Usnesení z 53/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 18.8.2004

Zápis s usnesením z 53/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 18.8.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16.00 hodin, skončilo 19.15 hodin.

Přítomní:

Jan Hav lík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Jan Petrás,

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Omluven: Ing. Josef Panáček

Program: strana:

Zápis s usnesením z 53/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů…………………………………………………………………………………………………………. 2

3.1 Zápis komise školské a kulturně sportovní ze dne 10.8.2004……………………………………………………………………. 2

Ad4) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Pronájem a prodej pozemku p.č. 347 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………………………….. 2

4.2 Pronájem p.č. 4025 k.ú. Tuřany………………………………………………………………………………………………………………… 2

4.3 Rozšíření pronájmu části p.č. 228/1 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………………………………………. 2

4.4 Prodej pozemku p.č. 201/3, k.ú. Holásky…………………………………………………………………………………………………… 2

4.5 Prodej pozemků v areálu Agra v Tuřanech………………………………………………………………………………………………. 3

4.6 Pronájem pozemku p.č. 1262, k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………………………….. 3

4.7 Věcné břemeno k p.č. 490 a 333 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………………………….. 3

4.8 Prodej pozemku p.č. 212, k.ú. Dvorska……………………………………………………………………………………………………… 3

4.9 Prodej pozemků p.č. 2366, 2367, k.ú. Holásky…………………………………………………………………………………………… 3

Ad5) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………………… 3

5.1 Zpracování demografické studie……………………………………………………………………………………………………………… 3

5.2 Oprava polní cesty od ulice V aleji po železniční přejezd………………………………………………………………………….. 3

5.3 Projekt úprav zelených ploch Ivanovické náměstí……………………………………………………………………………………. 3

5.4 Rozpočtové opatření č. 4/2004…………………………………………………………………………………………………………………. 3

5.5 Příspěvek na hody pro SDH Holásky………………………………………………………………………………………………………. 3

5.6 Vyčištění ploch před restaurací FAKO…………………………………………………………………………………………………….. 4

5.7 Odstranění náletových dřevin na polní cestě za ulici Sladovnická…………………………………………………………… 4

5.8 Finanční příspěvek pěstounským rodinám………………………………………………………………………………………………. 4

5.9 Navýšení částky na označení městské části ve Dvorskách……………………………………………………………………… 4

5.10 Příspěvek SK Tuřany na fotbalový turnaj žáků………………………………………………………………………………………… 4

5.11 Výměna topidla v pobočce knihovny Jiřího Mahena……………………………………………………………………………….. 4

5.12 Provedení rozboru vody v nepronajatých studnách………………………………………………………………………………… 4

5.13 Projektová dokumentace pro zastávky MHD…………………………………………………………………………………………… 4

5.14 Projektová dokumentace na úpravu vstupu do ZŠ Požární……………………………………………………………………… 4

5.15 Žádost o dotaci platu učitele……………………………………………………………………………………………………………………. 5

5.16 Příspěvek pro TJ Dvorska na hody………………………………………………………………………………………………………….. 5

5.17 Vyplacení tantiemy panu Antonínu Tůmovi……………………………………………………………………………………………. 5

Ad6) Organizační záležitosti……………………………………………………………………………………………………………………………… 5

6.1 Program 13/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany……………………………………………………………………….. 5

Ad7) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

7.1 Návrh optimalizace sítě základních škol…………………………………………………………………………………………………… 5

7.2 Zahájení správního řízení o uložení pokuty dle §58 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích……………………….. 5

7.3 Program rozvoje……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

7.4 Návrh na udělení Ceny města Brna pro PhDr. Karla Rechlíka…………………………………………………………………… 5

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

49/IV 5.3, 6.1 ZMČ,

51/IV 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 vše ZMČ, 4.5, 5.3, 5.5, 5.8, 5.9

Nesplněné úkoly uložené Zastupitelstvem:

21/III bod 3.1, 11/IV 3.1

Ad3) Usnesení z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis komise školské a kulturně sportovní ze dne 10.8.2004

