Usnesení z 12/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 23.2.2012

Usnesení z 12/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 23.2.2012

přijatá na 12/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

USNESENÍ

přijatá na 12/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 23.2.2012

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. volí pro 12/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovateli zápisu Mgr. Markétu Bláhovou a Tomáše Kopeckého.

2. schvaluje program 12/VI. zasedání Zastupitelstva takto:

 1. Technický bod
 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady
 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
 7. Návrhy a podněty občanů
 8. Rozpočtové opatření č. 1/2012
 9. Výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Tuřany
 10. Novela vyhlášky o místních poplatcích
 11. Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby
 12. Změna Územního plánu města Brna, ul. Ledárenská, p.č. 2268, v k.ú. Holásky
 13. Změna Územního plánu města Brna, ul. Karkulínova, plocha R, k.ú. Tuřany
 14. Vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 779/1 k.ú. Brněnské Ivanovice
 15. Vyjádření ke směně pozemku p.č. 308/17 k.ú. Dvorska
 16. Různé
 17. Závěr.

3. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012, které tvoří přílohu usnesení.

 

4. bere na vědomí výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Tuřany, která byla provedena Odborem interního auditu a kontroly MMB vobdobí od 15.11.2011 do 23.12.2011.

 

5. souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2011 a obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2011.

 

6. souhlasí se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby vpohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

 

7. odročuje projednání návrhu na změnu Územního plánu města Brna, ul. Ledárenská, p.č. 2268, vk.ú.Holásky, znávrhové plochy komunikace místního významu na stabilizovanou plochu BP do doby po schválení Regulačního plánu VAleji.

 

8. doporučuje ponechat návrhovou plochu R při ulici Karkulínově beze změny.

 

9. nedoporučuje prodej pozemku části p.č. 779/1 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačené vpříloze usnesení.

 

10. doporučuje směnu pozemku p.č. 308/17 k.ú. Dvorska ve vlastnictví města Brna za celý pozemek p.č. 308/9 k.ú. Dvorska ve vlastnictví Jaroslavy Arnoldové.

 

Mgr. Markéta Bláhová Tomáš Kopecký
ověřovatelka zápisu ověřovatel zápisu

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 10/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 19.12.2011

Usnesení z 10/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 19.12.2011

přijatá na 10/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

USNESENÍ

přijatá na 10/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 19.12.2011

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. volí pro 10/VI. zasedání Zastupitelstva Ing. Vlastu Hrdlíkovou a Mgr. Bc. Petra Foltýna ověřovateli zápisu.

2. schvaluje navržený program 10/VI. zasedání Zastupitelstva.

3. bere na vědomí přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2011.

4. schvaluje Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2012 uvedená vpříloze usnesení.

5. schvaluje rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2012 uvedený v příloze usnesení.

6. schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2011, které tvoří přílohu usnesení.

7. nedoporučuje změnu ÚPmB na pozemku p.č. 231/1, spočívající ve vzniku komunikačního koridoru zulice Javorové podél hasičské zbrojnice na hřiště na pozemku p.č. 232/4, k.ú. Holásky.

8. doporučuje změnu ÚPmB na části pozemku p.č. 2264 k.ú. Holásky znávrhové plochy R – rekreace na návrhovou plochu BC – bydlení čisté.

9. doporučuje změnu ÚPmB zplochy ZPF na návrhovou plochu předměstského bydlení pouze na části pozemku p.č. 118/1 k.ú. Dvorska, která přiléhá ke komunikaci ulice Zapletalovy smožností výstavby max. 4 rodinných domů.

10. doporučuje prodej pozemku části p.č. 970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačené vpříloze usnesení Ing. Petru Machálkovi poté, co se stane vlastníkem sousedního pozemku p.č. 926 k.ú. Brněnské Ivanovice.

11. nedoporučuje prodej pozemků p.č. 76/100 a 1466/38 k.ú. Brněnské Ivanovice.

12. schvaluje harmonogram svých zasedání v1. pololetí roku 2012.

 

Ing. Vlasta Hrdlíková Mgr. Bc. Petr Foltýn
ověřovatelka zápisu ověřovatel zápisu

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 9/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 3.11.2011

Usnesení z 9/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 3.11.2011

přijatá na 9/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

USNESENÍ

přijatá na 9/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 3.11.2011

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. volí pro 9/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Dorazila a Miroslava Tesaře.

 

2. schvaluje program 9/VI. zasedání Zastupitelstva takto:

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy k usnesením zjednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty

7. Návrhy a podněty občanů

8. Návrh vyhlášky Požární řád města Brna

10. Návrh vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

11. Novela vyhlášky o místních poplatcích

12. Návrh vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her

13. Návrh vyhlášky, kterou se vydává Cenová mapa

14. Návrh na změnu Statutu města Brna

15. Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí dotace na provoz

16. Rozpočtové opatření č. 13/2011

17. Vyjádření ke směně pozemků p.č. 722/2, 724/1, 724/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

18. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 349 k.ú. Dvorska

19. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Holásky

20. Dodatky ke zřizovacím listinám organizačních složek

21. Různé

22. Závěr

 

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky Požární řád města Brna a navrhuje doplnění jeho příloh tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.

 

4. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

 

5. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2011 se změnami uvedenými v příloze usnesení.

 

6. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a navrhuje doplnění její přílohy tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.

 

7. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 9.

 

8. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, s výjimkou návrhu na změnu včlánku 22.

 

9. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany na zajištění provozu v roce 2011 a text smlouvy uvedený v příloze usnesení.

 

10. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2011, které tvoří přílohu usnesení.

