Usnesení z 45/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19.5.2004

Zápis s usnesením z 45/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany ze dne 19.5.2004

Zasedání začalo v 17 hodin, skončilo 21,30 hodin.

které se konalo dne 19.5.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

Zasedání začalo v 17 hodin, skončilo 21,30 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás,

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Program: strana:

Zápis s usnesením z 45/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 0

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

Ad3) Zápisy z jednání komisí a výborů…………………………………………………………………………………………………………….. 0

3.1 Zápis z jednání sociálně zdravotní komise……………………………………………………………………………………………….. 0

Ad4) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………………………………………….. 0

4.1 Směna pozemků k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………………………………………………………… 0

Ad5) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………………… 0

5.1 Příspěvek pro Sdružení pěstounských rodin……………………………………………………………………………………………. 0

5.2 Žádost Svazu důchodců ČR o finanční příspěvek……………………………………………………………………………………. 0

5.3 Dodatky ke smlouvám s firmou Ecotechniec CZ………………………………………………………………………………………. 0

5.4 Nabídka na měření spalování…………………………………………………………………………………………………………………… 0

5.5 Navýšení částky na revizi elektrospotřebičů ÚMČ………………………………………………………………………………….. 0

5.6 Dveře školní kuchyně………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

Ad6) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

6.1 Vsypová loučka……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 0

6.2 Výzva k podání nabídky na likvidaci skládek…………………………………………………………………………………………… 0

6.3 Návrh na změnu územního plánu……………………………………………………………………………………………………………… 0

6.4 Příprava Územního plánu města Brna………………………………………………………………………………………………………. 0

6.5 Jmenování komisí pro II.etapu rekonstrukce radnice……………………………………………………………………………….. 0

6.6 Jmenování redaktora www stránek…………………………………………………………………………………………………………… 0

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11S

64/III bod 12S, 19/IV 5.4S, 26/IV 3.1S ,34/IV 6.2,

41/IV 3.1, 4.6, 5.4 ,42/IV 4.6, 5.2

44/IV 3.1, 4.3 ZMČ, 4.5 ZMČ, 4.8 ZMČ, 5.1, 5.3, 5.4

Nesplněné úkoly uložené Zastupitelstvem:

23/III bod 3.7, 11/IV 3.1

Ad3) Zápisy z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis z jednání sociálně zdravotní komise

Rada projednala zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 11.5.2004 a bere na vědomí uvedené návrhy a doporučení.

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Směna pozemků k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada doporučuje ZMČ ke schválení směnu části pozemku p.č. 44/7 k.ú. Brněnské Ivanovice za pozemek p.č. 44/1 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Příspěvek pro Sdružení pěstounských rodin

Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku pro Sdružení pěstounských rodin ve výši 1000,- Kč, rozpočtová skladba 4319/5229.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

5.2 Žádost Svazu důchodců ČR o finanční příspěvek

Rada projednala žádost Svazu důchodců ČR o finanční příspěvek . Rada neschvaluje příspěvek vzhledem k tomu, že městská část přispívá místnímu klubu.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

5.3 Dodatky ke smlouvám s firmou Ecotechniec CZ

Rada schvaluje uzavření dodatku ke smlouvám s firmou Ecotechniec CZ o provozování sběrných středisek. Dodatek se týká změny sazby DPH.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

5.4 Nabídka na měření spalování

Rada schvaluje nabídku firmy Kubát na provedení měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u objektu ZS Holásecká ve výši 1.785,- Kč. Rozpočtová skladba 3511/5166

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

5.5 Navýšení částky na revizi elektrospotřebičů ÚMČ

Rada doplňuje bod 5.6.z 39/IV RMČ a souhlasí s navýšením částky na provedením revize elektrospotřebičů ÚMČ firmou Elektro Mikita Kaplan o 1.394,- Kč vč. DPH.Rozpočtová skladba 6171/5166.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

5.6 Dveře školní kuchyně

Rada projednala žádost ZŠ Měšťanská o navýšení dotace na rok 2004 o 10.000,- Kč z důvodu opravy vstupních dveří do školní kuchyně. Rada doporučuje, aby škola využila vlastní zdroje.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

Ad6) Různé

6.1 Vsypová loučka

Rada pověřuje místostarostku odpovědí Odboru životního prostředí MMB na dotaz ve věci vsypové loučky.

Hlasování pro 5

Zodpovídá místostarostka

6.2 Výzva k podání nabídky na likvidaci skládek

Rada souhlasí se zněním vyzývacího dopisu k podání nabídky na likvidaci skládek do 5 m2. Tato výzva bude zaslána firmám: Ecotechniek CZ, Technické služby Tišnov, Sadovnictví Líšeň

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

6.3 Návrh na změnu územního plánu

Rada doporučuje ZMČ schválit podání návrhu na změnu Územního plánu plochy na Tuřanském náměstí p.č. 1386 a 1388 k.ú. Tuřany (před radnicí a pod pekárnou) v souladu se schválenými studiemi (Šerek, Rusín, Wahla).

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

6.4 Příprava Územního plánu města Brna

Rada projednala požadavek OÚPR na spolupráci na přípravě Územního plánu města Brna. Rada požaduje přípravu a předložení podkladů.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

6.5 Jmenování komisí pro II.etapu rekonstrukce radnice

Rada jmenuje pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce radnice MČ Brno-Tuřany II.etapa“ výběrovou komisi ve složení: Ing. Leo Venclík, Ing. Josef Veselý, Ing. Pavel Vybíral, Jan Havlík, Vojtěch Pospíšil a náhradníky Ing. Zděněk Grubl, Ing. Vladimír Šrom, Ing. Ladislav Juříček, Antonín Tůma, Zdeněk Svoboda

Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Vladimír Šrom, Ing. Jiří Kudělka, Ing. Jitka Gallová a náhradník Ing. Radka Skoupilová.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

6.6 Jmenování redaktora www stránek

Rada jmenuje do redakčního systému webových stránek Ing. Hrabálka TK Tuřany, Jaroslava Trundu za Sdružení Práh.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá tajemník

Zapsala M. Stehlíková

                               Marie Stehlíková                              Jan Havlík 
                               místostarostka                              starosta