Rada se seznámila se zápisem komise školské a kulturně sportovní ze dne 10.8.2004 a dle jejího doporučení navrhuje přidělení neinvestičních dotací sportovním klubům v následující výši: 21.250 Kč pro Tenisový klub Tuřany, 21.250 Kč pro TJ Holásky, 21 250 pro TJ Dvorska, 21 250 pro Sokol Tuřany, 35.000 Kč pro SK Tuřany .Rozpočtová skladba 3419/5229.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Pronájem a prodej pozemku p.č. 347 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 347, k.ú. Brněnské Ivanovice a doporučuje ZMČ schválit jeho následný prodej.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.2 Pronájem p.č. 4025 k.ú. Tuřany

Rada souhlasí s ukončením nájmu pozemku p.č. 4025, k.ú. Tuřany dohodou s Marií Čekalovou ke dni podpisu smlouvy a souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy s Josefem Čekalem ke stejnému dni.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.3 Rozšíření pronájmu části p.č. 228/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada souhlasí s rozšířením pronájmu části pozemku p.č. 228/1 k.ú. Brněnské Ivanovice o 440 m2 z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.4 Prodej pozemku p.č. 201/3, k.ú. Holásky

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 201/3, k.ú. Holásky.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.5 Prodej pozemků v areálu Agra v Tuřanech

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej pozemků p.č. 2065/10, 2065/76, 2065/78, 2065/77, 2065/55, 2065/75 k.ú. Tuřany (v areálu Agra)

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.6 Pronájem pozemku p.č. 1262, k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1262, k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.7 Věcné břemeno k p.č. 490 a 333 k.ú. Tuřany

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene plynovodního řadu k pozemku p.č. 490 a 333 k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.8 Prodej pozemku p.č. 212, k.ú. Dvorska

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej pozemku p.č. 212, k.ú. Dvorska.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

4.9 Prodej pozemků p.č. 2366, 2367, k.ú. Holásky

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej pozemků p.č. 2366, 2367, k.ú. Holásky.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Zpracování demografické studie

Rada souhlasí s nabídkou zpracování demografické studie MČ Brno-Tuřany firmou Regionální poradenská agentura, s.r.o. v ceně 19.000 Kč bez DPH, rozpočtová skladba 6171/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.2 Oprava polní cesty od ulice V aleji po železniční přejezd

Rada souhlasí s nabídkou Silničních staveb na opravu polní cesty od ulice V aleji po železniční přejezd v ceně 84.600 Kč bez DPH (asfaltobeton) a úpravu polní cesty navazující na ulici Petlákova recyklátem v ceně 40.000 Kč bez DPH. Rozpočtová skladba 2212/5171

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.3 Projekt úprav zelených ploch Ivanovické náměstí

Rada projednala dvě varianty nabídky firmy Zahradní a krajinářská tvorba Brno na projekt úprav zelených ploch na Ivanovickém náměstí a požaduje zapracovat do RO č. 4/2004 částku určenou na projekty zeleně ve výši 200 tis. Kč.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.4 Rozpočtové opatření č. 4/2004

Rada projednala RO č. 4/2004 a doporučuje jej Zastupitelstvu ke schválení.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.5 Příspěvek na hody pro SDH Holásky

Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku na hody SDH Holásky ve výši 10.000 Kč. Rozpočtové skladba 3319/5229

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.6 Vyčištění ploch před restaurací FAKO

Rada souhlasí s nabídkou firmy MINKS na vyčištění ploch na Tuřanském náměstí před restaurací FAKO v ceně 2.618 Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 3745/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.7 Odstranění náletových dřevin na polní cestě za ulici Sladovnická

Rada souhlasí s odstraněním náletových dřevin na polní cestě za ulici Sladovnická v ceně 3.500 Kč vč. DPH, a jednorázového úklidu černé skládky v ceně do 2.000 Kč vč. DPH firmou Martin Minks. Rozpočtová skladba 3745/ 5169 a 3729/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.8 Finanční příspěvek pěstounským rodinám