 

11. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje směnu pozemků p.č. 722/2, 724/1, 724/2 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za ideální ½ pozemku p.č. 4156 k.ú. Tuřany ve vlastnictví Věry Palečkové.

 

12. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nedoporučuje prodej pozemku p.č.349 k.ú. Dvorska JUDr. Haně Novákové.

 

13. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2360, 2362/1, 2364, 2367, 2372/1, 467, 468 a 2294 k.ú. Holásky spočívajícího ve vedení inženýrských sítí těmito pozemky v rámci stavby „Technická infrastruktura vlokalitě Brno Tuřany-Holásky”.

 

14. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Brněnské Ivanovice, dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky a dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Kulturní centrum městské části Brno-Tuřany. Dodatky jsou uvedeny v příloze usnesení.

Ing. Miroslav Dorazil Miroslav Tesař
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 8/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 19.9.2011

Usnesení z 8/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 19.9.2011

přijatá na 8/VI. mimořádném zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

USNESENÍ

přijatá na 8/VI. mimořádném zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 19.9.2011

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. volí pro 8/VI. mimořádné zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Sylvu Kostkovou a Ing. Zdeňka Oprchala.

2. schvaluje program 8/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva takto:

 1. Technický bod
 2. Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace
 3. Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace
 4. Návrhy a podněty občanů
 5. Různé
 6. Závěr

3.schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč Sportovnímu klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a text smlouvy uvedené v příloze usnesení.

 

4. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč Tenisovému klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a text smlouvy uvedené v příloze usnesení.

 

Ing. Sylva Kostková Ing. Zdeněk Oprchal
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany

Zápis z 7/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Zápis z 7/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

7/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se konalo dne 8.9.2011 od 18:00 hodin na ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Miloslav Blažek, Ing. Sylva Kostková

Za ÚMČ byly dále přítomny: Ing. Jitka Gallová – vedoucí OST, Mgr. Renata Pokorná – vedoucí OV, Jana Svačinová – referentka účetnictví, MVDr. Dagmar Malá – referentka životního prostředí.

 

Jednání Zastupitelstva zahájil starosta Bc. Aleš Jakubec v 18:03 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 15 členů Zastupitelstva.

 

Bod 1. programu ZMČ – Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)

Starosta určil pro 7/VI. zasedání ZMČ sčitatele Mgr. Renatu Pokornou, vedoucí OV a zapisovatelku Ing. Ivu Slaninovou, referentku samosprávy ÚMČ.

 

Starosta navrhl zvolit ověřovatele zápisu z 7/VI. zasedání ZMČ Brno-Tuřany Miroslava Tesaře a Ing. Zdeňka Oprchala.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 7/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Miroslava Tesaře a Ing. Zdeňka Oprchala.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1 – schváleno

 

Starosta přečetl návrh programu 7/VI. zasedání Zastupitelstva a vyzval členy Zastupitelstva k jeho případnému doplnění.

Starosta navrhl zařadit do programu 7/VI. zasedání Zastupitelstva bod č. 19 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, další body budou 20. Různé, 21. Závěr.

 

Antonín Tůma navrhl zařadit bod 1a Návrh na používání záznamového zařízení při zasedání ZMČ Brno-Tuřany a zapsání do Jednacího řádu ZMČ.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu 1aNávrh na používání záznamového zařízení při zasedání ZMČ Brno-Tuřany a zapsání do Jednacího řádu ZMČdoprogramu 7/VI zasedáníZastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Hlasování : pro 8, proti 1, zdržel se 6 – usnesení nebylo přijato

 

Starosta dal hlasovat o zařazení bodu č. 19 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu 19 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brnadoprogramu 7/VI zasedáníZastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 3, nehlasoval 2 – schváleno

 

Starosta dal hlasovat o programu 7/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 7/VI. zasedání Zastupitelstva takto:

 • 1. Technický bod
 • 2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva
 • 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
 • 4. Dotazy kusnesením zjednání Rady
 • 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
 • 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
 • 7. Návrhy a podněty občanů
 • 8. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2011
 • 9. Rozpočtové opatření č. 11/2011
 • 10. Rozpočtový výhled na období 2013 – 2019
 • 11. Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace
 • 12. Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace
 • 13. Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovištích taxislužby
 • 14. Vyjádření kesměně pozemku p.č. 3617 k.ú. Tuřany
 • 15. Vyjádření kesměně části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • 16. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a části 4001/1 k.ú. Tuřany
 • 17. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 790/1 a 790/2 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • 18. Vyjádření kesměně pozemku p.č. 305/2 k.ú. Dvorska
 • 19. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
 • 20. Různé
 • 21. Závěr

Hlasování : pro 9, proti 1, zdržel se 3, nehlasoval 2 – schváleno

 

Bod 2. programu ZMČ – Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz proč nebyly materiály do ZMČ doručeny paní Švehlové do místa bydliště, ale pouze na pracoviště? Z tohoto důvodu paní Švehlová nevěděla, že se koná ZMČ a byla uvedena jako neomluvená, požaduje tedy opravu zápisu z 6/VI ZMČ.

Odpověděl starosta a potvrdil opravu zápisu z 6/VI ZMČ Brno-Tuřany.

 

 

Bod 3. programu ZMČ – Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

Starosta konstatoval, že nevyplynuly žádné úkoly.

 

Bod 4. programu ZMČ – Dotazy k usnesením z jednání Rady

Ing. Miroslav Dorazil –

– 18/VI. RMČ, bod 6.11. – požaduje vysvětlení, na základě jakých podkladů byly zpracovány nabídky na provedení prací a z jakého důvodu nebyla před vypsáním zakázky zpracována projektová dokumentace, když byl znám havarijní stav krovu.

