Usnesení z 42/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 21.4.2004

Zápis s usnesením z 42/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany ze dne 21.4.2004

Zasedání bylo zahájeno v 17 hodin, ukončeno v 20.30 hod.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček a Ing. Jan Petrás

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Omluven: Ing. Miloslav Blažek

Zápis s usnesením z 42/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

které se konalo dne 21.4.2004 na ÚMČ Brno Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

Ad2) Kontrola úkolů:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

Ad3) Majetkoprávní dispozice……………………………………………………………………………………………………………………. 2

3.1 Dodatek k nájemní smlouvě se sdružením Práh………………………………………………………………………………….. 2

3.2 Pronájem p.č. 818/2 k.ú. Holásky……………………………………………………………………………………………………….. 2

3.3 Prodej pozemku p.č. 2340 k.ú. Holásky………………………………………………………………………………………………. 2

Ad4) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Rozpočtové opatření 2/2004………………………………………………………………………………………………………………. 2

4.2 Výběrové řízení na rekonstrukci ZŠ Dvorecká…………………………………………………………………………………… 2

4.3 III.etapa rekonstrukce radnice……………………………………………………………………………………………………………. 2

4.4 Zakoupení laminovacího zařízení……………………………………………………………………………………………………….. 2

4.5 Nákup kytek ke Dni matek…………………………………………………………………………………………………………………. 2

4.6 Oprava komunikací na ulici Petlákova……………………………………………………………………………………………….. 2

4.7 Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 2004…………………………………………………………………………………………… 2

Ad5) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

5.1 Žádost rodiny Šamšulových o náhradní bydlení……………………………………………………………………………….. 3

5.2 Vsypová loučka…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

5.3 Návrh vyhlášky o místních poplatcích………………………………………………………………………………………………. 3

5.4 Jmenování redaktorů www stránek……………………………………………………………………………………………………. 3

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů:

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11S

64/III bod 12 S

19/IV bod 5.4.S

22/IV bod 7.1.

26/IV bod 3.1.S

34/IV bod 6.2.

38/IV bod 3.1. ZMČ,

39/IV bod 4.4. ZMČ, 4.5. ZMČ, 5.4.,

40/IV bod 2.6.

41/IV bod 3.1., 4.3. ZMČ, 4.6., 5.2. ZMČ, 5.4., 5.5. ZMČ

Dlouhodobé úkoly uložené Zastupitelstvem:

21/III bod 3.1. – Dufonev

Ad3) Majetkoprávní dispozice

3.1 Dodatek k nájemní smlouvě se sdružením Práh

Rada schvaluje 3. dodatek k nájemní smlouvě s občanským sdružením Práh. Jedná se o dodatek o požární bezpečnosti objektu.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.2 Pronájem p.č. 818/2 k.ú. Holásky

Rada souhlasí s ukončením nájmu zahrady p.č. 818/2 v k.ú. Holásky s panem Ing. Františkem Holubem ke dni 30.4.2004 a souhlasí s uzavřením nové smlouvy s paní Jitkou Andrýskou.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.3 Prodej pozemku p.č. 2340 k.ú. Holásky

Rada doporučuje ZMČ schválit prodej pozemku p.č. 2340, k.ú. Holásky o výměře 33 m2 paní Haně Sobotkové.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad4) Hospodářské záležitosti

4.1 Rozpočtové opatření 2/2004

Rada doporučuje ZMČ ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2004

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.2 Výběrové řízení na rekonstrukci ZŠ Dvorecká

Rada na základě pověření ZMB k zajištění investiční akce rekonstrukce budovy ZŠ Dvorecká v objemu 6,9 mil Kč vybrala nabídku firmy RTS a.s. na provedení výběrového řízení na tuto akci v ceně do 30 tis. Kč. Rozpočtová skladba 3113/6121.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: starosta a tajemník

4.3 III.etapa rekonstrukce radnice

Rada vybrala nabídku firmy IKIS s.r.o. na provedení výběrového řízení na III. etapu rekonstrukce radnice v ceně do ……………Kč. Rozpočtová skladba 6171/6121.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: starosta a tajemník

4.4 Zakoupení laminovacího zařízení

Rada souhlasí se zakoupením laminovacího zařízení Pouchman 12 na vyhotovování rybářských lístku v ceně 6.590,- Kč bez DPH. Rozpočtová skladba 6171/5137.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.5 Nákup kytek ke Dni matek

Rada souhlasí s nákupem kytek ke Dni matek v celkové částce do 7.500 Kč. Rozpočtová skladba 3319/5194.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.6 Oprava komunikací na ulici Petlákova

Rada vybrala z nabídek na projekt na opravy komunikací na ulici Petlákova firmu Pedadesign v ceně 60.000 Kč. Rozpočtová skladba 2212/5171.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.7 Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 2004

Rada vzala na vědomí výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 2004.

Ad5) Různé

5.1 Žádost rodiny Šamšulových o náhradní bydlení

Rada pověřuje místostarostku jednáním na MMB ve věci vystěhování rodiny Šamšulových z obecního bytu na základě jejich žádosti o náhradní bydlení.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: starosta

5.2 Vsypová loučka

Rada požaduje vyjádření komise sociálně zdravotní a komise rozvoje ke zřízení vsypové loučky.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.3 Návrh vyhlášky o místních poplatcích

Rada souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky SMB o místních poplatcích (bez zpoplatnění výkopových prací).

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.4 Jmenování redaktorů www stránek

Rada souhlasí s jmenováním následujících osob do redakčního systému webových stránek naší městské části:

Jaroslava Foltánová (MŠ Holásecká), Marie Přichystalová (MŠ U lípy Svobody), Magda Brázdová (MŠ V aleji), MUDr. Ondřej Zahradníček (Skaut), Mgr. Hana Tomanová (Knihovna Jiřího Mahena), Tomáš Krejčí (ZŠ Měšťanská).

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                 Jan Havlík                                       Marie Stehlíková
                                  starosta                                         místostarostka