Usnesení z 54/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 1.9.2004

Zápis s usnesením z 54/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 1.9.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16.00 hodin, skončilo v 18 hodin.

Přítomní:

Jan Hav lík, Marie Stehlíková, Ing. Miloslav Blažek

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Omluven: Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás

Program: strana:

Zápis s usnesením z 54/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

Ad3) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Pronájem pozemku p.č. 260 k.ú. Dvorska………………………………………………………………………………………………….. 2

3.2 Přístup na pozemek p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………………………………………………. 2

3.3 Pronájem části pozemku p.č. 228/1 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………………….. 2

3.4 Ukončení nájmu pozemku p.č. 2364 k.ú. Holásky……………………………………………………………………………………… 2

3.5 Věcné břemeno k p.č. 741/1, 741/2, 46, 45, 4071, 2065/76, 2065/77, 2065/78 k.ú. Tuřany…………………………….. 2

Ad4) Hospodářské záležitosti…………………………………………………………………………………………………………………………… 3

4.1 Energetický audit objektů svěřených MČ Brno-Tuřany………………………………………………………………………….. 3

4.2 Provozní revize plynového zařízení v objektu Pastevní 1…………………………………………………………………………. 3

4.3 Stěhování ÚMČ zpět na radnici……………………………………………………………………………………………………………….. 3

4.4 Zakoupení tiskárny pro ÚMČ………………………………………………………………………………………………………………….. 3

4.5 Finanční příspěvek Knihovně Jiřího Mahena…………………………………………………………………………………………… 3

4.6 Nabídka firmy Kamena…………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

4.7 Likvidace černých skládek a mobilní sběr odpadu ve Dvorskách…………………………………………………………….. 3

4.8 Arboristické zásahy…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

4.9 Tisk pohlednic…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

4.10 Žádost ZŠ Měšťanská o dotaci na plat vychovatelky družiny………………………………………………………………… 4

Ad5) Různé………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

5.1 Projekt bezbariérového vstupu do ZŠ Požární…………………………………………………………………………………………. 4

5.2 Zadání projektu na park Ivanovické náměstí……………………………………………………………………………………………. 4

5.3 Zrušení úředních dnů ÚMČ z důvodu stěhování…………………………………………………………………………………….. 4

5.4 Komunikace vyňaté ze zimní údržby………………………………………………………………………………………………………… 4

5.5 Zpětvzetí usnesení z 53/IV RMČ ze dne 18.8.2004 bod 7.2……………………………………………………………………….. 5

5.6 Likvidace autovraků………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 3

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 3

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

49/IV 5.3

51/IV 5.3, 5.5, 5.9

53/IV 5.1, 5.2, 5.10, 5.12, 5.13, 5.16, 7.3

Ad3) Majetkoprávní dispozice

3.1 Pronájem pozemku p.č. 260 k.ú. Dvorska

Rada souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 260 k.ú. Dvorska pro TJ Dvorska z úrovně města Brna.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

3.2 Přístup na pozemek p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada schvaluje přístup na pozemek p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice vlastníka dešťové kanalizace firmy Manag MS a.s. za podmínky, že nájemce pozemku bude vždy předem upozorněn na omezení jeho užívacích práv a vzniklé škody uhradí firma Manag.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

3.3 Pronájem části pozemku p.č. 228/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 228/1 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna Centrální kompostárně Brno a.s.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

3.4 Ukončení nájmu pozemku p.č. 2364 k.ú. Holásky

Rada souhlasí s ukončením nájmu pozemku p.č. 2364 k.ú. Holásky s paní Horváthovou dohodou a požaduje inzerovat pronájem tohoto pozemku.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

3.5 Věcné břemeno k p.č. 741/1, 741/2, 46, 45, 4071, 2065/76, 2065/77, 2065/78 k.ú. Tuřany

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení zřízení věcného břemene (přípojka NN k objektu Pratecká 12) k pozemkům p.č. 741/1, 741/2, 46, 45, 4071, 2065/76, 2065/77, 2065/78 k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

Ad4) Hospodářské záležitosti

4.1 Energetický audit objektů svěřených MČ Brno-Tuřany

Rada vybrala ze tří nabídek na zpracování energetického auditu objektů svěřených MČ Brno-Tuřany (Tuřanská 12, Tuřanské nám. 3, Holásecká 31, Holásecká 11) firmu Stavoprojekta za celkovou cenu 168.980,- Kč včetně DPH Rozpočtová skladba 3599/5166, 3511/5166, 3111/5166, 3612/5166.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

4.2 Provozní revize plynového zařízení v objektu Pastevní 1

Rada schvaluje provedení pravidelné provozní revize plynového zařízení v objektu Pastevní 1 firmou Pecák za cenu 2.825,- Kč včetně DPH.

