Usnesení z 50/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 7.7.2004

Zápis s usnesením z 50/IV mimořádného zasedání Rady MČ Brno – Tuřany

které se konalo dne 7.7.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16.00 hodin, skončilo 16.30 hodin.

Přítomní:

Jan Havlík, Marie Stehlíková, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás,

Omluven: Ing. Miloslav Blažek

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 4

Marie Stehlíková byla pověřena podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 4

Ad2) Rekonstrukce školy Měšťanská, objekt Dvorecká – podpis smlouvy s dodavatelem stavby

Rada schvaluje podepsání smlouvy s dodavatelem stavby – firmou Kvadros a.s., Kšírova 120, Brno v ceně 6.479.255 Kč bez DPH s tím, že finančními zdroji budou fondy MŠMT (cena díla) a rozpočet města Brna (DPH). Smlouva se podepisuje vzhledem k tomu, že poskytnutí dotace z fondu je vázáno na přeložení podepsané smlouvy.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá starosta

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                                           Marie Stehlíková                                 Jan Havlík
                                              místostarostka                                 starosta