Usnesení ze 104/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.6. 2006

usnesení z 104. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

104. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 21.6. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka

Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany……………………………………………………………… 2

1.3 Zápis z komise školské, kulturní a sportovní………………………………………………………………………….. 2

1.4 Souhlas s použitím loga – znaku MČ Brno – Tuřany…………………………………………………………………. 2

1.5 Smlouva s p.Tomášem Sobotkou na údržbu www stránek městské části……………………………………… 2

1.6 Redaktor www stránek městské části………………………………………………………………………………….. 2

1.7 Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany na V. volební období…………………………………… 2

1.8 Doplnění programu 24/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany……………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Změna územního plánu – 1. etapa dle US MČ Brno – Tuřany……………………………………………………… 2

2.2 Osazení košů na odpadky v MČ Brno – Tuřany……………………………………………………………………….. 2

2.3 Oprava místní komunikace Sokolovna – Ekodvůr v Tuřanech……………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Pronájem pozemku p.č. 1516/2 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………… 2

3.2 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 866 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………….. 2

3.3 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 866, 879/3, 894/2, 894/3 k.ú. Brněnské Ivanovice……….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Finanční dar………………………………………………………………………………………………………………….. 3

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 6/2006…………………………………………………………………………………. 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Dodatek ke smlouvě o nájmu služebního bytu………………………………………………………………………… 3

5.2 Program pro odbor stavební a technický……………………………………………………………………………….. 3

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Prověrka hostinské činnosti………………………………………………………………………………………………. 3

7.2 El. přípojka pro kapli v Brněnských Ivanovicích……………………………………………………………………….. 3

7.3 Návrh na rozdělení finančních prostředků sportovním organizacím……………………………………………….. 3

7.4 Výběr zhotovitele na stavbu „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“…………………………………………………… 4

7.5 Studie koupaliště Tuřany………………………………………………………………………………………………….. 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Obecně závazná vyhláška o ochraně zeleně – návrh………………………………………………………………… 4

8.2 Cenová nabídka – úprava Tuřanského náměstí před radnicí……………………………………………………….. 4

8.3 Cenová nabídka na úklid ploch na Tuřanském náměstí…………………………………………………………….. 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

9.1 Smlouva o poskytování odborných služeb PO a BOZP…………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 104. schůze RMČ.

1.2 Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje předložit Jednací řád Zastupitelstvu městské části Brno-Tuřany.

1.3 Zápis z komise školské, kulturní a sportovní

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise školské, kulturní a sportovní ze dne 14.6.2006.

Doporučenými podněty ohledně rozdělení dotací sportovním organizacím se bude Rada zabývat.

1.4 Souhlas s použitím loga – znaku MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada souhlasí s použitím loga – znaku MČ Brno – Tuřany panem Františkem Purketem na pozvánky pro setkání spolužáků.

1.5 Smlouva s p.Tomášem Sobotkou na údržbu www stránek městské části

Usnesení:

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy s p.Tomášem Sobotkou na zajištění aktuálního doplňování www stránek Městské části Brno-Tuřany za cenu 1 500,- Kč měsíčně od 1.7.2006 a ukládá ÚMČ Brno-Tuřany návrh smlouvy připravit.

1.6 Redaktor www stránek městské části

Usnesení:

Rada souhlasí s umisťováním obsahu Listů na www stránky Městské části Brno-Tuřany a schvaluje pana Petra Švába (grafik Listů) jako redaktora www stránek odpovědného za umisťování obsahu Listů na tyto stránky.

1.7 Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany na V. volební období

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu stanovit pro V. volební období počet členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 17.

1.8 Doplnění programu 24/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje doplnění programu 24/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany o tyto body: Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany na V. volební období, Rozpočtové opatření č. 6/2006, Novelizace vyhlášky o regulaci VHP.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Změna územního plánu – 1. etapa dle US MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada žádá MMB-Odbor územního plánování a rozvoje o zahájení projednávacího procesu změn územního plánu dle 1. etapy návrhu změn, uvedených v urbanistické studii MČ Brno – Tuřany.

2.2 Osazení košů na odpadky v MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Zemako s.r.o. se sídlem Ulička 555, 664 07 Pozořice na osazení 6 ks odpadkových košů v MČ Brno – Tuřany za celkovou cenu vč. DPH – 14 745,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.3 Oprava místní komunikace Sokolovna – Ekodvůr v Tuřanech

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku fy JIHSTAV, s.r.o.Pompova 4, 617 00 Brno na opravu místní komunikace Sokolovna – Ekodvůr v Tuřanech za celkovou cenu vč. DPH – 369 495,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3) POZEMKY

3.1 Pronájem pozemku p.č. 1516/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 1516/2 k.ú. Brněnské Ivanovice Jaroslavu Fráňovi na dobu neurčitou za roční nájemné 32,- Kč.