Rada schvaluje rozdělení finančních příspěvků pěstounským rodinám (dle počtu nezaopatřených dětí v pěstounské péči) takto: Dvořáčkovi 14.286 Kč, Vysloužilovi 2.857 Kč, Bišofovi 2.857 Kč. Rozpočtová skladba 4332/5492.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.9 Navýšení částky na označení městské části ve Dvorskách

Rada schvaluje navýšení částky na označení městské části ve Dvorskách na částku celkem 7.600 Kč vč. DPH (viz bod 5.7 rada č. 47)

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.10 Příspěvek SK Tuřany na fotbalový turnaj žáků

Rada schvaluje příspěvek SK Tuřany na fotbalový turnaj žáků ve výši 5.000 Kč. Rozpočtová skladba 3419/5229.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.11 Výměna topidla v pobočce knihovny Jiřího Mahena

Rada z předložených nabídek vybrala firmu Pecák k výměně topidla v pobočce knihovny Jiřího Mahena v celkové částce do 10.000 Kč vč. DPH.Rozpočtová skladba 3612/5171.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.12 Provedení rozboru vody v nepronajatých studnách

Rada souhlasí s provedením rozboru vody v 10 nepronajatých studnách v naší městské části v celkové ceně 10.000 Kč. Rozpočtová skladba 2310/5171.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.13 Projektová dokumentace pro zastávky MHD

Rada souhlasí s objednáním projektové dokumentace na zastávku MHD konečná Dvorska, zastávka MHD Vlčkova u Ing. Páče v ceně celkem 21.520 Kč bez DPH. Rozpočtová skladba 2219/6121.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.14 Projektová dokumentace na úpravu vstupu do ZŠ Požární

Rada souhlasí s objednáním projektové dokumentace na úpravu vstupu – rampa pro vozíčkáře pro ZŠ Požární u Ing. Páče v ceně celkem 5.300 Kč bez DPH. Rozpočtová skladba 3113/6121.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.15 Žádost o dotaci platu učitele

Rada projednala požadavek ředitelky ZŠ Měšťanská na dotaci platu učitele ve výši 105.000 Kč na období září-prosinec 2004 a požaduje zapracování do rozpočtového opatření č. 4/2004.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.16 Příspěvek pro TJ Dvorska na hody

Rada schvaluje příspěvek TJ Dvorska ve výši 5.000 Kč na uspořádání hodů ve Dvorskách.

Rozpočtová skladba 3319/5229.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

5.17 Vyplacení tantiemy panu Antonínu Tůmovi

Rada doporučuje ZMČ schválit vyplacení tantiemy ve výši 750 Kč panu Antonínu Tůmovi, přijaté od Obecního vodního družstva Balbínův pramen za činnosti pana Tůmy v orgánech družstva.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad6) Organizační záležitosti

6.1 Program 13/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Rada schvaluje program 13/IV. zasedání Zastupitelstva městské části, které se koná 26.8.2004: technický bod, námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, kontrola usnesení, dotazy k usnesením z jednání rady, informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, návrhy a podněty občanů, rozpočtové opatření č. 4/2004, rozdělení neinvestičních dotací sportovním klubům, Optimalizace sítě škol majetkoprávní dispozice, různé, závěr. Zasedání se uskuteční od 18 hodin na Základní škole Měšťanská.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Ad7) Různé

7.1 Návrh optimalizace sítě základních škol

Rada projednala návrh optimalizace sítě základních škol v naší MČ. Materiál bude předložen Zastupitelstvu.

7.2 Zahájení správního řízení o uložení pokuty dle §58 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rada souhlasí se zahájením správního řízení o uložení pokuty dle §58 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, panu Dominiku Travlovi ve věci prodeje občerstvení z maringotky u Holáseckých jezer.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

7.3 Program rozvoje

Rada požaduje připravit aktualizaci Programu rozvoje.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

7.4 Návrh na udělení Ceny města Brna pro PhDr. Karla Rechlíka

Rada požaduje zajištění podání návrhu na udělení Ceny města Brna pro PhDr. Karla Rechlíka.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                Marie Stehlíková                                    Jan Havlík
                                 místostarostka                                       starosta