Zápis z 7/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Zápis z 7/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

7/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se konalo dne 8.9.2011 od 18:00 hodin na ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Miloslav Blažek, Ing. Sylva Kostková

Za ÚMČ byly dále přítomny: Ing. Jitka Gallová – vedoucí OST, Mgr. Renata Pokorná – vedoucí OV, Jana Svačinová – referentka účetnictví, MVDr. Dagmar Malá – referentka životního prostředí.

 

Jednání Zastupitelstva zahájil starosta Bc. Aleš Jakubec v 18:03 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 15 členů Zastupitelstva.

 

Bod 1. programu ZMČ – Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)

Starosta určil pro 7/VI. zasedání ZMČ sčitatele Mgr. Renatu Pokornou, vedoucí OV a zapisovatelku Ing. Ivu Slaninovou, referentku samosprávy ÚMČ.

 

Starosta navrhl zvolit ověřovatele zápisu z 7/VI. zasedání ZMČ Brno-Tuřany Miroslava Tesaře a Ing. Zdeňka Oprchala.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 7/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Miroslava Tesaře a Ing. Zdeňka Oprchala.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1 – schváleno

 

Starosta přečetl návrh programu 7/VI. zasedání Zastupitelstva a vyzval členy Zastupitelstva k jeho případnému doplnění.

Starosta navrhl zařadit do programu 7/VI. zasedání Zastupitelstva bod č. 19 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, další body budou 20. Různé, 21. Závěr.

 

Antonín Tůma navrhl zařadit bod 1a Návrh na používání záznamového zařízení při zasedání ZMČ Brno-Tuřany a zapsání do Jednacího řádu ZMČ.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu 1aNávrh na používání záznamového zařízení při zasedání ZMČ Brno-Tuřany a zapsání do Jednacího řádu ZMČdoprogramu 7/VI zasedáníZastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Hlasování : pro 8, proti 1, zdržel se 6 – usnesení nebylo přijato

 

Starosta dal hlasovat o zařazení bodu č. 19 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu 19 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brnadoprogramu 7/VI zasedáníZastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 3, nehlasoval 2 – schváleno

 

Starosta dal hlasovat o programu 7/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 7/VI. zasedání Zastupitelstva takto:

 • 1. Technický bod
 • 2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva
 • 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
 • 4. Dotazy kusnesením zjednání Rady
 • 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
 • 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
 • 7. Návrhy a podněty občanů
 • 8. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2011
 • 9. Rozpočtové opatření č. 11/2011
 • 10. Rozpočtový výhled na období 2013 – 2019
 • 11. Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace
 • 12. Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace
 • 13. Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovištích taxislužby
 • 14. Vyjádření kesměně pozemku p.č. 3617 k.ú. Tuřany
 • 15. Vyjádření kesměně části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • 16. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a části 4001/1 k.ú. Tuřany
 • 17. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 790/1 a 790/2 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • 18. Vyjádření kesměně pozemku p.č. 305/2 k.ú. Dvorska
 • 19. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
 • 20. Různé
 • 21. Závěr

Hlasování : pro 9, proti 1, zdržel se 3, nehlasoval 2 – schváleno

 

Bod 2. programu ZMČ – Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz proč nebyly materiály do ZMČ doručeny paní Švehlové do místa bydliště, ale pouze na pracoviště? Z tohoto důvodu paní Švehlová nevěděla, že se koná ZMČ a byla uvedena jako neomluvená, požaduje tedy opravu zápisu z 6/VI ZMČ.

Odpověděl starosta a potvrdil opravu zápisu z 6/VI ZMČ Brno-Tuřany.

 

 

Bod 3. programu ZMČ – Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

Starosta konstatoval, že nevyplynuly žádné úkoly.

 

Bod 4. programu ZMČ – Dotazy k usnesením z jednání Rady

Ing. Miroslav Dorazil –

– 18/VI. RMČ, bod 6.11. – požaduje vysvětlení, na základě jakých podkladů byly zpracovány nabídky na provedení prací a z jakého důvodu nebyla před vypsáním zakázky zpracována projektová dokumentace, když byl znám havarijní stav krovu.

Odpověděl starosta.

– 19/VI. RMČ, bod 8. – konstatuje, že prominutím pohledávky došlo ke ztrátě finanční částky z rozpočtu MČ, dále požaduje odpověď, zda je Helena Brzobohatá členkou ČSSD, a dále dotaz, zda se jedná jen o penále.

Odpověděl starosta, Mgr. Renata Pokorná.

– 20/VI. RMČ, bod.5. – požaduje dodání kompletního dodatku č.1 smlouvy s firmou MTC – stav, s.r.o. pro Kontrolní výbor, dále dotaz na cenu, zda nyní probíhají práce a zda bylo provedeno statické posouzení.