3.2 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 866 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje městu Brnu prodej příp. pronájem pozemku p.č. 866 k.ú. Brněnské Ivanovice paní Markétě Janečkové.

3.3 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 866, 879/3, 894/2, 894/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje městu Brnu prodej příp. pronájem p.č. 866, 879/3, 894/2, 894/3 k.ú. Brněnské Ivanovice.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Finanční dar

Usnesení:

Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru p. Jiřímu Krejčímu, mistru republiky v běhu na 100 km, ve výši 10 000,- Kčza jeho mimořádné sportovní výsledky a reprezentacia požadujezapracovat tuto položku do rozpočtového opatření č.6/2006 – ZMČ.

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 6/2006

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 6/2006, kterým se příjmy rozpočtu navyšují o 121 tis.Kč a výdaje rozpočtu navyšují o 1 286 tis.Kč.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Dodatek ke smlouvě o nájmu služebního bytu

Usnesení:

Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu služebního bytu v ZŠ Měšťanská 21 s nájemcem Petrem Kadlecem. Tímto dodatkem se nájemní smlouva prodlužuje do 30.6.2007.

5.2 Program pro odbor stavební a technický

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy Vita SW na programové vybavení odboru stavebního a technického za cenu 27 173,64 Kč + technická podpora ve výši 5% z ceny, tj: 1360,- Kč za čtvrtletí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Prověrka hostinské činnosti

Usnesení :

Rada bere na vědomí závěr prověrky provedené ÚMČ týkající se vaření pro cizí strávníky ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvkové organizace, podle kterého nemusí mít tato organizace zřízen živnostenský list pro hostinskou činnost v případě, že vaří pro cizí strávníky bez kalkulace jakéhokoliv zisku.

7.2 El. přípojka pro kapli v Brněnských Ivanovicích

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku fy EEIKA Brno s.r.o. se sídlem Jahodová 54, 620 00 Brno na vybudování elektropřípojky pro kapli v Brněnských Ivanovicích v délce 90 m v ceně 51 279,- Kč včetně DPH a požaduje zapracovat částku 51 279,- Kč do rozpočtového opatření č.6/2006 – ZMČ.

7.3 Návrh na rozdělení finančních prostředků sportovním organizacím

Usnesení:

Rada schvaluje rozdělení neinvestiční dotace na rok 2006 ve výši 110 tis. Kč sportovním organizacím na základě doporučení komise školské, kulturní a sportovní takto:

– Tenisový klub Tuřany 18 000,-Kč

– TJ Holásky 18 000,-Kč

– SK Tuřany 30 000,-Kč

– TJ Dvorska 18 000,-Kč

– TJ Sokol Tuřany 18 000,-Kč

– TJ Sokol Holásky 8 000,-Kč

Rada požaduje zapracovat navýšení 10 tis. Kč do rozpočtového opatření číslo 6/2006 – ZMČ.

7.4 Výběr zhotovitele na stavbu „Oprava a zateplení ZŠ Požární 1“

Usnesení :

Rada bere na vědomí výsledky výběrového řízení a na základě nezávislého posudku nabídek schvaluje jako zhotovitele stavby „Oprava a zateplení fasády ZŠ Požární 1“ firmu PSK Brno s.r.o.,Kabátníkova 2, 661 10 Brno za nabídkovou cenu 7 602 358,92 Kč (vč.DPH) a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.

7.5 Studie koupaliště Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování studie koupaliště Brno-Tuřany projekční kanceláří K4 a.s. v ceně 68 000,-Kč (bez DPH) a požaduje zapracování potřebné částky do rozpočtového opatření č.6/2006 – ZMČ.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Obecně závazná vyhláška o ochraně zeleně – návrh

Usnesení :

Rada nemá připomínky k textu vyhlášky a požaduje zapracovat do seznamu zeleně parčíky na ulicích Sokolnická (p.č.:2136/1, 2136/2, 2136/3 a 2136/4,k.ú.Tuřany), V Pískách-Rolencova (p.č.270-část, k.ú.Holásky), Rolencova-Požární – u školy (p.č.131,k.ú.Holásky).

8.2 Cenová nabídka – úprava Tuřanského náměstí před radnicí

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy EDEN, s.r.o. ve výši 12.989,23 Kč vč.DPH na úpravu Tuřanského náměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

8.3 Cenová nabídka na úklid ploch na Tuřanském náměstí

Usnesení:

Rada schvaluje cenovou nabídku od pana Frýze na úklid částí ploch Tuřanského nám. na p.č.1391,1386, 1388,554/1 a 555 v k.ú.Tuřany za cenu 2 500,- Kč měsíčně.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Smlouva o poskytování odborných služeb PO a BOZP

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytování odborných služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se společností BEPOZ s.r.o. za měsíční paušál 2.380,- Kč včetně DPH.

V Brně – Tuřanech 21.6.2006

Jan Havlík                                              Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                    místostarostka MČ Brno – Tuřany