Usnesení z 99/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 12.4. 2006

usnesení z 99. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

99. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 12.4. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Josef Panáček Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Program zasedání ZMČ……………………………………………………………………………………………………. 2

1.4 Obsah Listů 2/2006…………………………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Smlouva na PD – úprava zahrady MŠ Holásecká…………………………………………………………………… 2

2.2 Posouzení krovu střechy MŠ Zapletalova………………………………………………………………………………. 3

2.3 Rekonstrukce ZŠ Požární – výběrové řízení…………………………………………………………………………… 3

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Pronájem pozemku p.č. 275 k.ú. Tuřany………………………………………………………………………………. 3

3.2 Vyjádření ke směně částí pozemků p.č. 1438/1 a p.č. 1433 k.ú. Tuřany………………………………………. 3

3.3 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky……………………………………………………….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Závěrečný účet MČ za rok 2005…………………………………………………………………………………………. 3

4.2 Návrh navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Měšťanská………………………………………………………. 3

4.3 Návrh navýšení odměn neuvolněným zastupitelům…………………………………………………………………… 4

4.4 Návrh rozpočtového opatření č. 3/2006…………………………………………………………………………………. 4

4.5 Přehled hospodaření za I. čtvrtletí 2006………………………………………………………………………………… 4

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 4

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Prominutí pohledávky Československé obci legionářské…………………………………………………………… 4

7.2 Přístupová práva na www stránky………………………………………………………………………………………… 4

7.3 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2005…………………………. 5

7.4 Pravidla finančního hospodaření příspěvkových organizací…………………………………………………………. 5

7.5 Pronájem části střechy ZŠ Požární 1…………………………………………………………………………………… 5

7.6 Projekt Čachtice…………………………………………………………………………………………………………….. 5

7.7 Kaple Brněnské Ivanovice…………………………………………………………………………………………………. 5

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Vyjádření vlastníka k žádosti nájemce o povolení kácení stromů…………………………………………………. 5

8.2 Vyjádření MČ Brno-Tuřany k povolení kácení Jihomoravskou plynárenskou, a.s……………………………… 6

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 6

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 99. schůze RMČ.

1.2 Program zasedání ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje program 23/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se bude konat ve čtvrtek dne 27. dubna 2006 v 18 hodin, a sice:

Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu), Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ, Dotazy k usnesení z jednání rady, Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, Návrhy a podněty občanů, Výsledek hospodaření roku 2005,Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva,Navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Měšťanská, Rozpočtové opatření č. 3/2006,Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 14/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, Návrh novely obecně závazné vyhlášky č.17/2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 26/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, Prodej pozemku p.č. 201 k.ú. Dvorska, Prodej pozemku p.č. 1466/38 a 76/100 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemků p.č. 1352/3, 1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19, 1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3, 1362 k.ú. Brněnské Ivanovice a objektu Písečná 6, č. pop. 450 na pozemku p.č. 1352/3, 1362, 1352/8 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemku části p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky, Prodej pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, 1097, 1102/4, 1102/11 k.ú. Brněnské Ivanovice, Dispozice s pozemkem p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany, Urbanistická studie MČ Brno – Tuřany, Různé, Závěr.

1.3 Obsah Listů 2/2006

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č. 2/2006.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Smlouva na PD – úprava zahrady MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada schvaluje smlouvu na vypracování projektové dokumentace Ing. arch. Medkem na úpravu zahrady mateřské školy na ulici Holásecké a pověřuje starostu jejím podpisem.

2.2 Posouzení krovu střechy MŠ Zapletalova

Usnesení :

Rada bere na vědomí posudek stavu krovu vypracovaný firmou OK Pyrus.

2.3 Rekonstrukce ZŠ Požární – výběrové řízení

Usnesení :

Rada schvaluje obsah zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby ” Oprava a zateplení fasády školy Požární 1, Brno – Holásky” včetně obsahu návrhu smlouvy o dílo, zpracované firmou IKIS s.r.o., Obilní trh 526/11, Brno.

3) POZEMKY

3.1 Pronájem pozemku p.č. 275 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p.č. 275 k.ú. Tuřany s Radomilou Přikrylovou na dobu neurčitou.

3.2 Vyjádření ke směně částí pozemků p.č. 1438/1 a p.č. 1433 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu směnu části pozemku p.č. 1438/1 k.ú. Tuřany ve vlastnictví města za část pozemku p.č. 1433 k.ú. Tuřany ve vlastnictví manželů Šmídových.

3.3 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Závěrečný účet MČ za rok 2005

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ schválit závěrečný účet městské části Brno – Tuřany – vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání za rok 2005 – bez výhrad.

4.2 Návrh navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Měšťanská

Usnesení:

Rada navrhuje ZMČ ke schválení navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Měšťanská o 72 tis. Kč

na plat učitelky na měsíce 9 – 12/2006.

4.3 Návrh navýšení odměn neuvolněným zastupitelům

Usnesení:

Rada navrhuje ZMČ ke schválení zvýšení odměn neuvolněným zastupitelům MČ Brno – Tuřany na základě novelizovaného nařízení vlády č.50/2006 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

4.4 Návrh rozpočtového opatření č. 3/2006

Usnesení:

Rada navrhuje ZMČ ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2006, kterým se příjmy navyšují o 290 tis.Kč a výdaje o 2 787 tis.Kč.Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt financováním a zapojením fondu rozvoje a rezerv.

4.5 Přehled hospodaření za I. čtvrtletí 2006

Usnesení:

Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MČ za období 1-3/2006.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Prominutí pohledávky Československé obci legionářské

Usnesení:

Rada schvaluje prominutí pohledávky ve výši 2000,- Kč Československé obci legionářské.

7.2 Přístupová práva na www stránky

Usnesení :

Rada schvaluje přístupová práva do redakčního systému www stránek MČ Brno-Tuřany pro Noru Kaštickou za MŠ Holásecká, pro Marii Přichystalovou za MŠ U lípy Svobody a pro Magdu Brázdovou za MŠ V Aleji.

7.3 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2005

Rada projednala žádosti ZŠ Měšťanská, MŠ Holásecká, MŠ U Lípy Svobody a MŠ Holásky o rozdělení hospodářského výsledku svého hospodaření dle jednotlivých příloh.

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ ke schválení rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2005 dle přiloženého návrhu.

7.4 Pravidla finančního hospodaření příspěvkových organizací

Usnesení:

Rada schvaluje Pravidla finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Tuřany.

7.5 Pronájem části střechy ZŠ Požární 1

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Vodafone Czech Republic a.s. o nájmu části střechy a části půdy objektu ZŠ Požární 1 za účelem umístění antény na dobu 10 let za roční nájemné 80.000,- Kč.

7.6 Projekt Čachtice

Usnesení:

Rada schvaluje čerpání finančních prostředků dle schváleného rozpočtu grantu Setkání Čachtic a Tuřan.

7.7 Kaple Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje provedení prací na úpravu odtoku dešťové vody od kaple Martinem Zálešákem v ceně

do 10 tis.Kč včetně DPH a prověření zvonu v kapli s možností ručního zvonění firmou Elekon Vyškov v ceně do 5 tis.Kč včetně DPH.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Vyjádření vlastníka k žádosti nájemce o povolení kácení stromů

Usnesení :

Rada souhlasí s kácením 5 ks ovocných stromů na pozemku ZŠ Měšťanská a ZŠ Požární v době vegetačního klidu na konci r.2006.

8.2 Vyjádření MČ Brno-Tuřany k povolení kácení Jihomoravskou plynárenskou, a.s.

Usnesení :

Rada souhlasí s nezbytnými terénními úpravami porostů na městských pozemcích p.č. 92, 1491/1, 23/6, 1465, 1466/38, 1474/6 v k.ú. B.Ivanovice z důvodu stavebních úprav VTL plynovodu Jihomoravskou plynárenskou, a.s.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 12.4. 2006

Jan Havlík                                                            Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                                   místostarostka MČ Brno – Tuřany