Usnesení z 44/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 5.5.2004

Zápis s usnesením z 44/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany ze dne 5.5.2004

Zasedání bylo zahájeno v 17,30 hodin, ukončeno v 18.40 hod.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Omluven: Ing. Miloslav Blažek

Zápis s usnesením z 44/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

které se konalo dne 5.5.2004 na ÚMČ Brno Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

Ad2) Kontrola úkolů:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů…………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku……………………………………………………………………………………. 2

Ad4) Majetkoprávní dispozice……………………………………………………………………………………………………………………. 2

4.1 Pronájem pozemku p.č. 1514/1 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………………….. 2

4.2 Pronájem pozemku p.č. 888/4 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………………………………. 2

4.3 Prodej pozemku p.č. 914 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………………………….. 2

4.4 Prodej pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska včetně stodoly………………………………………………………………………. 2

4.5 Prodej části pozemku p.č. 210/1 k.ú. Tuřany………………………………………………………………………………………. 2

4.6 Pronájem pozemku p.č 4037 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………………………….. 2

4.7 Pronájem pozemku p.č. 180 k.ú Brněnské Ivanovice………………………………………………………………………….. 2

4.8 Prodej pozemku p.č. 972/1 a právo průjezdu přes 972/2 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………. 2

4.9 Pronájem pozemků firmě Miteral………………………………………………………………………………………………………… 2

4.10 Pozastavení prodeje objektu Tuřanská 14………………………………………………………………………………………….. 3

Ad5) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Nabídky na projekt a zhotovení přístřešku MHD na Revoluční…………………………………………………………. 3

5.2 Dodatek ke smlouvě na úklid zastávek MHD…………………………………………………………………………………….. 3

5.3 Příspěvek pro Diecézní charitu Brno………………………………………………………………………………………………….. 3

5.4 Příspěvek pro rybáře a myslivce na Den dětí……………………………………………………………………………………… 3

5.5 Přemístění telefonní budky………………………………………………………………………………………………………………… 3

Ad6) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

6.1 Uzavření MŠ v době letních prázdnin………………………………………………………………………………………………… 3

6.2 Jmenování redaktora www stránek…………………………………………………………………………………………………….. 3

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů:

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11S

64/III bod 12 S

19/IV bod 5.4.S

26/IV bod 3.1 S

34/IV bod 6.2

41/IV bod 3.1, 4.6, 5.4

42/IV bod 4.6, 5.1, 5.2

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku

Rada projednala zápis z jednání komise ze dne 6.42004 a 4.5.2004 a bere ho na vědomí. Podněty, týkající se oprav výtluků, kanalizačních vpustí a parkovacích míst, reklamace chodníku na ul. Popelova se bude rada zabývat.

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Pronájem pozemku p.č. 1514/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada schvaluje dodatek k nájemní smlouvě s pí. Myškovou, kterým se smlouva rozšiřuje o pronájem pozemku p.č. 1514/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.2 Pronájem pozemku p.č. 888/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada schvaluje ukončení pronájmu zahrádky p.č. 888/4 k.ú. Brněnské Ivanovice s panem Šmídem dohodou ke dni 31.5.2004 a souhlasí s uzavřením nové smlouvy s pí. Vozdeckou.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.3 Prodej pozemku p.č. 914 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada doporučuje ZMČ ke schválení prodej pozemku p.č. 914 k.ú. Brněnské Ivanovice

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.4 Prodej pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska včetně stodoly

Rada potvrzuje rozhodnutí ZMČ z 26.2.2004 a neschvaluje prodej pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska včetně stodoly.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.5 Prodej části pozemku p.č. 210/1 k.ú. Tuřany

Rada doporučuje ZMČ ke schválení prodej části pozemku pč. 210/1 k.ú. Tuřany

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.6 Pronájem pozemku p.č 4037 k.ú. Tuřany

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 4037 k.ú. Tuřany p. Hockovi.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.7 Pronájem pozemku p.č. 180 k.ú Brněnské Ivanovice

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 180 k.ú Brněnské Ivanovice pí Hrdličkové.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.8 Prodej pozemku p.č. 972/1 a právo průjezdu přes 972/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada doporučuje ZMČ neschválit prodej p.č. 972/1 a věcné břemeno práva příjezdu a příchodu přes p.č. 972/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.9 Pronájem pozemků firmě Miteral

Rada souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 1030, 1029/1, 1029/4, 1029/5, 1029/7, 1029/10, 1029/11, 1004/4 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.10 Pozastavení prodeje objektu Tuřanská 14

Rada bere na vědomí sdělení MO MMB o pozastavení prodeje objektu Tuřanská 14 po dobu trvání nájemní smlouvy na dobu určitou.

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Nabídky na projekt a zhotovení přístřešku MHD na Revoluční

Rada projednala nabídky na projekt a zhotovení přístřešku MHD na ulici Revoluční. Rada souhlasí se zpracováním projektu včetně zaměření a projednání se správci sítí v ceně do 10 tis. Kč a zhotovení přístřešku v ceně do 110 tis. Kč. Rozpočtová skladba 2219/6121.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

5.2 Dodatek ke smlouvě na úklid zastávek MHD

Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě s panem Frýzem, kterým se cena díla zvyšuje o 5500 Kč

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

5.3 Příspěvek pro Diecézní charitu Brno

Rada schvaluje příspěvek pro Domov pro matky v tísni ve výši 1 tis. Kč. Rozpočtová skladba 4319/5229.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

5.4 Příspěvek pro rybáře a myslivce na Den dětí

Rada projednala požadavek rybářů a myslivců o příspěvek na Den dětí a schvaluje proplacení faktury ve výši 2x 2 tis. Kč.Rozpočtová skladba 3429/5229.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.5 Přemístění telefonní budky

Rada schvaluje návrh na přemístění „budky“ Telecomu před radnicí v ceně do 260 tis. Kč včetně DPH

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: místostarostka

Ad6) Různé

6.1 Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Rada souhlasí s uzavřením mateřských škol v době letních prázdnin. V provozu bude MŠ U Lípy Svobody v době od 1. – 23. 7.2004

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

6.2 Jmenování redaktora www stránek

Rada jmenuje Pavla Dvořáčka do redakčního systému www stránek za ŘK farnost Brno Tuřany

Zapsala: Marie Stehlíková

                       Jan Havlík                               Marie Stehlíková
                        starosta                                 místostarostka