Odpověděl starosta.

– 19/VI. RMČ, bod 8. – konstatuje, že prominutím pohledávky došlo ke ztrátě finanční částky z rozpočtu MČ, dále požaduje odpověď, zda je Helena Brzobohatá členkou ČSSD, a dále dotaz, zda se jedná jen o penále.

Odpověděl starosta, Mgr. Renata Pokorná.

– 20/VI. RMČ, bod.5. – požaduje dodání kompletního dodatku č.1 smlouvy s firmou MTC – stav, s.r.o. pro Kontrolní výbor, dále dotaz na cenu, zda nyní probíhají práce a zda bylo provedeno statické posouzení.

Odpověděl starosta, Ing. Jitka Gallová.

– 21/VI. RMČ, bod 4. – dotaz, zda při schválení smlouvy na vícepráce nedošlo při navýšení částky o 33,26 % k porušení zákona o veřejných zakázkách.

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

– 22/VI. RMČ, bod 3. – dotaz, zda Radou MČ vybraný uchazeč má oprávnění (živnostenský list) na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

Odpověděla Ing. Jitka Gallová,

Ing. Zdeněk Oprchal –

– 18/VI RMČ bod 2.8. dotaz na dělení parcely 412/1, proč Rada souhlasila?

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

 

Bod 5. programu ZMČ – Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

Ing. Josef Panáček – na 2. schůzi Finančního výboru doporučil vzít výsledky hospodaření ÚMČ na vědomí, nyní chce mít 1 -3 k dispozici do 6.10.2011.

Ing. Miroslav Dorazil – co požaduje Kontrolní výbor, přednesl už v předchozím bodě, informace o chybném datu zápisu z Kontrolního výboru.

Dotaz zda zastavení prací na MŠ U Lípy Svobody bude mít nějakou škodu.

Odpověděl starosta.

 

Bod 6. programu ZMČ – Informace o jednáních starosty a místostarosty

Starosta a místostarosta informovali o svých jednáních v období od 24.6.2011 do 8.9.2011. Informace o jednáních v písemné podobě obdrželi všichni členové Zastupitelstva.

Dotazy a diskuze: Ing. Miroslav Dorazil, Antonín Tůma.

 

 

Bod 7. programu ZMČ – Návrhy a podněty občanů

V 19 hodin se na zasedáníZMČ Brno-Tuřany dostavil ředitel společnosti Letiště Brno a.s. pan Ing. Tomáš Plaček. Zodpověděl dotazy občanů a členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na téma letové dráhy malých motorových letadel, řízení letového provozu, letové koridory, nedodržování hlukových pásem, přelety vojenských letadel nad obydlenou částí městské části Brno-Tuřany.

Dotazy a diskuze: starosta, Mgr. Marie Havlátová, Antonín Tůma, Ing. Zdeněk Oprchal, Ing. Chvátal, p. Skácel, Ing. Spisar, p. Brázdal, p. Medek.

V 19:44 starosta poděkoval za účast a zodpovězení dotazů panu Ing. Tomáši Plačkovi.

 

p. Kirchner – dotaz v jakém stádiu je průmyslová zóna? Jaký je postoj Jihomoravského kraje k této záležitosti?

Odpověděl starosta.

p. Fiedlerová – dotaz na Balbínův pramen.

Odpověděl starosta, Ing. Miroslav Dorazil.

Diskuze: Ing. Spisar, Ing. Chvátal.

Ing. Chvátal – dotaz na webové stránky ÚMČ Brno-Tuřany, dále je zklamán z úrovní zápisů ze ZMČ Brno-Tuřany, požaduje umístění zvukového záznamu ze zasedání Zastupitelstva na webové stránky.

Odpověděl starosta.

Ing. Spisar – reakce na výrok Antonína Tůmy ohledně demokratičnosti jednání, kdysi bylo hlasování zapsáno jmenovitě v zápise ze Zastupitelstva, proč tomu tak není dnes?

Odpověděl starosta.

Diskuze: Ing. Vlasta Hrdlíková, starosta, Ing. Miroslav Dorazil, Antonín Tůma.

p. Fiedlerová – dotaz, zda je v Listech uvedeno datum zasedání Zastupitelstva.

Odpověděl starosta.

Ing. Chvátal – dotazy

– zda jsou dostupné výsledky hlasování občanům a zda mohou být na webových stránkách?

Odpověděl starosta.

– zda jsou zápisy z komisí důvěrným dokumentem a zda má občan právo do nich nahlédnout? Odpověděl starosta, Mgr. Renata Pokorná.

– zaznamenal zvýšení výskytu „černých skládek” a ptá se, zda je to díky zvýšení poplatků za sběrný dvůr?

Odpověděla MVDr. Dagmar Malá.

p.Kirchner – požaduje zvážení používaní záznamového zařízení na dalším zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

Diskuze: starosta, Ing. Vlasta Hrdlíková, Ing. Šnajdr.

p. Medek – na Kaštanové ulici se tvoří obrovské jezero a vniká jim i do hal, je možné s tím něco udělat?

Odpověděl starosta, Ing. Jitka Gallová.

– dotaz na sekání trávy kolem silnice – seká se pouze do malé vzdálenosti a on musí posekat zbytek.

Odpověděla MVDr. Dagmar Malá.

Eva Švehlová – jak daleko je situace s čištěním dešťové kanalizace při ulici Zapletalova?

Odpověděl místostarosta.

