Usnesení z 51/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.7.2004

Zápis s usnesením z 51/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 14.7.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16.00 hodin, skončilo 21.45 hodin.

Přítomní:

Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Jan Petrás,

Ing. Jitka Gallová, zástupce tajemníka

Omluven: Jan Havlík

Program: strana:

Zápis s usnesením z 51/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ad3) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Prodej pozemků p.č. 2065/9 a části p.č. 2065/77 v k.ú. Tuřany…………………………………………………………………. 2

3.2 Prodej pozemku p.č. 8, k.ú. Dvorska…………………………………………………………………………………………………………. 2

3.3 Směna části p.č. 889 za p.č. 3757 v k.ú. Tuřany……………………………………………………………………………………….. 2

3.4 Pronájem pozemků v k.ů. Tuřany a Br. Ivanovice Agru Tuřany……………………………………………………………….. 2

3.5 Prodej pozemku p.č. 594/2 v k.ú. Tuřany………………………………………………………………………………………………….. 2

3.6 Prodej/pronájem p.č. 76/3 a 76/4 k.ú. Holásky………………………………………………………………………………………….. 2

Ad4) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………………… 3

4.1 Deratizace v Tuřanech……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

4.2 Ořezy akátů na Závětrné………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

4.3 Vyčištění ploch veřejné zeleně…………………………………………………………………………………………………………………. 3

4.4 Likvidace černých skládek……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

4.5 Nákup ochranných prostředků pro JSDH Holásky………………………………………………………………………………….. 3

4.6 Příspěvek pro SDH Brněnské Ivanovice………………………………………………………………………………………………….. 3

4.7 Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2005…………………………………………………………………………………………… 4

4.8 Žádost ředitelky MŠ Holásecká o finanční prostředky…………………………………………………………………………….. 4

Ad5) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

5.1 Varianty výstavby domova důchodců…………………………………………………………………………………………………….. 4

5.2 Koncepce ZŠ Měšťanská 21……………………………………………………………………………………………………………………. 4

5.3 Dosadba stromů na hřišti v Holáskách…………………………………………………………………………………………………….. 4

5.4 Stanoviska komisí k rozdělení dotací spolkům…………………………………………………………………………………………. 4

5.5 Přístřešek MHD na Revoluční………………………………………………………………………………………………………………….. 4

5.6 Petice občanů z ulice Kudrnova………………………………………………………………………………………………………………. 4

5.7 Dodatek ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce radnice Tuřany“……………………………………………………………………. 5

5.8 Vyjádření k rozšíření dálnice D1……………………………………………………………………………………………………………….. 5

5.9 Stížnost občanů na provoz lisovny plastů, Sokolnická 51……………………………………………………………………….. 5

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Ing. Josef Panáček byl pověřen podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

34/IV 6.2,

44/IV 5.1,

45/IV 6.4,

46/IV 6.2,

47/IV 5.6., 5.7,

49/IV 4.1, 5.1, 5.3, 6.1 ZMČ, 6.2, 6.5,

Nesplněné úkoly uložené Zastupitelstvem:

23/III bod 3.7, 11/IV 3.1

Ad3) Majetkoprávní dispozice

3.1 Prodej pozemků p.č. 2065/9 a části p.č. 2065/77 v k.ú. Tuřany

Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 2065/9 a části pozemku p.č. 2065/77 v k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.2 Prodej pozemku p.č. 8, k.ú. Dvorska

Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.č. 8, k.ú. Dvorska.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.3 Směna části p.č. 889 za p.č. 3757 v k.ú. Tuřany

Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení směnu části pozemku p.č. 889 v majetku města Brna (se zachováním územní rezervy pro případné prodloužení ulice Měšťanská ) za pozemek p.č. 3757 v k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.4 Pronájem pozemků v k.ů. Tuřany a Br. Ivanovice Agru Tuřany

Rada souhlasí s pronájmem ploch v k.ú. Tuřany a Brněnské Ivanovice (dle přílohy) firmě Agro Tuřany, a.s. z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.5 Prodej pozemku p.č. 594/2 v k.ú. Tuřany

Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.č. 594/2 v k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.6 Prodej/pronájem p.č. 76/3 a 76/4 k.ú. Holásky

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit prodej a souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 76/3, 76/4 v k.ú. Holásky.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad4) Hospodářské záležitosti

4.1 Deratizace v Tuřanech

Rada souhlasí s provedením deratizace v ulicích Malinská, Tuřanské nám., Podlipná, Farní a Myslivecká v ceně do 7.140 Kč vč. DPH vybranou firmou Pařez ze tří nabídek. Rozpočtová skladba 1014/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.2 Ořezy akátů na Závětrné

Rada souhlasí s provedením ořezu akátů na ulici Závětrná firmou Švec v ceně 34.808 Kč vč. DPH.

