Usnesení z 12/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 23.2.2012

Usnesení z 12/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 23.2.2012

přijatá na 12/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

USNESENÍ

přijatá na 12/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 23.2.2012

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. volí pro 12/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovateli zápisu Mgr. Markétu Bláhovou a Tomáše Kopeckého.

2. schvaluje program 12/VI. zasedání Zastupitelstva takto:

 1. Technický bod
 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady
 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
 7. Návrhy a podněty občanů
 8. Rozpočtové opatření č. 1/2012
 9. Výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Tuřany
 10. Novela vyhlášky o místních poplatcích
 11. Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby
 12. Změna Územního plánu města Brna, ul. Ledárenská, p.č. 2268, v k.ú. Holásky
 13. Změna Územního plánu města Brna, ul. Karkulínova, plocha R, k.ú. Tuřany
 14. Vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 779/1 k.ú. Brněnské Ivanovice
 15. Vyjádření ke směně pozemku p.č. 308/17 k.ú. Dvorska
 16. Různé
 17. Závěr.

3. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012, které tvoří přílohu usnesení.

 

4. bere na vědomí výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Tuřany, která byla provedena Odborem interního auditu a kontroly MMB vobdobí od 15.11.2011 do 23.12.2011.

 

5. souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2011 a obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2011.

 

6. souhlasí se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby vpohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

 

7. odročuje projednání návrhu na změnu Územního plánu města Brna, ul. Ledárenská, p.č. 2268, vk.ú.Holásky, znávrhové plochy komunikace místního významu na stabilizovanou plochu BP do doby po schválení Regulačního plánu VAleji.

 

8. doporučuje ponechat návrhovou plochu R při ulici Karkulínově beze změny.

 

9. nedoporučuje prodej pozemku části p.č. 779/1 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačené vpříloze usnesení.

 

10. doporučuje směnu pozemku p.č. 308/17 k.ú. Dvorska ve vlastnictví města Brna za celý pozemek p.č. 308/9 k.ú. Dvorska ve vlastnictví Jaroslavy Arnoldové.

 

Mgr. Markéta Bláhová Tomáš Kopecký
ověřovatelka zápisu ověřovatel zápisu

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany