Usnesení ze 112/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 18.10. 2006

Usnesení z 112. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

112. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 18.10. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka

Ing. Miloslav Blažek, člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Redakce Listů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.4 Prodloužení smlouvy na servis počítačové sítě na ÚMČ……………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Opravy obecních studní……………………………………………………………………………………………………. 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Pronájem pozemku p.č. 4029 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………….. 3

3.2 Pronájem pozemku p.č. 4050 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………….. 3

3.3 Pronájem pozemku p.č. 1510/2 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………… 3

3.4 Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 1474/1 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 10/2006……………………………………………………………………………….. 3

4.2 Návrh rozpočtu na rok 2007 — I. varianta……………………………………………………………………………….. 4

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 4

5.1 Pokračování stavebních prací na budově radnice…………………………………………………………………….. 4

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 4

6.1 Pronájem nebytového prostoru ve zdravotním středisku…………………………………………………………….. 4

6.2 Podnájem nebytových prostor ve zdravotním středisku……………………………………………………………… 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Žádost o navýšení rozpočtu MŠ Brno, Holásecká 11……………………………………………………………….. 4

7.2 Doplnění projektu na opravu a zateplení ZŠ Požární 1………………………………………………………………. 5

7.3 Odvodnění okolí hasičské zbrojnice Holásky………………………………………………………………………….. 5

7.4 Dodávka a montáž dočasného zastřešení venkovního schodiště ZŠ Měšťanská 21………………………… 5

7.5 Žádost o poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu………………………………………………… 5

7.6 Projekt opravy opěrné stěny a zastřešení schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21………………………… 5

7.7 Žádost o poskytnutí příspěvku JUNÁKU — Svazu skautů a skautek ČR………………………………………… 5

7.8 Upřesnění podmínek ve věci navýšení kapacity v ZŠ, ŠD a ŠJ v ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO…………….. 6

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 6

8.1 Deratizace v centrální části Tuřan……………………………………………………………………………………….. 6

8.2 Zpětvzetí usnesení 8.5. z 105/IV RMČ — zalesnění v k.ú.Holásky………………………………………………… 6

8.3 Kácení dřevin u ZŠ Požární……………………………………………………………………………………………….. 6

8.4 Zimní údržba pěších komunikací…………………………………………………………………………………………. 6

8.5 Instalace odpadkových košů, nákup a instalace 1 ks lavičky……………………………………………………… 7

8.6 Stav lípy v zahradě MŠ U Lípy Svobody………………………………………………………………………………… 7

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 7

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Brněnské Ivanovice……………………………………………………. 7

9.2 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky………………………………………………………………….. 8

9.3 Montáž plynových kamen do hasičky na ul. Jahodová……………………………………………………………… 8

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 112. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Redakce Listů

Usnesení :

Rada bere na vědomí sdělení Ing.Josefa Kolářského, že z osobních důvodů končí s funkcí odpovědného redaktora a člena redakční rady Listů k 18.10.2006.

Rada schvaluje poskytnutí peněžitého daru Ing. Josefu Kolářskému ve výši 5.000,- Kč.

Rada odvolává k 20.10.2006 členy redakční rady Listů Ing.J.Petráse,M.Stehlíkovou a Mgr.L.Žákovou.

1.4 Prodloužení smlouvy na servis počítačové sítě na ÚMČ

Usnesení :

Rada schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě č.1302 o servisní podpoře s Ing. Pavlem Ryšavým, kterým se účinnost smlouvy prodlužuje do 31.12.2007 za stejných smluvních podmínek, tj. za měsíční cenu 11.700,- Kč a pověřuje starostu jeho podpisem.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Opravy obecních studní

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy H.K.Ú., spol. s r.o., na opravu 4 studní (ulice Písečná, Haraštova, 1. května a ve dvoře radnice) za celkovou cenu do 152.118,- Kč včetně DPH. Rada ukládá ÚMČ zajistit přípravu smlouvy a starostu pověřuje jejím podpisem.

Rada schvaluje provedení rozboru vody ve svěřených nepronajatých studních, tj. 10 studní, firmou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. za cenu 10 710,- Kč vč. DPH.

Rada požaduje zapracovat potřebnou finanční částku do RO 10/2006.

3) POZEMKY

3.1 Pronájem pozemku p.č. 4029 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 4029 k.ú. Tuřany s Petrem Váňou dohodou ke dni 31.12.2006 a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu tohoto pozemku s Renátou Vackovou-Veselou od 1.1.2007. Roční nájemné 494,- Kč.

3.2 Pronájem pozemku p.č. 4050 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p.č. 4050 k.ú. Tuřany s Ilonou Hájkovou. Roční nájemné 432,- Kč.

3.3 Pronájem pozemku p.č. 1510/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p.č. 1510/2 k.ú. Brněnské Ivanovice s Irenou Faltýnkovou od 1.11.2006. Roční nájemné 39,- Kč.

3.4 Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 1474/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku p.č. 1474/1 k.ú. Brněnské Ivanovice s nájemcem Obecní vodní družstvo Balbínův pramen. Dodatkem se smlouva prodlužuje do 31.12.2021, roční nájemné činí 6.681,- Kč.

4)ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 10/2006

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtového opatření č. 10/2006 v bodech výdajů 1,2,5,6,7,8,9,10 a 11 a doporučuje ZMČ ke schválení v bodech příjmů 1-3 a výdajů 3,4,12 a 13. Příjmy i výdaje rozpočtu se tímto rozpočtovým opatřením navyšují o 41 000,-Kč.

4.2 Návrh rozpočtu na rok 2007 — I. varianta

Usnesení:

Rada projednala návrh I.varianty rozpočtu na rok 2007 v předpokládaném objemu 25 345 tis. Kč (bez sociálních dávek) a připomínky požaduje zapracovat.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Pokračování stavebních prací na budově radnice

Usnesení :

Rada souhlasí s navýšením nákladů na rekonstrukci schodišťového prostoru radnice o částku 126 798,- Kč vč. DPH. Schvaluje nabídku firmy DIRS na provedení rekonstrukce bytu ve II. NP ve dvou etapách: etapa A v ceně 812 875,- Kč vč. DPH bude provedena v letošním roce. Etapa B bude v letošním roce zahájena včetně možného dokončení v roce 2007. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Pronájem nebytového prostoru ve zdravotním středisku

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru ve zdravotním středisku na Holásecké 31 s nájemcem Soňou Procházkovou na dobu neurčitou za roční nájemné 10.742,- Kč.

6.2 Podnájem nebytových prostor ve zdravotním středisku

Usnesení:

Rada souhlasí s přenecháním části nebytových prostor ve zdravotním středisku pronajatých Regíně Čermákové do podnájmu Janě Kučerové do 30.11.2006 za účelem provozování zubní laboratoře.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost o navýšení rozpočtu MŠ Brno, Holásecká 11

Usnesení :

Rada schvaluje navýšení rozpočtu MŠ Brno, Holásecká 11, PO o 30.500,- Kč, konkrétně navýšení rozpočtu budovy MŠ Holásecká o 13.000,- Kč na plyn a o 3.500,- Kč na elektrickou energii a navýšení rozpočtu budovy MŠ Zapletalova 67 o 14.000,- Kč na plyn a požaduje zapracovat potřebnou částku do rozpočtového opatření č.10/06 pro ZMČ.

7.2 Doplnění projektu na opravu a zateplení ZŠ Požární 1

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s Ing. arch. Vladimírem Čuhelem, který se týká doplnění projektové dokumentace pro stavbu „Oprava a zateplení fasády školy Požární 1“ o rozšířenou požární zprávu a provádění autorského dozoru na stavbě.Celková cena víceprací činí vč.DPH 9520,-Kč. Rada požaduje zapracovat potřebnou částku do RO 10/2006 pro ZMČ a starostu pověřuje podpisem smlouvy.

7.3 Odvodnění okolí hasičské zbrojnice Holásky

Usnesení :

Rada souhlasí s nabídkou firmy František Kundera na výkopové práce a prodloužení drenáží v okolí hasičky Holásky směrem k hřišti Javorová za celkovou částku vč. DPH 20 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

7.4 Dodávka a montáž dočasného zastřešení venkovního schodiště ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada souhlasí s provedením dodávky a montáže dočasného zastřešení venkovního schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21 firmou Miroslav Buchlovský, Dvorecká 43,Brno za celkovou cenu 16 065,- Kč vč. DPH.

7.5 Žádost o poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu ve výši 5.000,- Kč na opravu venkovních betonových schodů budovy na Švédské ulici.

7.6 Projekt opravy opěrné stěny a zastřešení schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada souhlasí s nabídkou firmy Atelier CREO spol. s r.o. na vypracování projektové dokumentace na opravu opěrné stěny a zastřešení schodiště do suterénu ZŠ Měšťanská 21 v celkové ceně 38 000,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

7.7 Žádost o poskytnutí příspěvku JUNÁKU — Svazu skautů a skautek ČR

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku JUNÁKU — Svazu skautů a skautek ČR ve výši 5 000,- Kč na letní skautský tábor 93. oddílu v Brně-Tuřanech.

7.8 Upřesnění podmínek ve věci navýšení kapacity v ZŠ, ŠD a ŠJ v ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO

Usnesení:

Rada schvaluje zpřesňující návrh ZŠ Brno, Měštanská 21, PO:

1) navýšení kapacity ŠD o 20 dětí (pouze na budově Požární 1), kdy se celková kapacity družiny stanoví počtem 110 dětí (nyní je 90).

2) navýšení kapacity hotových jídel v kuchyni na Měšťanské 21 o 85, celkový počet denně uvařených jídel bude 585.

3) navýšení kapacity Základní školy (budova Měšťanská 21) z 220 na 370 žáků — tedy o 150, přičemž celková kapacity školy bude 600 žáků.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Deratizace v centrální části Tuřan

Usnesení :

Rada schvaluje provedení deratizace v centrální části Tuřan firmou Jiří Pařez v ceně do 10. 000,-Kč vč. DPH a termínu do 31.10.2006.

8.2 Zpětvzetí usnesení 8.5. z 105/IV RMČ — zalesnění v k.ú.Holásky

Usnesení :

Rada bere zpět usnesení bodu 8.5. z 105/IV schůze Rady a schvaluje zajištění realizace projektu “Zalesnění zemědělských a ostatních půd v k.ú. Holásky“ firmou Tréninkové centrum mládeže 1. FC Brno, s. r. o. v rámci náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

8.3 Kácení dřevin u ZŠ Požární

Usnesení :

Rada schvaluje bezplatné provedení kácení smrku a břízy rostoucích u ZŠ Požární Sborem dobrovolných hasičů Brno – Holásky.

8.4 Zimní údržba pěších komunikací

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy EDEN, s. r. o. na zimní údržbu pěších komunikací v k.ú. Brněnské Ivanovice za měsíční cenu 13.737,36 Kč vč. DPH, cenovou nabídku Ing Miloše Gärtnera na zimní údržbu pěších komunikací v k.ú. Tuřany, Holásky a Dvorska za měsíční cenu 21.538,80 Kč vč. DPH a cenovou nabídku Pavla Svačiny na zimní údržbu pěších komunikací v areálu zdravotního střediska za měsíční cenu 4.900,- Kč vč. DPH. Rada ukládá ÚMČ zajistit přípravu příslušných smluv a pověřuje starostu jejich podpisem.

8.5 Instalace odpadkových košů, nákup a instalace 1 ks lavičky

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy ZEMAKO s.r.o. na instalaci 10 ks plastových odpadkových košů – 8ks do parku na Tuřanském nám. a 2 ks do parku U Potoka, demontáž stávajících odpadkových košů a na 1 ks lavičky a její instalaci na zastávku MHD Prodloužená v celkové výši 35.100,87 Kč vč. DPH.

8.6 Stav lípy v zahradě MŠ U Lípy Svobody

Usnesení :

Rada souhlasí s pokácením 1ks lípy v areálu MŠ U Lípy Svobody z důvodu špatného statického stavu stromu a zamezení nebezpečí havárie firmou ing Pavel Švec – realizace a údržby zeleně, Záhřebská 31, 616 00 Brno v ceně 14.280,- Kč vč. DPH.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Brněnské Ivanovice ve výši 6.000,- Kč jako záloha na opravu vozidla, 4.000,- Kč na nákup sacího koše, 1.000,- Kč na nákup 8 ks čepic. Rada požaduje zapracovat potřebnou částku do RO 10/2006.

9.2 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky ve výši 3.266,- Kč jako zálohu na emise a STK vozidla, nákup 5 ks svítilen v ceně 9.380,- Kč, opravu dřevěné výplně věže na sušení hadic v ceně 5.000,- Kč a pojištění 14 členů Jednotky v ceně 4.956,- Kč ročně. Rada požaduje zapracovat potřebný přesun financí do RO 10/2006.

9.3 Montáž plynových kamen do hasičky na ul. Jahodová

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Milana Bláhy na montáž plynových kamen do hasičky na ul. Jahodová za cenu do 2.500,- Kč.

V Brně – Tuřanech 18.10.2006

Jan Havlík                                                     Marie Stehlíková
starosta MČ Brno — Tuřany                             místostarostka MČ Brno – Tuřany