Rozpočtová skladba 3745/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.3 Vyčištění ploch veřejné zeleně

Rada souhlasí s vyčištěním a osázením ploch u pomníku na Ivanovickém náměstí firmou Martin Minks v ceně 2.719 Kč vč. DPH, vyčištění plochy u Tuřanky stejnou firmou za cenu 4.760 Kč, vč. DPH, vykácení havarijního stromu na Požární ulici firmou Eden v ceně 762 Kč, vč. DPH.

Rozpočtová skladba 3745/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.4 Likvidace černých skládek

Rada souhlasí s likvidací černých skládek na ulici V aleji, Zapletalova a Vinohradská a instalací dvou kontejnerů na Dvorskách firmou Ecotechniek v celkové ceně do 50.000 Kč, vč. DPH.

Rozpočtová skladba 3722/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.5 Nákup ochranných prostředků pro JSDH Holásky

Rada schvaluje nákup ochranných prostředků pro Jednotku SDH Holásky v celkové ceně 36.235,50 Kč.

Rozpočtová skladba 5512/5132.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.6 Příspěvek pro SDH Brněnské Ivanovice

Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku pro SDH Brněnské Ivanovice na akci pro děti, která se koná 11.9.2004, v částce 3.000 Kč. Rozpočtová skladba 5512/5229.

Hlasování: pro 3, jeden se zdržel

Zodpovídá: tajemník

4.7 Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2005

Rada odsouhlasila harmonogram přípravy rozpočtu naší MČ na rok 2005 a ukládá ÚMČ rozeslat harmonogram všem zainteresovaným subjektům.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.8 Žádost ředitelky MŠ Holásecká o finanční prostředky

Rada projednala žádost ředitelky MŠ Holásecká o chybějících finančních prostředcích na provoz MŠ Zapletalova a pověřuje místostarostku jednáním na OŠMT MMB.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: místostarostka

Ad5) Různé

5.1 Varianty výstavby domova důchodců

Rada byla informována projektantem Ing. arch. Radko Květem z firmy K4 Brno, a.s. o variantách výstavby objektu domova důchodců na Holásecké ulici. Varianta 1 – 105 lůžek a zachování stávajícího zdravotního střediska, Varianta 2 – 120 lůžek a demolice ZS. V případě realizace varianty 2 Rada požaduje zachování rozsahu stávající zdravotní péče a pověřuje starostu a místostarostku jednáním s kompetentními orgány v této záležitosti.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: starosta a místostarostka

5.2 Koncepce ZŠ Měšťanská 21

Rada se seznámila s koncepcí Základní školy Měšťanská 21, kterou jim objasnila PhDr. Božena Kofhaberová, PhD, nově jmenovaná ředitelka.

5.3 Dosadba stromů na hřišti v Holáskách

Rada souhlasí s dosadbou stromů na hřišti v Holáskách.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.4 Stanoviska komisí k rozdělení dotací spolkům

Rada požaduje stanovisko komise školné a kulturně sportovní k rozdělení dotací sportovním klubům v naší městské části.

Termín: do 16.8.2004

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.5 Přístřešek MHD na Revoluční

Rada souhlasí s umístěním přístřešku MHD na ulici Revoluční vedle sloupu VO.

Hlasování: pro 3, jeden se zdržel

Zodpovídá: tajemník

5.6 Petice občanů z ulice Kudrnova

Rada pověřuje místostarostku odpovědí na petici občanů ulice Kudrnova v tom smyslu, že městská část v současné době neuvažuje s otevřením průchodu do Lesíčka.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: místostarostka

5.7 Dodatek ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce radnice Tuřany“

Rada souhlasí se zněním dodatku ke smlouvě o dílo s firmou DIRS a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: starosta

5.8 Vyjádření k rozšíření dálnice D1

Rada nesouhlasí s rozšířením dálnice D1. Rozšíření dálnice by přineslo zhoršení životního prostředí, zejména zvýšenou hlukovou zátěž pro naši městskou část.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.9 Stížnost občanů na provoz lisovny plastů, Sokolnická 51

Rada projednala stížnost občanů na provoz lisovny plastů na ulici Sokolnická 51 a požaduje provedení státního stavebního dohledu.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                          Marie Stehlíková                                         Jan Havlík
                          místostarostka                                            starosta