Ing. Šnajdr – dotaz na cenzuru článků v Listech?

Odpověděl starosta.

 

Starosta v 20 : 29 vyhlásil 5 min. přestávku.

V 20 : 42 konec přestávky.

 

Bod 8. programu ZMČ – Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2011

Rada předkládá Zastupitelstvu přehled výsledků hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2011.

Rada na své 23/VI. schůzi pod bodem programu č. 4 vzala na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2011 a požadovala, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2011.

Hlasování: pro 15 , proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 9. programu ZMČ – Rozpočtové opatření č. 11/2011

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 11/2011.

Rada na své 23/VI. schůzi pod bodem programu č. 14 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 11/2011, které tvoří přílohu č. 7 zápisu.

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz, zda se čerpá 2,5 mil Kč. z FRR nebo z rezervy minulého roku? Odpověděla Jana Svačinová.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2011, které tvoří přílohu usnesení.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 10. programu ZMČ – Rozpočtový výhled na období 2013 – 2019

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového výhledu na období 2013 – 2019.

Rada na své 23/VI. schůzi pod bodem programu č. 6 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtový výhled městské části Brno-Tuřany na období 2013 – 2019 uvedený v příloze č. 3 zápisu.

Ing. Josef Panáček: dotaz, zda jsou příjmy menší než výdaje, co je položka financování?

Odpověděla Jana Svačinová.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtový výhled na období 2013 – 2019 uvedený v příloze usnesení.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 11. programu ZMČ – Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč na provoz roku 2011.

Rada na své 19/VI. schůzi pod bodem programu č. 7 doporučila Zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč Sportovnímu klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a schválit text smlouvy uvedený v příloze č. 3 zápisu.

Diskuze : starosta, Ing. Miroslav Dorazil, Mgr. Markéta Bláhová, Vlasta Hrdlíková, Tomáš Kopecký, Ing. Josef Panáček.

Ing. Miroslav Dorazil podal pozměňovací návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje poskytnutí dotace ve výši 47.500,- Kč Sportovnímu klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a text smlouvy uvedené v příloze usnesení.

Hlasování: pro 7, proti 2, zdržel se 6 – usnesení nebylo přijato

Starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč Sportovnímu klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a text smlouvy uvedené v příloze usnesení.

Hlasování: pro 7, proti 4, zdržel se 4 – usnesení nebylo přijato

 

Bod 12. programu ZMČ – Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč na provoz roku 2011.

Rada na své 23/VI. schůzi pod bodem programu č. 7 doporučila Zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč Tenisovému klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a schválit text smlouvy uvedený v příloze č. 4 zápisu.

Ing. Miroslav Dorazil podal pozměňovací návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje poskytnutí dotace ve výši 47.500,- Kč Tenisovému klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a text smlouvy uvedené v příloze usnesení.

Hlasování: pro 8, proti 3, zdržel se 4 – usnesení nebylo přijato

Starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč Tenisovému klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a text smlouvy uvedené v příloze usnesení.

Hlasování: pro 8, proti 2, zdržel se 5 – usnesení nebylo přijato

 

Bod 13. programu ZMČ – Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovištích taxislužby

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru dopravy Magistrátu města Brna o připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť taxislužby na území města Brna.

Rada na své 18/VI. schůzi pod bodem programu 2.5 doporučila Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovištích taxislužby.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovištích taxislužby.

Hlasování: pro 14 , proti 0 , zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 14. programu ZMČ – Vyjádření ke směně pozemku p.č. 3617 k.ú. Tuřany

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost společnosti AMISTA investiční společnost, a.s. o vyjádření ke směně pozemku p.č. 3617 k.ú. Tuřany ve vlastnictví společnosti za pozemky p.č. 1376, 1377, 1378/1, 1379, 1380, 1381/1 k.ú. Bohunice ve vlastnictví města Brna.

Rada na své 23/VI. schůzi pod bodem programu 13. doporučila Zastupitelstvu doporučit směnu pozemku p.č. 3617 k.ú. Tuřany za pozemky ve vlastnictví města Brna.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje směnu pozemku p.č.3617 k.ú. Tuřany za pozemky ve vlastnictví města Brna.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 15. programu ZMČ – Vyjádření ke směně části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření ke směně části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za část pozemku p.č. 1208/2 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví Ing. Miroslava Drápely.

Rada na své 18/VI. schůzi pod bodem programu 6.1. doporučila Zastupitelstvu doporučit směnu části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za část pozemku p.č. 1208/2 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví Ing. Miroslava Drápely dle zákresu uvedeného v příloze č. 3 zápisu.

Diskuze: Ing. Miroslav Dorazil, Mgr. Renata Pokorná.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje směnu části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za část pozemku p.č. 1208/2 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví Ing. Miroslava Drápely dle zákresu uvedeného v příloze usnesení.

Hlasování: pro 12, proti 2, zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 16. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a části 4001/1 k.ú. Tuřany

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a části 4001/1 k.ú. Tuřany.

