Usnesení z 98/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 29. 3. 2006

Usnesení z 98. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

98. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 29. 3. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Josef Panáček Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Novela vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích……………………………………….. 1

1.3 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby…………………………………………….. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Projektová dokumentace na úpravu zahrady MŠ Holásecká………………………………………………………. 2

2.2 Zpracování architektonického návrhu na úpravu “Náměstí” v Holáskách………………………………………… 2

2.3 Projektová dokumentace na úpravu prostoru před hřbitovem………………………………………………………. 2

2.4 Urbanistická studie MČ Brno – Tuřany………………………………………………………………………………….. 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Aktualizace vyjádření k prodeji pozemků p.č. 947,948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………… 2

3.2 Pronájem pozemku p.č. 688 a p.č. 689 v k.ú. Tuřany………………………………………………………………. 2

3.3 Pronájem pozemku p.č. 684 a p.č. 685 v k.ú. Tuřany………………………………………………………………. 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

5.1 Počet zaměstnanců ÚMČ…………………………………………………………………………………………………. 2

5.2 Jmenování vedoucí Odboru ekonomického…………………………………………………………………………….. 2

5.3 Revokace bodu 5.4 96./IV RMČ – oprava služebního bytu………………………………………………………….. 2

5.4 Revokace bodu 5.5 96./IV RMČ – nájemné ze služebního bytu…………………………………………………… 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Pronájem části střechy ZŠ Měšťanská 21…………………………………………………………………………….. 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

9.1 Protipovodňová opatření na Svitavě………………………………………………………………………………………. 3

9.2 Udržovací práce střechy hasičky v Holáskách………………………………………………………………………… 3

9.3 Oprava vozovky v ulici Růžová……………………………………………………………………………………………. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 98. schůze RMČ.

1.2 Novela vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Usnesení :

Rada požaduje prošetřit majetkoprávní vztahy k pozemkům uvedeným v příloze obecně závazné vyhlášky č. 14/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích,které jsou uvedeny jako pozemky pro volné pobíhání psů v MČ Brno-Tuřany.

1.3 Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ Brno – Tuřany schválit vyhlášku č. 17/2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 26/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku bez připomínek.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Projektová dokumentace na úpravu zahrady MŠ Holásecká

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. arch. Medka na vypracování projektové dokumentace úpravy zahrady MŠ Holásecká, v celkové ceně 19 600,- Kč.

2.2 Zpracování architektonického návrhu na úpravu “Náměstí” v Holáskách

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. arch. Medka na vypracování architektonického návrhu na úpravu “Náměstí” v Holáskách v celkové ceně 12 900,- Kč.

2.3 Projektová dokumentace na úpravu prostoru před hřbitovem

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. arch. Medka na vypracování projektové dokumentace na úpravu prostoru před hřbitovem v celkové ceně 9 300,- Kč.

2.4 Urbanistická studie MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

1. Rada doporučuje ZMČ schválit Urbanistickou studii MČ Brno – Tuřany

2. Ukládá ÚMČ připravit pro RMČ 99/IV návrh změn územního plánu v lokalitách, které jsou řešeny ve studii odlišně od platného Územního plánu města Brna. Vzhledem k velkému množství změn požaduje jejich rozdělení do etap.

3) POZEMKY

3.1 Aktualizace vyjádření k prodeji pozemků p.č. 947,948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada potvrzuje vyjádření městské části Brno-Tuřany k prodeji pozemků p.č. 947,948, 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice pro pana Josefa Zemana tak, jak bylo schváleno na 21/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 15.12.2005.

3.2 Pronájem pozemku p.č. 688 a p.č. 689 v k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemků p.č. 688 a p.č. 689 k.ú. Tuřany s Antonínem Březinou dohodou ke dni 31.3.2006 a schvaluje uzavření nové smlouvy o pronájmu těchto pozemků s Robertem Biječkem.

3.3 Pronájem pozemku p.č. 684 a p.č. 685 v k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemků p.č. 688 a p.č. 689 k.ú. Tuřany s Rudolfem Přichystalem dohodou ke dni 31.3.2006 a schvaluje uzavření nové smlouvy o pronájmu těchto pozemků s Hanou Březinovou.

4) ROZPOČET, FINANCE

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Počet zaměstnanců ÚMČ

Usnesení:

Rada stanovuje celkový počet zaměstnanců města Brna zařazených do úřadu městské části Brno-Tuřany na 13 s účinností od 1.4.2006.

5.2 Jmenování vedoucí Odboru ekonomického

Usnesení:

Rada jmenuje do funkce vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ Brno-Tuřany Ing. Denisu Pokornou s účinností od 1.4.2006.

5.3 Revokace bodu 5.4 96./IV RMČ – oprava služebního bytu

Usnesení:

Rada schvaluje provedení úprav v bytě firmou Josef Mareš v ceně do 7 000,-Kč včetně DPH.

5.4 Revokace bodu 5.5 96./IV RMČ – nájemné ze služebního bytu

Usnesení:

Rada schvaluje prominutí nájemného p. Kadlecovi za měsíc únor 2006 včetně poplatku z prodlení z důvodu prováděných oprav v bytě.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Pronájem části střechy ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Eurotel Praha spol. s r.o. o nájmu 4 m2 střechy objektu ZŠ Měšťanská 21 za účelem umístění antény a 8 m2 pozemku p.č. 270/1 k.ú. Brněnské Ivanovice k umístění technologické části napájení na dobu určitou 10 let za roční nájemné 70.000,- Kč.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Protipovodňová opatření na Svitavě

Usnesení:

Rada vyslovuje poděkování jednotkám dobrovolných hasičů Brněnských Ivanovic a Holásek za pomoc při zajištění povodňové situace na Svitavě v součinnosti s OVLHZ MMB, JMK a Hasičským záchranným sborem. Rada souhlasí s čerpáním nutných prostředků za písek, pytle, zajištění techniky a občerstvení při této akci. Rada požaduje prověření individuálních protipovodňových plánů firem a soukromých osob v zátopovém území.

9.2 Udržovací práce střechy hasičky v Holáskách

Usnesení:

Rada schvaluje provedení udržovacích prací střechy hasičky v Holáskách firmou Josef Novák-Izolace za cenu 329 972,- Kč včetně DPH, pověřuje starostu podpisem smlouvy a požaduje zajištění TDI.Současně ukládá ÚMČ přípravu převodu finančních prostředků z položky 6121 na 5171 v odvětvovém třídění 5512 rozpočtovým opatřením č.3.

9.3 Oprava vozovky v ulici Růžová

Usnesení:

Rada schvaluje opravu vozovky v ulici Růžová firmou Veselý s.s r.o. v ceně do 20 000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

V Brně – Tuřanech 29. 3. 2006

Jan Havlík                                                              Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                                    místostarostka MČ Brno – Tuřany