Usnesení z 52/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 28.7.2004

Zápis s usnesením z 52/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 28.7.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16.15 hodin, skončilo 20.00 hodin.

Přítomní:

Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Miloslav Blažek,

Ing. Vladimír Šrom – tajemník

Omluveni: Jan Havlík, Ing. Jan Petrás

Program: strana:

Zápis s usnesením z 52/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 0

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

Ad3) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………………………………………….. 0

3.1 El. přípojka přes pozemek p.č. 3547 k.ú. Tuřany……………………………………………………………………………………….. 0

3.2 Splašková kanalizace přes pozemek p.č. 2193 k.ú. Holásky………………………………………………………………………. 0

3.3 Žádost o postavení plotu mezi p.č. 1510/2 a 1510/1 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………… 0

Ad4) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………………… 0

4.1 Darovací smlouva s MČ Brno-Černovice…………………………………………………………………………………………………. 0

4.2 Žádost pí Trnkové o vrácení pokuty……………………………………………………………………………………………………….. 0

4.3 Čerpání rozpočtu pro JSDH Brněnské Ivanovice……………………………………………………………………………………… 0

4.4 Zadání posouzení stavebně technického stavu budovy Tuřanské nám. 3/5……………………………………………. 0

4.5 Vyčištění křišťálového lustru…………………………………………………………………………………………………………………… 0

4.6 Zaplacení dopravy důchodců na zájezd…………………………………………………………………………………………………… 0

4.7 Arboristické zásahy u budovy ZŠ Dvorecká……………………………………………………………………………………………. 0

4.8 Dopady zvýšení DPH do rozpočtu městské části…………………………………………………………………………………….. 0

Ad5) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 0

5.1 Dodatky k nájemním smlouvám……………………………………………………………………………………………………………….. 0

5.2 Manipulační plán „Závlahy pod Brnem“………………………………………………………………………………………………….. 0

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 3

Ing. Miloslav Blažek byl pověřen podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 3

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S, 64/III bod 12 S, 19/IV bod 5.4 S, 26/IV bod 3.1 S,

34/IV bod 6.2, 45/IV bod 6.4, 46/IV bod 6.2, 47/IV bod 5.6.

49/IV bod 5.3, 6.1 ZMČ, 6.2,

51/IV bod 3.1.ZMČ, 3.2.ZMČ, 3.3.ZMČ, 3.5.ZMČ, 3.6.ZMČ, 4.3., 4.4., 4.5., 5.1., 5.3.,

5.4., 5.5., 5.8., 5.9.

Nesplněné úkoly uložené Zastupitelstvem:

23/III bod 3.7, 11/IV 3.1

Ad3) Majetkoprávní dispozice

3.1 El. přípojka přes pozemek p.č. 3547 k.ú. Tuřany

Rada projednala žádost firmy Caska Invest a.s. o souhlas s vedením el. přípojky pro stanici RDTF přes pozemek p.č. 3547 k.ú. Tuřany a s vedením přípojky souhlasí.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

3.2 Splašková kanalizace přes pozemek p.č. 2193 k.ú. Holásky

Rada projednala žádost manželů Šibalových a p. Říhy o vyjádření k vedení splaškové kanalizace přes pozemek p.č. 2193 k.ú. Holásky a nemá námitek.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

3.3 Žádost o postavení plotu mezi p.č. 1510/2 a 1510/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala žádost p. Rozprima o postavení plotu mezi p.č. 1510/2 ve vlastnictví města a p.č. 1510/1 ve vlastnictví p. Rozprima v k.ú. Brněnské Ivanovice a s tímto požadavkem nesouhlasí.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

Ad4) Hospodářské záležitosti

4.1 Darovací smlouva s MČ Brno-Černovice

Rada souhlasí s podpisem darovací smlouvy s MČ Brno-Černovice na 100.000,- Kč ve prospěch obyvatel domu Tržní 2.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.2 Žádost pí Trnkové o vrácení pokuty

Rada projednala žádost pí Trnkové o vrácení pokuty ve výši 6.000,- Kč uložené stavebním úřadem. Žádosti nelze vyhovět, protože se jedná o pokutu uloženou v přenesené působnosti.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.3 Čerpání rozpočtu pro JSDH Brněnské Ivanovice

Rada souhlasí s provedením pravidelné technické prohlídky vozidla v ceně 2.000,- Kč, s údržbou a opravou vozidla před technickou kontrolou za 10.000,- Kč a PHM za 5.000,- Kč pro JSDH Brněnské Ivanovice.

Rozpočtová skladba 5512/5166, /5171, /5156,

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.4 Zadání posouzení stavebně technického stavu budovy Tuřanské nám. 3/5

Rada souhlasí se zadáním posouzení stavebně technického stavu budovy Tuřanské nám. 3/5 nezávislé firmě.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.5 Vyčištění křišťálového lustru

Rada souhlasí s nabídkou firmy Alena Weberová na vyčištění 1 křišťálového lustru v ceně cca 5.000,-.

Rozpočtová skladba 6171/5171.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.6 Zaplacení dopravy důchodců na zájezd

Rada souhlasí se zaplacením faktury ve výši 5.000,- Kč za dopravu důchodců na zájezd.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.7 Arboristické zásahy u budovy ZŠ Dvorecká

Rada souhlasí s provedením arboristických zásahů u budovy ZŠ Dvorecká v ceně 27.370,- Kč firmou Ing. Pavel Švec. Rozpočtová skladba 3745/5169.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

4.8 Dopady zvýšení DPH do rozpočtu městské části

Rada vzala na vědomí možné dopady zvýšení DPH do rozpočtu městské části vzhledem k uzavřeným smlouvám (energie, smlouvy na údržbu zeleně apod.)

Ad5) Různé

5.1 Dodatky k nájemním smlouvám

Rada souhlasí s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám na nebytové prostory, týkající se požární ochrany, s těmito subjekty: Regína Čermáková, MUDr. Marie Petrásová, Jana Jarošová, Kamil Štoll, MUDr. Lubomír Pohlodek, Pavlína Zusková, MUDr. Sylvie Mendelová, Lenka Pavlíková, Danuše Vágnerová, MUDr. Ivana Svobodová, MUDr. Radvana Ergensová, MUDr. Vladimíra Sukupová, Jiří Mareš a Dušan Šindelka, Česká pošta, Knihovna JM, Český Telecom, Sdružení Práh

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

5.2 Manipulační plán „Závlahy pod Brnem“

Rada projednala předložený manipulační plán „Závlahy pod Brnem“ a nemá námitek.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: tajemník

Zapsala: Mgr. Pokorná

                           Ing. Miloslav Blažek                                       Marie Stehlíková
                                  člen Rady                                                místostarostka