Rada na své 18/VI. schůzi pod bodem programu 6.2. doporučila Zastupitelstvu nedoporučit prodej pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a nepronajaté části p.č. 4001/1 k.ú. Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nedoporučuje prodej pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a nepronajaté části p.č. 4001/1 k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 17. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 790/1 a 790/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji pozemků p.č.790/1 a 790/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada na své 22/VI. schůzi pod bodem programu 9. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku 790/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje prodej pozemku 790/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 18. programu ZMČ – Vyjádření ke směně pozemku p.č. 305/2 k.ú. Dvorska

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření ke směně pozemku p.č.305/2 k.ú. Dvorska ve vlastnictví města Brna za část pozemku p.č.304 k.ú. Dvorska ve vlastnictví Jana a Karly Taušových.Rada na své 22/VI. schůzi pod bodem programu 10. doporučila Zastupitelstvu doporučit směnu pozemku p.č.305/2 k.ú. Dvorska ve vlastnictví města Brna za část pozemku p.č.304 k.ú. Dvorska vyznačenou v příloze č.5 zápisu ve vlastnictví Jana a Karly Taušových.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje směnu pozemku p.č.305/2 k.ú. Dvorska ve vlastnictví města Brna za část pozemku p.č.304 k.ú. Dvorska vyznačenou v příloze usnesení ve vlastnictví Jana a Karly Taušových.

Hlasování: pro 13, proti 1, zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 19. programu ZMČ – Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna

Rada předkládá Zastupitelstvu k připomínkování návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 25/2005, k zajištění Energetické koncepce statutárního města Brna.

Rada se s návrhem seznámila na své 24/VI. schůzi pod bodem programu 13.

Rada nemá k návrhu vyhlášky připomínky a doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 25/2005, k zajištění Energetické koncepce statutárního města Brna.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna č. 25/2005, k zajištění Energetické koncepce statutárního města Brna.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

 

Bod 20. programu ZMČ – Různé

Nebyly vzneseny žádné podněty.

 

Bod 21. programu ZMČ – Závěr

Starosta poděkoval členům Zastupitelstva za konstruktivní jednání, poděkoval všem přítomným občanům a ukončil zasedání v 21:03 hodin.

 

Zapsala: Ing. Iva Slaninová

 

 

 

Miroslav Tesař                        Ing. Zdeněk Oprchal
ověřovatel zápisu                      ověřovatel zápisu

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 7/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 8.9.2011

Usnesení z 7/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 8.9.2011

USNESENÍ

přijatá na 7/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 8.9.2011

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. volí pro 7/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Miroslava Tesaře a Ing. Zdeňka Oprchala.

 

2. schvaluje program 7/VI. zasedání Zastupitelstva takto:

 1. Technický bod
 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady
 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
 7. Návrhy a podněty občanů
 8. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2011
 9. Rozpočtové opatření č. 11/2011
 10. Rozpočtový výhled na období 2013 – 2019
 11. Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace
 12. Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace
 13. Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovištích taxislužby
 14. Vyjádření ke směně pozemku p.č. 3617 k.ú. Tuřany
 15. Vyjádření ke směně části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice
 16. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a části 4001/1 k.ú. Tuřany
 17. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 790/1 a 790/2 k.ú. Brněnské Ivanovice
 18. Vyjádření ke směně pozemku p.č. 305/2 k.ú. Dvorska
 19. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
 20. Různé
 21. Závěr

 

3. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2011.

 

4. schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2011, které tvoří přílohu usnesení.

 

5. schvaluje rozpočtový výhled na období 2013 – 2019 uvedený vpříloze usnesení.

 

6. souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovištích taxislužby.

 

7. doporučuje směnu pozemku p.č.3617 k.ú. Tuřany za pozemky ve vlastnictví města Brna.

 

8. doporučuje směnu části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za část pozemku p.č. 1208/2 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví Ing. Miroslava Drápely dle zákresu uvedeného v příloze usnesení.

 

9. nedoporučuje prodej pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a nepronajaté části p.č. 4001/1 k.ú. Tuřany.

 

10. doporučuje prodej pozemku 790/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

11. doporučuje směnu pozemku p.č.305/2 k.ú. Dvorska ve vlastnictví města Brna za část pozemku p.č.304 k.ú. Dvorska vyznačenou vpříloze usnesení ve vlastnictví Jana a Karly Taušových.

 

12. souhlasí snávrhem obecně závazné vyhlášky města Brna č. 25/2005, kzajištění Energetické koncepce statutárního města Brna.

 

 

Miroslav Tesař Ing. Zdeněk Oprchal
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 6/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 23.6.2011

Usnesení z 6/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 23.6.2011

USNESENÍ

přijatá na 6/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 23.6.2011

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. schvaluje změnu usnesení č. 1 z5/VI. ZMČ takto: Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 5/VI. mimořádné zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Tomáše Kopeckého a Ing. Josefa Panáčka.

 

2. volí pro 6/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Mgr. Bc. Petra Foltýna a Ing. Miloslava Blažka.

 

3. schvaluje navržený program 6/VI. zasedání Zastupitelstva.

 

4. schvaluje harmonogram zasedání Zastupitelstva ve 2. pololetí 2011 vtěchto termínech: 8.9., 27.10. a 15.12.2011.

 

5. a) souhlasí s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním městské části Brno-Tuřany za rok 2010, a to bez výhrad.

b) schvaluje závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2010 uvedený v příloze usnesení.

c) schvaluje výsledky hospodaření za rok 2010 příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany a rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2010 dle přílohy usnesení.

 

6. schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2011, které tvoří přílohu usnesení.

 

7. a) souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně,

b) navrhuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v městské části Brno-Tuřany takto: v období od 1.3.do 31.10. vždy ve středu a v sobotu v době od 10:00 do 18:00 hodin; jiný způsob odstranění: odvoz do sběrných středisek odpadů Malínská a Sladovnická.

 

8. doporučuje prodej části pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačené vpříloze usnesení paní Aleně Hodkové.

 

9. doporučuje prodej částí pozemků p.č. 853 a 854 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačených vpříloze usnesení Daně Přikrylové.

