Usnesení z 10/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 19.12.2011

Usnesení z 10/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 19.12.2011

přijatá na 10/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

USNESENÍ

přijatá na 10/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 19.12.2011

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. volí pro 10/VI. zasedání Zastupitelstva Ing. Vlastu Hrdlíkovou a Mgr. Bc. Petra Foltýna ověřovateli zápisu.

2. schvaluje navržený program 10/VI. zasedání Zastupitelstva.

3. bere na vědomí přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2011.

4. schvaluje Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2012 uvedená vpříloze usnesení.

5. schvaluje rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2012 uvedený v příloze usnesení.

6. schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2011, které tvoří přílohu usnesení.

7. nedoporučuje změnu ÚPmB na pozemku p.č. 231/1, spočívající ve vzniku komunikačního koridoru zulice Javorové podél hasičské zbrojnice na hřiště na pozemku p.č. 232/4, k.ú. Holásky.

8. doporučuje změnu ÚPmB na části pozemku p.č. 2264 k.ú. Holásky znávrhové plochy R – rekreace na návrhovou plochu BC – bydlení čisté.

9. doporučuje změnu ÚPmB zplochy ZPF na návrhovou plochu předměstského bydlení pouze na části pozemku p.č. 118/1 k.ú. Dvorska, která přiléhá ke komunikaci ulice Zapletalovy smožností výstavby max. 4 rodinných domů.

10. doporučuje prodej pozemku části p.č. 970/1 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačené vpříloze usnesení Ing. Petru Machálkovi poté, co se stane vlastníkem sousedního pozemku p.č. 926 k.ú. Brněnské Ivanovice.

11. nedoporučuje prodej pozemků p.č. 76/100 a 1466/38 k.ú. Brněnské Ivanovice.

12. schvaluje harmonogram svých zasedání v1. pololetí roku 2012.

 

Ing. Vlasta Hrdlíková Mgr. Bc. Petr Foltýn
ověřovatelka zápisu ověřovatel zápisu

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany