Usnesení z 47/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 16.6.2004

Zápis s usnesením z 47/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany ze dne 16.6.2004

které se konalo dne 16.6.2004 na ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno. Zasedání začalo v 16.00 hodin, skončilo 20.10 hodin.

Přítomni:

Jan Havlík, Ing. Josef Panáček, Ing. Jan Petrás, Ing. Miloslav Blažek

Ing. Vladimír Šrom, tajemník

Omluvena: Marie Stehlíková

Program: strana:

Zápis s usnesením z 47/IV zasedání Rady MČ Brno – Tuřany,.. 1

Ad1) Technický bod…………………………………………………………………………………………………… 1

Ad2) Kontrola úkolů…………………………………………………………………………………………………… 1

Ad3) Zápisy a usnesení z jednání komisí a výborů…………………………………………………………….. 2

3.1 Zápis sociálně zdravotní komise ze dne 8.6.2004……………………………………………………… 2

3.2 Zápis komise rozvoje a správy majetku ze dne 25.5.2004………………………………………….. 2

Ad4) Majetkoprávní dispozice………………………………………………………………………………………. 2

4.1 Prodej pozemku p.č. 172, k.ú. Dvorska…………………………………………………………………. 2

4.2 Pronájem p.č. 4020 k.ú. Tuřany……………………………………………………………………………. 2

4.3 Výkup pozemků p.č. 436/1 a 436/46, k.ú. Holásky………………………………………………….. 2

Ad5) Hospodářské záležitosti……………………………………………………………………………………….. 2

5 1 Příspěvek SdruženíGabriela…………………………………………………………….2

5.2 Zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva………………………………………… 2

5.3 Doplatek rozdílu odměn a další plat neuvolněných členů zastupitelstva…………………………… 3

5.4 Smlouva na akci komunikace Petlákova………………………………………………………………….. 3

5.5 Dodatky ke smlouvám o dílo………………………………………………………………………………… 3

5.6 Změna DPH………………………………………………………………………………………………………. 3

5.7 Nová informační tabule ve Dvorskách…………………………………………………………………….. 3

5.8 Nízký počet dětí do první třídy ZŠ…………………………………………………………………………. 3

Ad6) Různé……………………………………………………………………………………………………………….. 3

6.1 Výsledky jednání komise pro posouzení nabídek na akci Rekonstrukce radnice – II. etapa …………………………………………………………………………………………..3

6.2 Pilotní projekt na rekultivaci Černovické skládky………………………………………………………. 3

6.3 Listy 3/2004………………………………………………………………………………………………………. 4

6.4 Připojení plynovodních přípojek pro RD na Sokolnické……………………………………………… 4

6.5 Trasa cyklostezky……………………………………………………………………………………………….. 4

Ad1) Technický bod

Rada schvaluje program svého zasedání.

Hlasování: pro 3

Ing. Josef Panáček byl pověřen podepsáním zápisu.

Hlasování: pro 3

Ad2) Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

40/III bod 11 S

64/III bod 12 S,

19/IV 5.4 S,

26/IV 3.1 S,

34/IV 6.2,

41/IV 4.6,

44/IV 3.1, 4.3 ZMČ, 4.5 ZMČ, 4.8 ZMČ, 5.1,

45/IV 4.1 ZMČ, 6.1, 6.3 ZMČ, 6.4,

46/IV 4.5, 6.2,

Nesplněné úkoly uložené Zastupitelstvem:

23/III bod 3.7, 11/IV 3.1

Ad3) Zápisy a usnesení z jednání komisí a výborů

3.1 Zápis sociálně zdravotní komise ze dne 8.6.2004

Rada projednala zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise, která se konala 8.6.2004. Usnesení komise, týkající se úpravy vchodu do lékárny pro vozíčkáře a úpravy okolí restaurace Texas ranch bere na vědomí a bude se jimi zabývat.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

3.2 Zápis komise rozvoje a správy majetku ze dne 25.5.2004

Rada projednala zápis z 6. zasedání komise rozvoje a správy majetku ze dne 25.5.2004 a bere jej na vědomí.

Ad4) Majetkoprávní dispozice

4.1 Prodej pozemku p.č. 172, k.ú. Dvorska

Rada doporučuje Zastupitelstvu prodej pozemku p.č. 172, k.ú. Dvorska.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

4.2 Pronájem p.č. 4020 k.ú. Tuřany

Rada souhlasí s ukončením nájmu pozemku p.č. 4020, k.ú. Tuřany dohodou a souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy s Jiřím Kratochvílem ke stejnému datu.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

4.3 Výkup pozemků p.č. 436/1 a 436/46, k.ú. Holásky

Rada doporučuje ZMČ ke schválení výkup pozemků p.č. 436/1 a 436/46, k.ú. Holásky.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

Ad5) Hospodářské záležitosti

5.1 Příspěvek sdružení Gabriela

5.2 Zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva

Rada doporučuje, na základě změny Nařízení vlády ze dne 26.5. 2004, týkající se odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstev, ke schválení ZMČ zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1.5.2004.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

5.3 Doplatek rozdílu odměn a další plat neuvolněných členů zastupitelstva

Rada nedoporučuje ZMČ ke schválení doplatek rozdílu (od 1.1.2004 do 31.4.2004) mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výší měsíčních odměn podle nového Nařízení vlády a dále nedoporučuje ke schválení ZMČ vyplacení dalšího platu za I. pololetí roku 2004 neuvolněných členům zastupitelstva.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

5.4 Smlouva na akci komunikace Petlákova

Rada schvaluje znění smlouvy s firmou Peda design na akci komunikace Petlákova v ceně 60.000 Kč (výběr viz rada 42/IV bod 4.6).

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

5.5 Dodatky ke smlouvám o dílo

Rada projednala dodatky ke smlouvám s firmami EDEN, Minks, Švec týkající se změny DPH a souhlasí s podepsáním dodatku.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

5.6 Změna DPH

Rada, v souvislosti se změnami DPH, požaduje prověřit všechny smlouvy, připravit dodatky těchto smluv a zapracovat finanční dopady do rozpočtu.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

5.7 Nová informační tabule ve Dvorskách

Rada souhlasí s instalací nové tabule informačního systému (označení MČ) ve Dvorskách firmou Gefab v ceně do 4.500 Kč vč. DPH. Rozpočtová skladba 2219/5169.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

5.8 Nízký počet dětí do první třídy ZŠ

Rada projednala problém nízkého počtu dětí hlásících se do první třídy školního roku 2004/05 za ZŠ Měšťanská a doporučuje schválit ZMČ otevření dvou prvních tříd s podlimitním počtem žáků (Dvorecká a Požární) a finančně podpořit (plat učitele) existenci třídy na škole Požární. Rada požaduje přípravu podkladů pro červnové zasedání ZMČ z hlediska demografického a finančního.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

Ad6) Různé

6.1 Výsledky jednání komise pro posouzení nabídek na akci Rekonstrukce radnice – II. etapa

Rada projednala výsledky jednání komise pro posouzení nabídek na akci Rekonstrukce radnice Brno Tuřany – II. etapa a na základě doporučení komise vybrala firmu DIRS Brno s.r.o.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník

6.2 Pilotní projekt na rekultivaci Černovické skládky

Rada požaduje vyjádření stavební komise k Pilotnímu projektu na rekultivaci Černovické skládky a k TEZ – Revitalizace přírodní památky Holásecká jezera.

Termín: do 30.6.2004

Hlasování: pro 4

Zodpovídá: tajemník a předseda komise

6.3 Listy 3/2004

Rada se seznámila s obsahem 3. čísla Listů a nemá připomínky.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

6.4 Připojení plynovodních přípojek pro RD na Sokolnické

Rada souhlasí s připojením plynovodních přípojek pro RD v lokalitě Sokolnická firmou Bouwfonds.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

6.5 Trasa cyklostezky

Rada souhlasí s předloženou trasou cyklostezky v úseku od soutoku řeky Svratky se Svitavou po ulici Kaštanová.

Hlasování: pro 4

Zodpovídá tajemník

Zapsal: Ing. Jan Petrás

                         Ing. Josef Panáček                               Jan Havlík
                               člen rady                                         starosta