Usnesení z 46/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 2.6.2004

Zápis s usnesením z 46/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany ze dne 2.6.2004

které se konalo dne 2.6.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 17.15 hodin, skončilo 21.10 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás,

Ing. Jitka Gallová – vedoucí Odboru stavebního, dopravního, živ. prostředí, investiční a rozvoje MČ

Program: strana:

Zápis s usnesením z 46/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ad3) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Věcné břemeno k pozemku p.č. 492 k.ú. Tuřany……………………………………………………………………………………….. 2

3.2 Vyjádření ke stavbě komunikace k areálu Aeroklubu……………………………………………………………………………….. 2

3.3 Pronájem částí pozemků p.č. 3547 a 3546 k.ú. Tuřany………………………………………………………………………………. 2

3.4 Žádost firmy Eurotel Praha o obnovení přístupu do pronajatých prostor………………………………………………… 2

Ad4) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

4.1 Hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2004………………………………………………………………………. 2

4.2 Rozpočtové opatření č.3/2004………………………………………………………………………………………………………………….. 2

4.3 Čerpání finančních prostředků pro JSDH Holásky…………………………………………………………………………………… 2

4.4 Finanční příspěvek pro SDH Brněnské Ivanovice……………………………………………………………………………………. 3

4.5 Instalace termoventilů v objektech MČ Brno-Tuřany………………………………………………………………………………. 3

4.6 Vymalování jídelny v MŠ Holásecká……………………………………………………………………………………………………….. 3

4.7 Nabídky na likvidaci černých skládek………………………………………………………………………………………………………. 3

Ad5) Organizační záležitosti……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

5.1 Jmenování do funkce ředitelky ZŠ Měšťanská………………………………………………………………………………………… 3

5.2 Program 12/IV zasedání ZMČ…………………………………………………………………………………………………………………… 3

Ad6) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Jmenování komise pro posouzení nabídek – rekonstrukce objektu Dvorecká 4……………………………………….. 3

6.2 Přístřešek MHD ve Dvorskách………………………………………………………………………………………………………………… 4

6.3 Vyjádření k použití znaku MČ na pohlednicích………………………………………………………………………………………… 4

6.4 Vyjádření k návrhu novely vyhlášky SMB o místních poplatcích……………………………………………………………. 4

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 5

Ing. Josef Panáček byl pověřen podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 5

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

34/IV 6.2,

41/IV 3.1, 4.6, 5.4 ,

42/IV 4.6,

44/IV 3.1, 4.3 ZMČ, 4.5 ZMČ, 4.8 ZMČ, 5.1,

45/IV 4.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3 ZMČ, 6.4,

Nesplněné úkoly uložené Zastupitelstvem:

23/III bod 3.7, 11/IV 3.1

Ad3) Majetkoprávní dispozice

3.1 Věcné břemeno k pozemku p.č. 492 k.ú. Tuřany

Rada nemá námitek proti vybudování vodovodní přípojky do firmy Neumanns přes pozemek p.č. 492 k.ú. Tuřany ve vlastnictví města Brna.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

3.2 Vyjádření ke stavbě komunikace k areálu Aeroklubu

Rada jako správce pozemků p.č. 4045, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053 k.ú. Tuřany nemá námitek proti umístění příjezdové komunikace k novému areálu Aeroklubu Brno na částech těchto pozemků.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

3.3 Pronájem částí pozemků p.č. 3547 a 3546 k.ú. Tuřany

Rada nemá námitek proti pronájmu částí pozemků p.č. 3547 a 3546 k.ú. Tuřany za účelem zbudování stanice RDTF sítě vedle komunikace Průmyslové z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

3.4 Žádost firmy Eurotel Praha o obnovení přístupu do pronajatých prostor

Rada projednala žádost firmy Eurotel Praha o obnovení přístupu k jejich zařízení v objektu radnice a doporučuje ÚMČ postupovat ve stejném režimu jako v případě zabezpečení objektu.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

Ad4) Hospodářské záležitosti

4.1 Hospodaření příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2004

Rada se zabývala hospodařením příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2004. Hospodářskou ztrátu po ukončení samostatné činnosti MŠ Zapletalova ve výši 24.008,48 Kč, vzniklou úhradou nedoplatků za energie z roku 2003 (po odečtu zůstatku ve FRR), požaduje zapracovat do rozpočtového opatření č.3/2004.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

4.2 Rozpočtové opatření č.3/2004

Rada doporučuje ZMČ ke schválení rozpočtové opatření č.3/2004.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

4.3 Čerpání finančních prostředků pro jednotku SDH Holásky

Rada souhlasí s čerpáním finančních prostředků na nákup přílby, pohonných hmot, STK a měření emisí vozidel pro jednotku SDH Holásky v celkové částce 21.800 Kč. Rozpočtová skladba 5512/5132, 5512/5156, 5512/5166, 5512/5171.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

4.4 Finanční příspěvek pro SDH Brněnské Ivanovice

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku SDH Brněnské Ivanovice ve výši 5.000 Kč na hasičskou soutěž, která se koná 12.6.2004. Rozpočtová skladba 5512/5229.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

4.5 Instalace termoventilů v objektech MČ Brno-Tuřany

Rada vybrala ze tří nabídek na instalací termostatických ventilů v budovách Tuřanská 12 (Sdružení Práh) a Tuřanské náměstí 3 (Pekárna a Česká spořitelna) firmu Pecák v celkové ceně 48.060 Kč včetně DPH. Rozpočtová skladba 3599/5171 (Tuřanská 12), 3612/5171 (Tuřanské nám. 3).

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

4.6 Vymalování jídelny v MŠ Holásecká

Rada souhlasí s vymalováním jídelny v MŠ Holásecká v ceně do 23.000 Kč firmou Vaněrka, která byla vybrána ze tří nabídek. Rozpočtová skladba 3111/5171

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

4.7 Nabídky na likvidaci černých skládek

Rada projednala nabídky tří firem na likvidaci černých skládek v naší MČ a vybrala firmu Ecotechniek CZ za cenu 850,- Kč/tunu.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

Ad5) Organizační záležitosti

5.1 Jmenování do funkce ředitelky ZŠ Měšťanská

Rada souhlasí se jmenováním PhDr. Boženy Küfhaberové, Ph.D. do funkce ředitelky Základní školy Měšťanská.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

5.2 Program 12/IV zasedání ZMČ

Rada schvaluje program 12/IV zasedání ZMČ: technický bod, námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, kontrola usnesení, dotazy k usnesením z jednání rady, informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, návrhy a podněty občanů, rozpočtové opatření č.3/2004, volba člena a předsedy kontrolní komise a člena finančního výboru, změna Územního plánu města Brna, majetkoprávní dispozice, různé, závěr. Zasedání se uskuteční 24.6.2004 od 18 hodin na Základní škole Měšťanská.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

Ad6) Různé

6.1 Jmenování komise pro posouzení nabídek – rekonstrukce objektu Dvorecká 4

Rada jmenovala komisi na posouzení nabídek na akci Základní škola Měšťanská, objekt Dvorecká ve složení: Ing. Petr Vrbka, Ing. Bořivoj Horváth, Ing. Jitka Gallová, Marie Stehlíková, Vojtěch Pospíšil. Náhradníky jsou: Ing. Marek Slabý, Ing. Věra Tomanová, Taťána Šetlerová, Jan Havlík, Ing. Jiří Kubík. Posouzení nabídek se uskuteční 15.6.2004 v 16 hodin na ÚMČ – SÚ Holásecká 31, Brno Tuřany.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

6.2 Přístřešek MHD ve Dvorskách

Rada požaduje přípravu zbudování přístřešku MHD ve Dvorskách u MŠ Zapletalova.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

6.3 Vyjádření k použití znaku MČ na pohlednicích

Rada nemá námitek proti použití znaku MČ na dvou pohlednicích vydávaných firmou Antonín Tůma.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

6.4 Vyjádření k návrhu novely vyhlášky SMB o místních poplatcích

Rada nemá námitek k návrhu obecně závazné vyhlášky SMB, kterou se mění a doplňuje vyhláška SMB č. 21/2003 o místních poplatcích.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                 Ing. Josef Panáček                              Jan Havlík
                       člen rady                                         starosta