Usnesení ze 100/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19.4. 2006

usnesení z 100. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

100. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 19.4. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni : Josef Panáček Ing. člen Rady

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Doplnění programu 23/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany………………………………………………………………. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 1

2.1 Strategie rozvoje MČ……………………………………………………………………………………………………….. 1

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 943 a části p.č. 928/1 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………. 2

3.2 Vyjádření k prodeji částí pozemků p.č. 1352/18, 1352/33, 1352/43, 1352/16, 1352/32 k.ú. Brněnské Ivanovice 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 2

7.1 Žádost TJ Brno Dvorska……………………………………………………………………………………………………. 2

7.2 Provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v měsíci červenci a srpnu……………………………. 2

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 2

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 2

9.1 Protipovodňová opatření……………………………………………………………………………………………………. 2

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 100. schůze RMČ.

1.2 Doplnění programu 23/IV zasedání ZMČ Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje doplnění programu 23/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany o tyto body: Směna částí pozemků p.č. 1438/1 a p.č. 1433 k.ú. Tuřany, Prodej části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky, Prodej pozemků p.č. 943 a části p.č. 928/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemků p.č. 1352/18, 1352/33, 1352/43, 1352/16, 1352/32 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BARABA Brno, s.r.o..

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Strategie rozvoje MČ

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko komise rozvoje k předloženým námětům strategie rozvoje. Zároveň rada požaduje stanovisko k urbanistické studii zadané Majetkovým odborem MMB v lokalitě za prodloužením ulice Ledárenská.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 943 a části p.č. 928/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 943 k.ú. Brněnské Ivanovice Liborovi a Magdě Filovým a nedoporučuje schválit prodej části pozemku p.č. 928/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

3.2 Vyjádření k prodeji částí pozemků p.č. 1352/18, 1352/33, 1352/43, 1352/16, 1352/32 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej částí pozemků p.č. 1352/18, 1352/33, 1352/43, 1352/16, 1352/32 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BARABA Brno, s.r.o..

Současně Rada požaduje projednat na 23/IV zasedání ZMČ tento bod společně s bodem programu 3.1.RMČ 97/IV.

4) ROZPOČET, FINANCE

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost TJ Brno Dvorska

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč TJ Brno Dvorska na zajištění tří dostihových dnů 2006.

7.2 Provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v měsíci červenci a srpnu

Usnesení :

Rada schvaluje provoz mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v měsících červenci a srpnu 2006 dle přiloženého rozpisu (MŠ U Lípy Svobody bude otevřena do 21.7., ostatní uzavřeny) .

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Protipovodňová opatření

Usnesení:

Rada požaduje nárokovat protipovodňová opatření na řece Svitavě u příslušných institucí.

V Brně – Tuřanech 19.4. 2006

Jan Havlík                                                       Marie Stehlíková
starosta MČ Brno — Tuřany                              místostarostka MČ Brno – Tuřany