Usnesení z 49/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 30.6.2004

Zápis s usnesením z 49/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 30.6.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16.00 hodin, skončilo 20.10 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás,

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Omluven: Ing. Miloslav Blažek

Program: strana:

Zápis s usnesením z 49/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů…………………………………………………………………………………………………………. 2

3.1 Zápis ze zasedání komise stavební a rozvoje ze dne 17.6.2004…………………………………………………………………. 2

Ad4) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Žádost o svěření pozemků……………………………………………………………………………………………………………………….. 2

Ad5) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

5.1 Demolice tělocvičny Tuřanská 12…………………………………………………………………………………………………………….. 2

5.2 Okna ZŠ Dvorecká…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

5.3 Nájezdy pro vozíčkáře do zdravotního střediska……………………………………………………………………………………… 2

5.4 Technický dozor na akci ZŠ Dvorecká…………………………………………………………………………………………………….. 3

5.5 Zakoupení nové tiskárny pro ÚMČ…………………………………………………………………………………………………………. 3

5.6 Oprava čerpadla pro JSDH Holásky…………………………………………………………………………………………………………. 3

5.7 Finanční příspěvek pro Církev československou husitskou…………………………………………………………………….. 3

Ad6) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Zrušení kontrol firmy Dufonev………………………………………………………………………………………………………………… 3

6.2 Bezbariérový nájezd do ZŠ Požární………………………………………………………………………………………………………….. 3

6.3 TEZ Rekultivace bývalé Černovické skládky…………………………………………………………………………………………… 3

6.4 TEZ Revitalizace Holaseckých jezer…………………………………………………………………………………………………………. 3

6.5 Dovolání proti zastavení exekučního řízení………………………………………………………………………………………………. 4

6.6 TEZ na zbudování jednostranného chodníku na ulici Růžová…………………………………………………………………. 4

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

34/IV 6.2,

44/IV 5.1,

45/IV 6.4,

46/IV 4.5, 6.2,

47/IV 5.1, 5.7, 6.1

Nesplněné úkoly uložené Zastupitelstvem:

23/III bod 3.7, 11/IV 3.1

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis ze zasedání komise stavební a rozvoje ze dne 17.6.2004

Rada projednala zápis ze zasedání komise stavební a rozvoje ze dne 17.6.2004 a doporučení, týkající se:

přijetí vyhlášky o malém létání

bezbariérového přístupu do ZS

řešení křižovatky Kaštanová – Popelova

oprav komunikací a chodníků

adresného zveřejnění odpovědnosti za údržbu a úklid zeleně

využití plochy před sokolovnou ke komerčnímu využití a klidové zóně

Zápis bere rada na vědomí. Některá doporučení se řeší nebo již byly vyřešeny.

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Žádost o svěření pozemků

Rada souhlasí s požádáním Majetkového odboru MMB o svěření pozemků p.č. 654, 243 v k.ú. Tuřany, p.č. 702, 935/2, 960, 673/2, 912, 967 v k.ú. Brněnské Ivanovice, p.č. 2229, 2230, 2231 v k.ú. Holásky za účelem pronájmu.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Demolice tělocvičny Tuřanská 12

Rada souhlasí s podáním žádosti o financování demolice tělocvičny u objektu na Tuřanské 12 na MMB..

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.2 Okna ZŠ Dvorecká

Rada souhlasí se zadáním výroby oken pro ZŠ Dvorecká v předstihu před podpisem smlouvy a zahájením prací na stavbě a souhlasí s tím, aby výroba oken byla zadána prostřednictvím zhotovitele stavby, firmy Kvadros.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.3 Nájezdy pro vozíčkáře do zdravotního střediska

Rada souhlasí se zřízením dvou nájezdů pro vozíčkáře do budovy zdravotního střediska firmou Buchlovský v ceně cca 3000 Kč bez DPH.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.4 Technický dozor na akci ZŠ Dvorecká

Rada vybrala z nabídek technický dozor investora na akci ZŠ Dvorecká v pořadí 1. Ing. Arch Kotáskem, Mučednická 40, Brno, v ceně 20 tis. Kč. Pořadí dalších nabídek: 2. Ing. Martin Šimek, 3. Ing. arch. Vladimír Pšikal.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.5 Zakoupení nové tiskárny pro ÚMČ

Rada souhlasí s pořízením tiskárny pro ÚMČ (náhradou za nefunkční) v ceně do 9.000 Kč vč. DPH.

Rozpočtová skladba 6171/5137.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.6 Oprava čerpadla pro JSDH Holásky

Rada souhlasí s opravou čerpadla pro JSDH Holásky v ceně do 10.000 Kč. Rozpočtová skladba 5512/5171.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.7 Finanční příspěvek pro Církev československou husitskou

Rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 25.000 Kč na investiční akci zřízení splaškové kanalizace Církvi československé husitské.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad6) Různé

6.1 Zrušení kontrol firmy Dufonev

Rada doporučuje Zastupitelstvu zrušit dlouhodobý bod 3.7 z 23/III zasedání, týkající se provádění kontrol firmy Dufonev, z důvodu periodických kontrol tohoto subjektu z jiných úrovní.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

6.2 Bezbariérový nájezd do ZŠ Požární

Rada požaduje přípravu bezbariérového nájezdu do budovy školy na Požární.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

6.3 TEZ Rekultivace bývalé Černovické skládky

Rada souhlasí s předloženým TEZ Pilotní projekt rekultivace bývalé Černovické skládky.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

6.4 TEZ Revitalizace Holaseckých jezer

Rada souhlasí s předloženým TEZ Revitalizace Holaseckých jezer. Rada nemá připomínky k obsahu předloženého TEZ a požaduje akci realizovat v letech 2005-2006.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

6.5 Dovolání proti zastavení exekučního řízení

Rada souhlasí s dovoláním, mimořádným opravným prostředkem, proti zastavení soudního vymáhání dlužné částky po panu Romanu Šmidovi a pověřuje ÚMČ jeho zajištěním.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

6.6 TEZ na zbudování jednostranného chodníku na ulici Růžová

Rada souhlasí s předloženým TEZ na zbudování jednostranného chodníku na ulici Růžová.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                    Marie Stehlíková                                     Jan Havlík
                                      místostarostka                                       starosta