Usnesení z 41/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 7.4.2004

Zápis s usnesením z 41/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany dne 7.4.2004

zahájeno v 17 hodin, ukončeno v 20.30 hod.

 Zápis s usnesením z 41/IV zasedání Rady MČ Brno • Tuřany,

které se konalo dne 7.4.2004 na ÚMČ Brno Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

Zasedání bylo

zahájeno v 17 hodin, ukončeno v 20.30 hod.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček a Ing. Jan Petrás

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Ad1) Technický bod

Ad2) Kontrola úkolů

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis ze zasedání komise dopravy a veřejného pořádku ze dne 2.3.2004

3.2 Stanovisko komise rozvoje ke studii Holaseckých písníků

3.3 Stanovisko komise stavební ke studii Holaseckých písníků

3.4 Stanovisko komise dopravy ke studii Holaseckých písníků

3.5 Stanovisko Rady ke studii Holaseckých písníků

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Pronájem pozemku p.č. 212 k.ú. Dvorska

4.2 Vyjádření k pronájmu p.č. 884,885 k.ú. Tuřany

4.3 Vyjádření ke koupi pozemku p.č. 333/2 k.ú. Dvorska

4.4 Aktualizace stanoviska k prodeji p.č. 1604/1 k.ú. Tuřany

4.5 Vyjádření ke svěření p.č. 3830 k.ú. Tuřany

4.6 Využití pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Kontejnery ve Dvorskách a v Holáskách

5.2 Přebytky hospodaření příspěvkových organizací

5.3 Žádost o přidělení dotace na rok 2005 na II. etapu VISO

5.4 Projektová dokumentace na demolici tělocvičny Tuřanská 12

5.5 Výsledky hospodaření za rok 2003

Ad6) Organizační záležitosti

6.1 Jmenování redaktorů webových stránek MČ Brno-Tuřany

6.2 Program 11/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

6.3 Příprava Dne matek

  1. Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 3

Marie Stehlík

ová byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 3

Kontrola úkolů:

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11S

64/III bod 12 S

19/IV bod 5.4.S

22/IV bod 7.1.,

26/IV bod 3.1.S

34/IV bod 6.2.

36/IV bod 4.1.

38/IV bod 3.1. ZMČ,

39/IV bod 4.1., 4.2.,

4.4. ZMČ, 4.5. ZMČ, 5.4.,

Dlouhodobé úkoly uložené Zastupitelstvem:

21/III bod 3.1. • Dufonev

Usnesení z jednání komisí a výborů

Zápis ze zasedání komise dopravy a veřejného pořádku ze dne 2.3.2004

Rada se seznámila se zápisem ze zasedání komise dopravy a

veřejného pořádku ze dne 2.3.2004. Doporučení komise, týkající se Holaseckých písníků, vodorovného značení přechodu na křižovatce Vinohradská-Kaštanová, obnovení jednání s DPmB o dopravní obslužnosti Tuřan a Holásek, návrhu na změnu zastavování autobusu MHD Na návsi po 20 hodině a dopravního značení před vjezdem na ulici Farní bere na vědomí. Podněty se bude rada zabývat.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: starosta

Stanovisko komise rozvoje ke studii Holaseckých písníků

Rada projednala stanovisko komise rozvoje

ke studii Holaseckých písníků ze dne 9.12.2003 a její kladné stanovisko ke studii bere na vědomí.

  • Stanovisko komise stavební ke studii Holaseckých písníků

    Rada projednala stanovisko komise stavební ke studii Holaseckých písníků ze dne 4.12.2003 a její výhrady ke studii bere na vědomí.

  • Stanovisko komise dopravy ke studii Holaseckých písníků

    Rada projednala stanovisko komise dopravy ke studii Holaseckých písníků ze dne 2.3.2004 a její doporučení na doplnění o návrh chodníku pro pěší bere na vědomí.