Odpověděl starosta, Ing. Jitka Gallová.

– 21/VI. RMČ, bod 4. – dotaz, zda při schválení smlouvy na vícepráce nedošlo při navýšení částky o 33,26 % k porušení zákona o veřejných zakázkách.

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

– 22/VI. RMČ, bod 3. – dotaz, zda Radou MČ vybraný uchazeč má oprávnění (živnostenský list) na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

Odpověděla Ing. Jitka Gallová,

Ing. Zdeněk Oprchal –

– 18/VI RMČ bod 2.8. dotaz na dělení parcely 412/1, proč Rada souhlasila?

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

 

Bod 5. programu ZMČ – Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

Ing. Josef Panáček – na 2. schůzi Finančního výboru doporučil vzít výsledky hospodaření ÚMČ na vědomí, nyní chce mít 1 -3 k dispozici do 6.10.2011.

Ing. Miroslav Dorazil – co požaduje Kontrolní výbor, přednesl už v předchozím bodě, informace o chybném datu zápisu z Kontrolního výboru.

Dotaz zda zastavení prací na MŠ U Lípy Svobody bude mít nějakou škodu.

Odpověděl starosta.

 

Bod 6. programu ZMČ – Informace o jednáních starosty a místostarosty

Starosta a místostarosta informovali o svých jednáních v období od 24.6.2011 do 8.9.2011. Informace o jednáních v písemné podobě obdrželi všichni členové Zastupitelstva.

Dotazy a diskuze: Ing. Miroslav Dorazil, Antonín Tůma.

 

 

Bod 7. programu ZMČ – Návrhy a podněty občanů

V 19 hodin se na zasedáníZMČ Brno-Tuřany dostavil ředitel společnosti Letiště Brno a.s. pan Ing. Tomáš Plaček. Zodpověděl dotazy občanů a členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na téma letové dráhy malých motorových letadel, řízení letového provozu, letové koridory, nedodržování hlukových pásem, přelety vojenských letadel nad obydlenou částí městské části Brno-Tuřany.

Dotazy a diskuze: starosta, Mgr. Marie Havlátová, Antonín Tůma, Ing. Zdeněk Oprchal, Ing. Chvátal, p. Skácel, Ing. Spisar, p. Brázdal, p. Medek.

V 19:44 starosta poděkoval za účast a zodpovězení dotazů panu Ing. Tomáši Plačkovi.

 

p. Kirchner – dotaz v jakém stádiu je průmyslová zóna? Jaký je postoj Jihomoravského kraje k této záležitosti?

Odpověděl starosta.

p. Fiedlerová – dotaz na Balbínův pramen.

Odpověděl starosta, Ing. Miroslav Dorazil.

Diskuze: Ing. Spisar, Ing. Chvátal.

Ing. Chvátal – dotaz na webové stránky ÚMČ Brno-Tuřany, dále je zklamán z úrovní zápisů ze ZMČ Brno-Tuřany, požaduje umístění zvukového záznamu ze zasedání Zastupitelstva na webové stránky.

Odpověděl starosta.

Ing. Spisar – reakce na výrok Antonína Tůmy ohledně demokratičnosti jednání, kdysi bylo hlasování zapsáno jmenovitě v zápise ze Zastupitelstva, proč tomu tak není dnes?

Odpověděl starosta.

Diskuze: Ing. Vlasta Hrdlíková, starosta, Ing. Miroslav Dorazil, Antonín Tůma.

p. Fiedlerová – dotaz, zda je v Listech uvedeno datum zasedání Zastupitelstva.

Odpověděl starosta.

Ing. Chvátal – dotazy

– zda jsou dostupné výsledky hlasování občanům a zda mohou být na webových stránkách?

Odpověděl starosta.

– zda jsou zápisy z komisí důvěrným dokumentem a zda má občan právo do nich nahlédnout? Odpověděl starosta, Mgr. Renata Pokorná.

– zaznamenal zvýšení výskytu „černých skládek” a ptá se, zda je to díky zvýšení poplatků za sběrný dvůr?

Odpověděla MVDr. Dagmar Malá.

p.Kirchner – požaduje zvážení používaní záznamového zařízení na dalším zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

Diskuze: starosta, Ing. Vlasta Hrdlíková, Ing. Šnajdr.

p. Medek – na Kaštanové ulici se tvoří obrovské jezero a vniká jim i do hal, je možné s tím něco udělat?

Odpověděl starosta, Ing. Jitka Gallová.

– dotaz na sekání trávy kolem silnice – seká se pouze do malé vzdálenosti a on musí posekat zbytek.

Odpověděla MVDr. Dagmar Malá.

