Usnesení ze 103/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.6. 2006

usnesení z 103. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

103. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 14.6. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka Miloslav Blažek Ing.

Jan Petrás Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Zápis z 10/IV zasedání Kontrolního výboru ze dne 5.5.2006………………………………………………………. 2

1.3 Program zasedání ZMČ……………………………………………………………………………………………………. 2

1.4 Novelizace vyhlášky o regulaci VHP……………………………………………………………………………………. 2

1.5 Restaurační zahrádka V Aleji č. 20, Holásky…………………………………………………………………………. 2

1.6 Zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku……………………………………………………………………. 2

1.7 Obsah Listů…………………………………………………………………………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Doplnění strategického plánu rozvoje – nabídka firmy LÖW & spol., s. r.o……………………………………… 2

2.2 Aktualizace strategického rozvoje MČ Brno – Tuřany……………………………………………………………….. 2

2.3 Úprava nástupního prostoru před hřbitovem……………………………………………………………………………. 2

2.4 Dopravní značení ul.Pratecká…………………………………………………………………………………………….. 3

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany………………………………………………………………… 3

3.2 Vyjádření k prodeji části p.č. 1106/2 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………….. 3

3.3 Ukončení nájmu části pozemku p.č. 1833/2 k.ú. Tuřany…………………………………………………………… 3

3.4 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 1132 k.ú. Tuřany………………………………………………………….. 3

3.5 Majetkoprávní vypořádání pozemků p.č. 833, 853, 854, 846 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………….. 3

3.6 Pronájem pozemku p.č. 1391 k.ú. Tuřany stánkovým prodejcům………………………………………………… 3

3.7 Vyjádření ke směně pozemků p.č. 1085/4, 1097, 1102/11 za 1103 k.ú. Brněnské Ivanovice………………. 3

3.8 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 1097 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………. 3

3.9 Vyjádření k prodeji spoluvlastnického podílu p.č. 4610 k.ú. Tuřany………………………………………………. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 5/2006…………………………………………………………………………………. 3

4.2 Dotace z rozpočtu JMK na kulturně-společenské centrum – záměr……………………………………………… 3

4.3 Dotace na rekonstrukci ZŠ Požární – záměr…………………………………………………………………………… 4

4.4 Limitní příspěvek ze SFDI – záměr………………………………………………………………………………………. 4

4.5 Statut sociálního fondu…………………………………………………………………………………………………….. 4

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 4

5.1 Výměna nefunkčního ohřívače teplé vody na ZS Holásecká 31…………………………………………………… 4

5.2 Radnice – projektová dokumentace na rekonstrukci stávajících bytů na nebytové prostory…………………. 4

5.3 Úřední tabule Městské části Brno – Tuřany……………………………………………………………………………. 4

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Žádost o poskytnutí příspěvku TJ Brno-Dvorska…………………………………………………………………… 4

7.2 Žádost o poskytnutí příspěvku Církvi československé husitské………………………………………………… 4

7.3 Oprava oplocení MŠ U Lípy Svobody……………………………………………………………………………………. 4

7.4 TDI – Zateplení fasády ZŠ Požární 1……………………………………………………………………………………. 4

7.5 Výměna dveří s nadsvětlíkem v MŠ U Lípy Svobody………………………………………………………………… 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Nebezpečný stav padajících stromů…………………………………………………………………………………….. 5

8.2 Cenová nabídka společnosti Lesy města Brna……………………………………………………………………….. 5

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 5

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky………………………………………………………………….. 5

9.2 Změna kategorie Jednotky SDH Brno-Holásky……………………………………………………………………….. 5

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 103. schůze RMČ.

1.2 Zápis z 10/IV zasedání Kontrolního výboru ze dne 5.5.2006

Rada vzala na vědomí zápis z 10/IV zasedání Kontrolního výboru ze dne 5.5.2006.

1.3 Program zasedání ZMČ

Usnesení:

Rada schvaluje program 23/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se bude konat ve čtvrtek dne 29. června 2006 v 18 hodin, a sice:

Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu), Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ, Dotazy k usnesení z jednání Rady, Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, Návrhy a podněty občanů, Změna obecně závazné vyhláška statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích, Návrh na zrušení vybírání místního poplatku ze vstupného z kulturních a sportovních akcí konaných v Brně, Návrh na změnu územního plánu podanou firmou Reality decim s.r.o., pozemky p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2, 1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1422/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, Návrh na změnu územního plánu pro pozemek p.č. 2457/1 k.ú. Holásky, Různé, Závěr.

1.4 Novelizace vyhlášky o regulaci VHP

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ Brno – Tuřany schválit novelizaci vyhlášky č. 34/2005, o regulaci provozu výherních hracích přístrojů dle ustanovení § 50 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění bez regulace provozu výherních hracích přístrojů v MČ Brno – Tuřany.