  • Stanovisko Rady ke studii Holaseckých písníků

Na základě výše uvedených podnětů komisí rada souhlasí se studií Holaseckých písníků a požaduje zapracování chodníku příp. cyklostezky podél navržené komunikace.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: místostarostka

Majetkoprávní dispozice

Pronájem pozemku p.č. 212 k.ú. Dvorska

Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 212, k.ú. Dvorska o výměře 225 m2 jako pole panu Josefu Blaštíkovi.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Vyjádření k pronájmu p.č. 884,885 k.ú. Tuřany

Rada souhlas

í s pronájmem pozemku p.č. 884,885 k.ú. Tuřany jako orná paní Mileně Říčařové a PhDr. Mileně Krhutové z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Vyjádření ke koupi pozemku p.č. 333/2 k.ú. Dvorska

Rada doporučuje ZMČ schválit koupi pozemku p.č. 333/2 v k.ú. Dvorska do majetku města Brna.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Aktualizace stanoviska k prodeji p.č. 1604/1 k.ú. Tuřany

Rada projednala požadavek MO MMB na aktualizaci stanoviska MČ k odprodeji pozemku p.č. 1604/1, k.ú. Tuřany a vzhledem k vyjádření Zastupitelstva z 19.12.2002 nemá městská část Brno Tuřany důvod měnit toto stanovisko.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Vyjádření ke svěření p.č. 3830 k.ú. Tuřany

Rada trvá na své žádosti o svěření pozemku p.č. 3830, k.ú. Tuřany městské části za účelem jeho pronájmu.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Využití pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany

Rada požaduje stanoviska komisí stavební, rozvoje a dopravní k budoucímu využití pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany v termínu do 15.5.2004.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Hospodářské záležitosti

Kontejnery ve Dvorskách a v Holáskách

Rada souhlasí s umístěním kontejnerů ve Dvorskách na ulici Zapletalova dne 9.4.2004 a v Holáskách u hřiště při ulici Javorová, v částce do 15.000 Kč. Rozpočtová sk

ladba 3722/5169.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Přebytky hospodaření příspěvkových organizací

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit návrh jednotlivých příspěvkových organizací, aby přebytky jejich hospodaření za rok 2003 byly vloženy do jejich rezervních fondů.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Žádost o přidělení dotace na rok 2005 na II. etapu VISO

Rada odsouhlasila žádost o přidělení dotace na rok 2005 na II. etapu VISO z finančních prostředků Jihomoravského kraje.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Projektová dokumentace na demolici tělocvičny Tuřanská 12

Rada vybrala ze 3 nabídek na vypracování projektové dokumentace na demolici tělocvičny na ulici Tuřanská 12 nabídku firmy JP statika s.r.o. za nabídkovou cenu 28.350 vč. DPH a souhlasí s uzavřením smlouvy s touto firmou.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Výsledky hospodaření za rok 2003

Rada se seznámila s výsledky hospodaření za rok 2003 a doporučuje je ZMČ ke schválení.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Organizační záležitosti

Jmenování redaktorů webových stránek MČ Brno-Tuřany

Rada souhlasí s jmenováním následujících osob do redakčního systému webových stránek naší městské části:

Jaroslav Kratochvíl (za SDH Holásky), Markéta Novotná (za SDH Brněnské Ivanovice), Jiří Vláčil (za TJ Holásky), Marie Dosedělová (za Klub důchodců Tuřany), Martin Horákovský (za SK Tuřany), Tomáš Hudec (za Český svaz zahrádkářů).

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Program 11/IV zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Rada schvaluje program 11. zasedání

ZMČ, které se koná 29.4.2004 od 17 hodin v budově ZŠ Měšťanská 21. Na program jsou zařazeny tyto body: technický bod, námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, kontrola usnesení, dotazy k usnesením z jednání rady, informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, návrhy a podněty občanů, výsledky hospodaření městské části za rok 2003, použití přebytků hospodaření příspěvkových organizací, informace o hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2004, rozpočtové opatření č. 2/2004, majetkoprávní dispozice, různé, závěr.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Příprava Dne matek

Rada pověřuje komisi školskou a kulturně-tělovýchovnou přípravou Dne matek, který se uskuteční v neděli 9. května v 15 hodin na Orlovně.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: předseda komise

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                Jan Havlík                                       Marie Stehlíková
                                  starosta                                        místostarostka