 

10. doporučuje směnu pozemků ve vlastnictví města za budovy ve vlastnictví společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s. dle přílohy usnesení.

 

11. doporučuje zřízení věcného břemene kpozemkům p.č. 76/9, 76/14 a 76/93 k.ú. Brněnské Ivanovice spočívajícího vevedení telekomunikačního kabelu těmito pozemky kobjektu vareálu Kaštanová 123.

 

12. doporučuje prodej pozemků p.č. 298/1, 302/2, 303/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

nedoporučuje prodej oplocené části p.č. 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

 

Mgr. Bc. Petr Foltýn Ing. Miloslav Blažek.
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 5/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 9.6.2011

Usnesení z 5/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 9.6.2011

USNESENÍ

přijatá na 5/VI.mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 9.6.2011

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 5/VI.mimořádné zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Antonína Tůmu a Ing. Josefa Panáčka.

 

2. schvaluje program 5/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva takto:

1. Technický bod

2. Vyjádření MČ Brno-Tuřany ke konceptu nového Územního plánu města Brna

3. Návrhy a podněty občanů

4. Různé

5. Závěr

 

3. schvaluje vyloučit celou plochu TU-1 a TU-2 zrozvojových lokalit a ponechat plochu jako A – zemědělská.

 

4. schvaluje vyloučit část P– pl. výroby a skladování zrozvojové lokality TU – 7 a ponechat tuto část jako K – pl. krajinné zeleně.

 

5. schvaluje vyloučit část E – pl. lehké výroby zrozvojové lokality TU-10 a ponechat část jako A – zemědělská.

 

6. schvaluje vyloučit celou plochu TU- 1 zrozvojových lokalit ponechat plochu jako A – zemědělská.

 

7. schvaluje vyloučit část P- pl. výroby a skladování zrozvojové lokality TU-7 a ponechat část jako K – pl. krajinné zeleně.

 

8. schvaluje vyloučit část E-pl. lehké výroby a část P – pl. výroby a skladování zrozvojové lokality TU-10 a ponechat část jako A – zemědělská.

 

9. schvaluje vyloučit celou plochu TU-1 zrozvojových lokalit a ponechat plochu jako A-zemědělská.

 

10. schvaluje vyloučit část P- pl. výroby a skladování zrozvojové lokality TU – 7 a ponechat část jako K – pl. krajinné zeleně.

 

11. schvaluje vyloučit část E – pl. lehké výroby a část P – pl. výroby a skladování zrozvojové lokality TU-10 a ponechat část jako A – zemědělská.

 

12. schvaluje plochu P-1 jako rezervu zrušit a nahradit plochou K – pl. krajinné zeleně.

 

13. schvaluje omezit vlokalitě HO-4 výškovou úroveň zástavby na úroveň -/2/- , tj. 3-10 m.

 

14. schvaluje vlokalitě HO – 4 změnit ve všech plochách pro bydlení uspořádání na B/d/2, ostatní části rozvojové lokality ponechat dle var.I.

 

15. schvaluje vlokalitě BI – 2 ponechat rozsah dle var. I., trasu komunikace směrem do Rolencovy zrušit a vést ji vjiné stopě mimo stávající vzrostlou zeleň.

 

16. schvaluje Komunikační propojení do ulice Jubilejní ponechat pouze jako propoj pro pěší.

 

17. schvaluje rozvojovou lokalitu TU -4 ponechat dle var.I

 

18. schvaluje vmaximální míře rozšířit plochy městské a krajinné zeleně.

 

19. schvaluje zeleň mezi obchvatem a letištěm ponechat vrozsahu dle var. I

 

20. schvaluje Plochu zeleně mezi Hanáckou, návrhovou plochou TU -10 a stávající zástavbou ponechat vrozsahu dle var. I.

 

21. schvaluje zeleň navazující na návrhovou plochu Tu – 4 ponechat dle var. I.

 

22. schvaluje zeleň, obklopující rozvojovou lokalitu BI-2 ponechat dle var.I.

 

23. schvaluje podél obchvatu, vplošném rozsahu dle rezervy P-1 zvar. III. umístit plochu K – krajinné zeleně.

 

24. schvaluje lokalitu Ráječek řešit dle var. I – oboustranně podél železniční trati ve funkci L – pl. Lesní.

 

25. schvaluje rozvojovou lokalitu BI-3 dle var. I. řešit sjiným způsobem využití, např. C- pl. smíšené obytné, nikoliv E – pl. lehké výroby

 

26. schvaluje rozvojovou lokalitu BI-5 řešit dle var. I.

 

27. schvaluje rozvojovou lokalitu TU-9 řešit dle var. I.

 

28. schvaluje zhlediska dopravního řešení pokračovat vpráci dle varianty I.

 

29. schvaluje rozvojovou lokalitu TU-6 dle var. I ponechat vsouladu stouto variantou jako plochu přestavby bez bližšího určení.

 

30. schvaluje rozvojovou lokalitu TU-11 dle var. II nahradit stabilizovanou plochou, je částečně zastavěna nebo jsou stavby na ní vpovolovacím procesu.

 

31. schvaluje plochy I- pl.zahrádek podél potoka Dunávka včásti Dvorska ponechat dle var.I.

 

32. schvaluje koncept uvést do souladu se současným stavem vúzemí ( vprostoru ulice Kaštanové jsou již povoleny stavby vtrase navrhované komunikace).

 

33. souhlasí se zahrnutím lokality BI -1 do ploch přestavby se způsobem využití B- pl. Bydlení.