1.5 Restaurační zahrádka V Aleji č. 20, Holásky

Usnesení :

Rada navrhuje Radě města Brna zařazení restaurační zahrádky “Restaurace Pod Lipami”, V Aleji 20, Brno, do Tržního řádu města Brna s rozmezím provozní doby do 20.30 hod.

1.6 Zápis z jednání komise rozvoje a správy majetku

Usnesení :

Rada bere na vědomí zápis ze zasedání Komise rozvoje a správy majetku, obsahující stanovisko k aktualizaci plánu rozvoje MČ Brno – Tuřany, který vypracovala fa LÖW & spol., s.r.o. se sídlem Vranovská 102, 614 00 Brno a s využitím pozemků v lokalitě Holásky – U Potoka – zapojení cesty ke garážím do budoucí komunikační sítě v souvislosti s urbanistickou studií na výstavbu občanské vybavenosti a požaduje přípravu dalších kroků k realizaci doporučených opatření.

1.7 Obsah Listů

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů 3/2006.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Doplnění strategického plánu rozvoje – nabídka firmy LÖW & spol., s. r.o.

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy LÖW & spol.,s.r.o., Vranovská 102, 614 00 Brno na doplnění strategického plánu rozvoje MČ Brno – Tuřany o “Přehled veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin” v ceně 11 200,-Kč+ DPH, celkem 13 328,- Kč a pověřuje starostu podpisem Dodatku č.1 ke stávající smlouvě.

2.2 Aktualizace strategického rozvoje MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ schválit aktualizovaný strategický program rozvoje v oblasti zeleně na základě závěrů komise rozvoje a správy majetku.

2.3 Úprava nástupního prostoru před hřbitovem

Usnesení :

Rada požaduje stanovisko komise rozvoje a správy majetku, komise stavební a životního prostředí a komise dopravy a veřejného pořádku k navržené úpravě nástupního prostoru hřbitova autora Ing. arch. Medka.

2.4 Dopravní značení ul.Pratecká

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku fy Gefab na doplnění dopravního značení ul.Pratecká v ceně do 3 000,- Kč vč.DPH.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nemá námitek k dotčení pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany pokládkou telekomunikačního vedení.

3.2 Vyjádření k prodeji části p.č. 1106/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada nedoporučuje městu Brnu prodej části pozemku p.č. 1106/2 k.ú. Brněnské Ivanovice a doporučuje pronájem z úrovně města Brna paní Jarmile Vykypělové.

3.3 Ukončení nájmu části pozemku p.č. 1833/2 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dohody s Martou Zemkovou o ukončení nájmu části pozemku 1833/2 k.ú. Tuřany v areálu zdravotního střediska a to ke dni 30.6.2006.

3.4 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 1132 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada nedoporučuje městu Brnu prodej části pozemku p.č. 1132 k.ú. Tuřany Miluši Zbitkové a Jiřímu Zbitkovi.

3.5 Majetkoprávní vypořádání pozemků p.č. 833, 853, 854, 846 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s majetkoprávním vypořádáním spoluvlastnictví pozemků p.č. 833, 853, 854, 846 k.ú. Brněnské Ivanovice tak, že ve vlastnictví města zůstanou dolní části pozemků, které jsou podle ÚPmB a US součástí KV včetně ochranného pásma Ivanovického potoka.

3.6 Pronájem pozemku p.č. 1391 k.ú. Tuřany stánkovým prodejcům

Usnesení:

Rada svěřuje Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Tuřany působnost uzavírání nájemních smluv o pronájmu částí pozemku p.č. 1391 k.ú. Tuřany za účelem stánkového prodeje. Rada pověřuje vedoucí Odboru všeobecného ÚMČ Brno-Tuřany podepisováním těchto nájemních smluv. Doba nájmu max 29 dní, nájemné 4,- Kč/m2/den. Rada schvaluje vzor nájemní smlouvy, který je přílohou tohoto zápisu.

3.7 Vyjádření ke směně pozemků p.č. 1085/4, 1097, 1102/11 za 1103 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje městu Brnu směnu pozemků p.č. 1097, 1102/11 ve vlastnictví města Brna za p.č. 1103 k.ú. Brněnské Ivanovice dle žádosti Tréninkového centra mládeže 1.FC Brno, s.r.o. a nedoporučuje směnu pozemku p.č. 1085/4.

3.8 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 1097 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje městu Brnu pronájem pozemku p.č. 1097 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna Tréninkovému centru mládeže 1.FC Brno, s.r.o.