Rozpočtová skladba 3612/5166

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

4.3 Stěhování ÚMČ zpět na radnici

Rada schválila stěhování ÚMČ zpět na radnici firmou Stěhospol za cenu 22.000,- Kč, přemístění zabezpečovacího zařízení firmou Trade Fides a stěhování počítačové sítě firmou Sitel. Rozpočtová skladba 6171/5169.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

4.4 Zakoupení tiskárny pro ÚMČ

Rada souhlasí s nákupem tiskárny HP Laser Jet 1015 za cenu 8.949,- Kč pro podatelnu ÚMČ Brno-Tuřany.

Rozpočtová skladba 6171/5137.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

4.5 Finanční příspěvek Knihovně Jiřího Mahena

Rada schvaluje finanční příspěvek Knihovně Jiřího Mahena ve výši 10.000,- Kč na nákup nových knih do pobočky v Tuřanech. Rozpočtová skladba 3314/5229.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

4.6 Nabídka firmy Kamena

Rada schvaluje nabídku firmy Kamena na uložení lomového kamene na zabezpečení drobných kulturních památek proti poškození za cenu 2.618,- Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 3745/5169.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

4.7 Likvidace černých skládek a mobilní sběr odpadu ve Dvorskách

Rada schvaluje objednání likvidace černých skládek (Vinohradská, Ivanovické nám., Dvorecká, remízek u Dvorsk, u Radaru, kolem Sokolovny, Jahodová) za cenu 55.000,- Kč a mobilní sběr odpadu – kontejnery v ceně 21.000,- Kč v souladu se smlouvou o likvidaci odpadů. Rozpočtová skladba 3729/5169, 3722/5169.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

4.8 Arboristické zásahy

Rada vybrala ze 3 nabídek a schvaluje provedení arboristických zásahů (Jiřinová, Sladovnická, Balbínův Pramen) firmou Ing. Švec za celkovou cenu 29.750,- Kč včetně DPH. Rozpočtová skladba 3745/5169.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

4.9 Tisk pohlednic

Rada schvaluje objednání tisku 8 x 1000 ks pohlednic v celkové ceně vč. DPH 18.872,- Kč. Rozpočtová skladba 3319/5169.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

4.10 Žádost ZŠ Měšťanská o dotaci na plat vychovatelky družiny

Rada projednala žádost ZŠ Měšťanská o dotaci na plat vychovatelky družiny na Dvorecké na zkrácený úvazek a doporučuje ZMČ schválit tento záměr a požaduje upřesnění jeho finanční podoby do příštího zasedání RMČ.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

Ad5) Různé

5.1 Projekt bezbariérového vstupu do ZŠ Požární

Rada projednala projekt bezbariérového vstupu do ZŠ Požární a požaduje nabídky na realizaci.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

5.2 Zadání projektu na park Ivanovické náměstí

Rada požaduje předložení nabídek na projekt parku Ivanovické náměstí.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

5.3 Zrušení úředních dnů ÚMČ z důvodu stěhování

Rada souhlasí se zrušením úředních dnů ÚMČ Brno-Tuřany z důvodu stěhování úřadu ve dnech 20.9. a 22.9. – s výjimkou podatelny, která bude fungovat i v době stěhování.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

5.4 Komunikace vyňaté ze zimní údržby

Rada schvaluje seznam místních komunikací, kde se pro malý dopravní význam nebude dělat zimní údržba. Jedná se o tyto komunikace: Kaštanová (stará cesta), Ráječek, Jahodová (od Petlákové směrem do Slatiny).

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

5.5 Zpětvzetí usnesení z 53/IV RMČ ze dne 18.8.2004 bod 7.2

Rada bere zpět usnesení z 53/IV RMČ ze dne 18.8.2004 bod 7.2. – zahájení správního řízení o uložení pokuty dle §58 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, panu Dominiku Trvalovi ve věci prodeje občerstvení z maringotky u Holáseckých jezer. Rada ukládá ÚMČ prověřit situaci, zjistit provozovatele a zahájit sankční řízení.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá tajemník

5.6 Likvidace autovraků

Rada projednala dotaz MMB Organizačního odboru, týkající se činností spojených s odtahováním autogramů, a souhlasí s tím, aby je tento odbor pro naši městskou část zajišťoval.

Hlasování: pro 3

Zodpovídá: starosta.

Zapsala: Mgr. Pokorná

                                          Marie Stehlíková                Jan Havlík
                                            místostarostka                starosta