 

34. MČ Brno-Tuřany

1. zásadně nesouhlasí s umístěním ploch výroby a skladování na území MČ Brno Tuřany.

2. požaduje maximálně zvýšit podíl ploch veřejné zeleně na území MČ.

3. požaduje omezit výškovou úroveň rodinných domů v plochách pro bydlení

4. požaduje koncept uvést do souladu se současným stavem v území ( trasování komunikací je v některých případech navrženo v místech, kde je pravomocné územní rozhodnutí na jinou stavbu)

5. podél obchvatových komunikací na JV straně Tuřan navrhnout dostatečně širokou oboustrannou plochu zeleně a protihluková opatření.

 

Tomáš Kopecký* Ing.Josef Panáček
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany

 

*Z důvodu nepřítomnosti pana Tůmy v době podpisu zápisu byl na 6/VI. zasedání ZMČ zvolen ověřovatelem pan Kopecký

Usnesení z 4/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 28.4.2011

Usnesení z 4/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 28.4.2011

USNESENÍ

přijatá na 4/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 28.4.2011

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 4/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Evu Švehlovou a Mgr. Markétu Bláhovou.

 

2. schvaluje program 4/VI. zasedání Zastupitelstva takto:

 • 1. Technický bod
 • 2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva
 • 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
 • 4. Dotazy kusnesením zjednání Rady
 • 5. Informace o jednáních starosty a místostarosty
 • 6. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ
 • 7. Návrhy a podněty občanů
 • 8. Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany
 • 9. Návrh na změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany
 • 10. Rozpočtové opatření č. 4/2011
 • 11. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2011
 • 12. Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby
 • 13. Novela vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích
 • 14. Novela vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
 • 15. Novela vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, kzajištění veřejného pořádku
 • 16. Novelizace vyhlášky o místních poplatcích
 • 17. Návrh na změnu ÚPmB při ulici Vinohradské
 • 18. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 642/2 k.ú. Holásky
 • 19. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 263/1 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • 20. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 44/2 k.ú. Tuřany
 • 21. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 1621 k.ú. Tuřany
 • 22. Pamětní deska akademického malíře Rudolfa Kundery
 • 23. Různé
 • 24. Závěr

 

3. schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou vpříloze usnesení.

 

4. schvaluje změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou vpříloze usnesení.

 

5. schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011 uvedené vpříloze usnesení.

 

6. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2011.

7. navrhuje změnu přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce hudby vpohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, vplatném znění tak, jak je uvedeno vpříloze usnesení.

 

8. souhlasí se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

 

9. souhlasí spředloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, s požadavkem vymezení prostorů, kde je vstup se psy zakázán takto:

– park na ul. Moravská – p.č. 2136/1, 2136/2, 2136/3 a 2136/ 4 k.ú. Tuřany

– park na ul. Malínská – p.č. 962/3 k.ú. Tuřany.

 

10. souhlasí spředloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, kzajištění veřejného pořádku.

 

11. souhlasí spředloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích.

 

12. souhlasí snávrhem za změnu ÚPmB vlokalitě při ulici Vinohradské vrozsahu dle přílohy č. 16/1 zplochy ZPF sobjekty pro individuální rekreaci na plochu smíšenou (S).

 

13. doporučuje prodej pozemku p.č. 642/2 vk.ú. Holásky paní Haně Finkové, Brno.

 

14. a) doporučuje prodej pozemku p.č. 263/13 vk.ú. Brněnské Ivanovice Jaroslavu Müllerovi

b) nedoporučuje prodej pozemku p.č. 263/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice Jaroslavu Müllerovi.

 

15. doporučuje prodej části pozemku p.č. 44/2 vk.ú. Tuřany paní Ireně Klepáčové za podmínky, že druhá část pozemku bude ponechána jako rezerva pro rozšíření stávající účelové komunikace na celkovou šíři 8 m.

 

16. doporučuje prodej pozemku p.č. 1621 k.ú. Tuřany.

 

17. schvaluje darování pamětní desky akademického malíře Rudolfa Kundery Náboženské

obci Církve československé husitské v Brně-Tuřanech.

 

 

 

Eva Švehlová Mgr. Markéta Bláhová

ověřovatelka zápisu ověřovatelka zápisu

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 3/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konaném dne 21.2.2011

Usnesení z 3/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konaném dne 21.2.2011

USNESENÍ

přijatá na 3/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 21.2.2011

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. volí pro 3/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Libora Dynáka a Miroslava Tesaře.

 

2. schvaluje navržený program 3/VI. zasedání Zastupitelstva .

 

3. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 uvedené vpříloze usnesení.

 

4. a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč TJ Brno-Dvorska na provoz vroce 2011

b) schvaluje text smlouvy uvedené v příloze usnesení.

 

5. a) schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 967.114,- Kč od Jihomoravského kraje na investiční a neinvestiční výdaje vroce 2011 pro jednotky sborů dobrovolných hasičů zřízených městskou částí Brno-Tuřany

b) ukládá Úřadu, aby zaslal Radě města Brna žádost o udělení souhlasu s podáním žádosti o poskytnutí dotace.

 

6. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s Ing. Zbyňkem Raždíkem týkající se darování budoucí příjezdové komunikace na pozemcích p.č. 2350, 2351, 2352, 2353, 2356, 2357, 2358, 2393 a 2402 v k.ú. Holásky městské části Brno-Tuřany. Text smlouvy o budoucí smlouvě darovací je uveden v příloze usnesení.

 

7. doporučuje prodej pozemků p.č. 250/71, 250/127, 250/128, 250/130 vk.ú. Brněnské Ivanovice.