3.9 Vyjádření k prodeji spoluvlastnického podílu p.č. 4610 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje městu Brnu prodej spoluvlastnického podílu 1 pozemku p.č. 4610 k.ú. Tuřany Evě Čermákové a Danuši Fertigové.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 5/2006

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2006, kterým se příjmy a výdaje rozpočtu navyšují o 3.638 tis. Kč.

4.2 Dotace z rozpočtu JMK na kulturně-společenské centrum – záměr

Usnesení:

Rada schvaluje záměr přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 100 000,– Kč na akci „Radnice Brno – Tuřany, stavební úpravy pro zřízení kulturně – společenského centra Brno – Tuřany v budově Brno, Tuřanské nám. 1“, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí podpory JMK k realizaci projektu.

4.3 Dotace na rekonstrukci ZŠ Požární – záměr

Usnesení:

Rada schvaluje záměr přijetí investiční dotace od Ministerstva financí ČR na akci „Rekonstrukce ZŠ Požární, MČ Brno – Tuřany“ ve výši 6 500 000,– Kč .

4.4 Limitní příspěvek ze SFDI – záměr

Usnesení:

Rada schvaluje záměr přijetí limitního příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 539 000,- Kč na akci „Zvyšování bezpečnosti silničního provozu na území MČ Brno – Tuřany“.

4.5 Statut sociálního fondu

Usnesení :

Rada schvaluje Statut sociálního fondu zaměstnanců SMB-ÚMČ Brno-Tuřany a osob ve výkonu funkce uvolněného starosty a místostarosty MČ Brno-Tuřany.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Výměna nefunkčního ohřívače teplé vody na ZS Holásecká 31

Usnesení :

Rada schvaluje výměnu ohřívače teplé vody na zdravotním středisku Holásecká 31 firmou Knecht Instalo s.r.o., Brno v ceně vč.DPH 23 757,- Kč + vyvložkování komínu firmou Kubát Jaromír, Brno v ceně 9 000,- Kč.

5.2 Radnice – projektová dokumentace na rekonstrukci stávajících bytů na nebytové prostory

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. arch. Borise Medka na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci stávajících bytů na nebytové prostory v konečné ceně 264 800,- Kč

5.3 Úřední tabule Městské části Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje nákup 2ks nových úředních tabulí dle cenové nabídky firmy SYSARD s.r.o., Dolní nám. 1356, Vsetín v ceně 41 000,- Kč včetně DPH (bez montáže).

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1Žádost o poskytnutí příspěvku TJ Brno-Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč TJ Brno-Dvorska na zajištění Dvorských hodů ve dnech 26. – 27.8.2006.

7.2Žádost o poskytnutí příspěvku Církvi československé husitské

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15 000,- Kč Církvi československé husitské na opravy budovy Husův sbor.

7.3 Oprava oplocení MŠ U Lípy Svobody

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku p. Miroslava Buchlovského bytem Dvorecká 43, 620 00 Brno na opravu oplocení MŠ U lípy Svobody v ceně do 7 tis. Kč včetně DPH.

7.4 TDI – Zateplení fasády ZŠ Požární 1

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. Jiřího Cejnara, Brno, Větrná 1, na výkon technického dozoru investora pro stavbu „Oprava a zateplení fasády ZŠ Požární 1“ za konečnou cenu 92 625,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

7.5 Výměna dveří s nadsvětlíkem v MŠ U Lípy Svobody

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy V-Okno s.r.o. se sídlem Hybešova 18, 602 00 Brno na dodávku a montáž 2 ks dvoukřídlových dveří s nadsvětlíkem do MŠ U Lípy Svobody a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada souhlasí s dodávkou kvalitnějších dveří v hliníkovém provedení za celkovou cenu včetně DPH 83 851,- Kč

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Nebezpečný stav padajících stromů

Usnesení :

Rada souhlasí s provedením zdravotních řezů a asanací havarijních stromů na městských pozemcích p.č. 4423 a 4419 v k.ú. Tuřany, ulice Roviny. Ukládá ÚMČ připravit nabídku řešení dané situace.

8.2 Cenová nabídka společnosti Lesy města Brna

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku společnosti Lesy města Brna,s.s r.o.,ve výši 11 513,- Kč vč. DPH na dodání 3 ks kompletu lavice se stolem.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Čerpání rozpočtu pro Jednotku SDH Brno-Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje čerpání rozpočtu pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky ve výši 10.000,- Kč takto: 5.000,- Kč na nákup pohonných hmot, 2.000,- Kč na nákup chladiče pro agregát PS 12, 3.000,- Kč na opravu elektroinstalace agregátu.

9.2 Změna kategorie Jednotky SDH Brno-Holásky

Usnesení: