Usnesení z 40/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 31.3.2004

Zápis s usnesením z mimořádného 40/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

Zasedání bylo zahájeno v 17 hodin, ukončeno v 19 hodin

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Josef Panáček a Ing. Jan Petrás

Zápis s usnesením z mimořádného 40/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

které se konalo dne 31.3.2004 na ÚMČ Brno Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno.. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

Ad2) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

2.1 Doplnění bodu 5.10., 37/IV zasedání rady…………………………………………………………………………………………. 1

2.2 Proplacení faktury firmě IKIS za zadání veřejné zakázky…………………………………………………………………….. 1

2.3 Proplacení faktury Technickým sítím Brno za úpravu elektrovýzbrojí………………………………………………… 1

2.4 Smlouva o dílo a poskytování služeb administrátora redakčního systému internetových stránek MČ. 2

2.5 Odstranění závad zjištěných požární revizí………………………………………………………………………………………… 2

2.6 Informační cedule označující MČ na ulici Průmyslová……………………………………………………………………….. 2

2.7 Zpráva auditora a odboru kontroly MMB…………………………………………………………………………………………. 2

2.8 Závady na hromosvodu zdravotního střediska…………………………………………………………………………………. 2

2.9 Schválení rozpočtového opatření č. 2/2004……………………………………………………………………………………….. 2

Ad3) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

3.1 Listy 2/2004……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.2 Přemístění a obnova křížů………………………………………………………………………………………………………………….. 2

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 5

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 5

Ad2) Hospodářské záležitosti

2.1 Doplnění bodu 5.10., 37/IV zasedání rady

Rada doplňuje usnesení z 37/IV zasedání z 18.2.2004, bod 5.10. takto: Po upřesnění finančního limitu souhlasí s prováděním autorského dozoru ateliérem CREO a schvaluje změnu názvu smlouvy III. a IV. etapa v souladu s etapami stavebních prací.

I. etapa statické zajištění objektu, oprava krovu a střešního pláště

II. etapa stavební úprava 1.NP stavební úřad a 2.NP kanceláře ÚMČ

III. etapa fasády, průjezd a venkovní komunikace, WC pod schodištěm, pošta, společenské centrum, opravy přípojek plynu a kanalizace

IV. etapa výtah

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.2 Proplacení faktury firmě IKIS za zadání veřejné zakázky

Rada schvaluje proplacení faktury v ceně 6.176,10 Kč vč. DPH firmě IKIS za zadání veřejné zakázky formou výzvy jednomu zájemci k podání nabídky na provedení dodatečných stavebních prací na Rekonstrukci radnice. Rozpočtová skladba 6171/6121.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.3 Proplacení faktury Technickým sítím Brno za úpravu elektrovýzbrojí

Rada schvaluje proplacení faktury v ceně 27.480 Kč vč. DPH Technickým sítím Brno, a.s. za úpravu elektrovýzbrojí sloupů VO pro připojení hlásičů VISO dle objednávky z 31/IV zasedání rady, bod 4.21. Rozpočtová skladba 5212/6121

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.4 Smlouva o dílo a poskytování služeb administrátora redakčního systému internetových stránek MČ

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo a poskytování služeb administrátora redakčního systému internetových stránek městské části s Ing. Janem Petrásem na dobu určitou do 31.12.2004 v ceně 1000 Kč/měsíčně.

Hlasování: pro 4, nehlasoval 1

Zodpovídá: tajemník

2.5 Odstranění závad zjištěných požární revizí

Rada souhlasí se zakoupením protipožárních hadic a ventilů do budovy zdravotního střediska v ceně do 7.000 Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 3511/5137

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.6 Informační cedule označující MČ na ulici Průmyslová

Rada souhlasí se zhotovením a instalací informační cedule označující MČ na ulici Průmyslová v ceně 3.660 Kč bez DPH firmou GEFAB.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.7 Zpráva auditora a odboru kontroly MMB

Rada bere na vědomí zprávu OKO MMB o výsledcích přezkoumání hospodaření městské části za rok 2003 a zprávu auditora o hospodaření za rok 2003 (výrok bez výhrad).

2.8 Závady na hromosvodu zdravotního střediska

Rada souhlasí s odstraněním závad zjištěných revizí hromosvodu na zdravotním středisku Holásecká 31 firmou Milan Krásenský v ceně 8.372,- Kč, rozpočtová skladba 3511/5171.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

2.9 Schválení rozpočtového opatření č. 2/2004

Rada schvaluje rozpočtové opatření 2/2004 ve výši 10 tis. Kč (položka 2212/5171 opravy místních komunikací snížena o 10 tis. Kč, zůstává 990 tis., položka 2219/5169 informační cedule navýšena o 10 tis. Kč)

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

Ad3) Různé

3.1 Listy 2/2004

Rada souhlasí s obsahem Listů 2/2004.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: tajemník

3.2 Přemístění a obnova křížů

Rada souhlasí s přemístěním kříže v parčíku Revoluční-Zezulova a obnovou kříže na ulici Tuřanka z finančních prostředků Odboru kultury MMB.

Hlasování: pro 5

Zodpovídá: místostaroskta

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                              Jan Havlík                                Marie Stehlíková
                                                
starosta                                místostarostka