 

8. doporučuje prodej pozemků p.č. 308/5, 308/6, 308/16, 308/17, 308/19 vk.ú. Dvorska.

 

9. doporučuje prodej pozemku p.č. 1250/1 vk.ú. Brněnské Ivanovice panu Antonínu Tůmovi za podmínky dodržení stanoviska Odboru územního plánování a rozvoje MMB.

 

10. doporučuje prodej pozemku p.č. 305/2 k.ú. Dvorska Janu a Karle Taušovým.

 

 

Ing. Libor Dynák Miroslav Tesař

ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 2/VI. zasedání Zastupitestva městské části Brno-Tuřany ze dne 22.12.2010

Usnesení z 2/VI. zasedání Zastupitestva městské části Brno-Tuřany ze dne 22.12.2010

22.12.2010

USNESENÍ

přijatá na 2/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 22.12.2010

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. volí pro 2/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Bc. Petra Foltýna a Tomáše Kopeckého.

 

2. schvaluje navržený program 2/VI. zasedání Zastupitelstva rozšířený o bod 13a. Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace.

 

3. schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou vpříloze usnesení.

 

4. schvaluje stažení bodu 8. Návrh na změnu Statutu výborů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany zprogramu Zastupitelstva.

 

5. volí Mgr. et Mgr. Tomáše Dvořáčka, DiS. do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

6. volí Bc. Petra Foltýna do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

7. volí Ing. Vlastu Hrdlíkovou do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

8. volí Tomáše Kopeckého do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

9. volí Miroslava Tesaře do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

10. volí Antonína Tůmu do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

11. schvaluje rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2011 uvedený vpříloze usnesení.

 

12. schvaluje Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období místního rozpočtového provizoria, Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období městského rozpočtového provizoria a Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního rozpočtového provizoria uvedená vpříloze usnesení.

 

13. schvaluje Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2011 uvedená vpříloze usnesení.

 

14. schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2010 uvedené vpříloze usnesení.

 

15. a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč sdružení Tenisový klub Tuřany na provoz roku 2010

b) schvaluje text smlouvy uvedený v příloze usnesení.

 

16. schvaluje poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany v VI. volebním období ve výši uvedené v příloze usnesení s účinností od 1.1.2011 a v případě náhradníka ode dne vzniku funkce.

 

17. schvaluje změnu ÚPmB na části pozemku p.č. 76/112, k.ú. Brněnské Ivanovice z plochy komunikací a prostranství místního významu na plochu PP – plocha pro průmysl za předpokladu změny koridoru komunikací a prostranství místního významu mimo plánovanou zástavbu.

 

18. doporučuje směnu identické části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna (přiléhající kp.č. 1210/1) za pozemek p.č. 1208/2 a část pozemku p.č. 1210/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, určenou pro budoucí komunikaci, ve vlastnictví Ing. Miroslava Drápely dle zákresu uvedeného vpříloze usnesení.

 

19. nedoporučuje prodej pozemku p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

20. doporučuje úplatný převod pozemku p.č. 1743/4 k.ú. Brněnské Ivanovice do vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic.

 

21. nedoporučuje prodej pozemků p.č. 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 v k.ú. Dvorska společnosti BONAGRO, a.s.

 

22. souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

 

23. souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.

 

 

 

 

Bc. Petr Foltýn                                                              Tomáš Kopecký

ověřovatel zápisu                                                            ověřovatel zápisu

 

 

Bc. Aleš Jakubec

starosta MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 1/VI. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 15.11.2010

Usnesení z 1/VI. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 15.11.2010

přijatá na 1/VI. ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

USNESENÍ

přijatá na 1/VI. ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 15.11.2010

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. bere na vědomí složení slibu všech členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

2. schvaluje navržený program 1/VI. ustavujícího zasedání Zastupitelstva.

 

3. volí pro 1/VI. ustavující zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Mgr. et Mgr. Tomáše Dvořáčka, DiS. a Ing. Sylvu Kostkovou.

 

4. stanovuje počet členů Rady městské části Brno-Tuřany na 5.

 

5. a) stanovuje počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 2

b) určuje funkci starosty a místostarosty jako funkce, pro které budou členové Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dlouhodobě uvolněni.

 

6. schvaluje volební komisi pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady městské části Brno-Tuřany dne 15.11.2010 ve složení Antonín Tůma, Ing. Libor Dynák a Ing. Miloslav Blažek.

 

7. volí Bc. Aleše Jakubce do funkce starosty městské části Brno-Tuřany.

 

8. volí Michala Krátkého do funkce místostarosty městské části Brno-Tuřany.

 

9. volí Mgr. et Mgr. Tomáše Dvořáčka, DiS, Bc. Petra Foltýna a Tomáše Kopeckého do funkcí dalších členů Rady městské části Brno-Tuřany.

 

10. a) zřizuje Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

b) stanovuje celkový počet členů Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 5.

 

11. a) zřizuje Finanční výbor Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

b) stanovuje celkový počet členů Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 5.

 

12. volí Ing. Miroslava Dorazila do funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

13. volí Ing. Sylvu Kostkovou do funkce místopředsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

14. volí Ing. Josefa Panáčka do funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

15. volí Ing. Miloslava Blažka do funkce místopředsedy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

16. schvaluje harmonogram zasedání Zastupitelstva do června 2011 vtěchto termínech: 22.12.2010, 24.2., 28.4. a 23.6.2011.

Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS Ing. Sylva Kostková
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

 

Bc. Aleš Jakubec

starosta MČ Brno-Tuřany