Eva Švehlová – jak daleko je situace s čištěním dešťové kanalizace při ulici Zapletalova?

Odpověděl místostarosta.

Ing. Šnajdr – dotaz na cenzuru článků v Listech?

Odpověděl starosta.

 

Starosta v 20 : 29 vyhlásil 5 min. přestávku.

V 20 : 42 konec přestávky.

 

Bod 8. programu ZMČ – Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2011

Rada předkládá Zastupitelstvu přehled výsledků hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2011.

Rada na své 23/VI. schůzi pod bodem programu č. 4 vzala na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2011 a požadovala, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2011.

Hlasování: pro 15 , proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 9. programu ZMČ – Rozpočtové opatření č. 11/2011

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 11/2011.

Rada na své 23/VI. schůzi pod bodem programu č. 14 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 11/2011, které tvoří přílohu č. 7 zápisu.

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz, zda se čerpá 2,5 mil Kč. z FRR nebo z rezervy minulého roku? Odpověděla Jana Svačinová.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2011, které tvoří přílohu usnesení.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 10. programu ZMČ – Rozpočtový výhled na období 2013 – 2019

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového výhledu na období 2013 – 2019.

Rada na své 23/VI. schůzi pod bodem programu č. 6 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtový výhled městské části Brno-Tuřany na období 2013 – 2019 uvedený v příloze č. 3 zápisu.

Ing. Josef Panáček: dotaz, zda jsou příjmy menší než výdaje, co je položka financování?

Odpověděla Jana Svačinová.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtový výhled na období 2013 – 2019 uvedený v příloze usnesení.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 11. programu ZMČ – Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč na provoz roku 2011.

Rada na své 19/VI. schůzi pod bodem programu č. 7 doporučila Zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč Sportovnímu klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a schválit text smlouvy uvedený v příloze č. 3 zápisu.

Diskuze : starosta, Ing. Miroslav Dorazil, Mgr. Markéta Bláhová, Vlasta Hrdlíková, Tomáš Kopecký, Ing. Josef Panáček.

Ing. Miroslav Dorazil podal pozměňovací návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje poskytnutí dotace ve výši 47.500,- Kč Sportovnímu klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a text smlouvy uvedené v příloze usnesení.

Hlasování: pro 7, proti 2, zdržel se 6 – usnesení nebylo přijato

Starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč Sportovnímu klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a text smlouvy uvedené v příloze usnesení.

Hlasování: pro 7, proti 4, zdržel se 4 – usnesení nebylo přijato

 

Bod 12. programu ZMČ – Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč na provoz roku 2011.

Rada na své 23/VI. schůzi pod bodem programu č. 7 doporučila Zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč Tenisovému klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a schválit text smlouvy uvedený v příloze č. 4 zápisu.

Ing. Miroslav Dorazil podal pozměňovací návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje poskytnutí dotace ve výši 47.500,- Kč Tenisovému klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a text smlouvy uvedené v příloze usnesení.

Hlasování: pro 8, proti 3, zdržel se 4 – usnesení nebylo přijato

Starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč Tenisovému klubu Tuřany na provoz v roce 2011 a text smlouvy uvedené v příloze usnesení.

Hlasování: pro 8, proti 2, zdržel se 5 – usnesení nebylo přijato

 

Bod 13. programu ZMČ – Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovištích taxislužby

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru dopravy Magistrátu města Brna o připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť taxislužby na území města Brna.

Rada na své 18/VI. schůzi pod bodem programu 2.5 doporučila Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovištích taxislužby.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovištích taxislužby.

Hlasování: pro 14 , proti 0 , zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 14. programu ZMČ – Vyjádření ke směně pozemku p.č. 3617 k.ú. Tuřany

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost společnosti AMISTA investiční společnost, a.s. o vyjádření ke směně pozemku p.č. 3617 k.ú. Tuřany ve vlastnictví společnosti za pozemky p.č. 1376, 1377, 1378/1, 1379, 1380, 1381/1 k.ú. Bohunice ve vlastnictví města Brna.

Rada na své 23/VI. schůzi pod bodem programu 13. doporučila Zastupitelstvu doporučit směnu pozemku p.č. 3617 k.ú. Tuřany za pozemky ve vlastnictví města Brna.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje směnu pozemku p.č.3617 k.ú. Tuřany za pozemky ve vlastnictví města Brna.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 15. programu ZMČ – Vyjádření ke směně části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření ke směně části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za část pozemku p.č. 1208/2 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví Ing. Miroslava Drápely.

Rada na své 18/VI. schůzi pod bodem programu 6.1. doporučila Zastupitelstvu doporučit směnu části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za část pozemku p.č. 1208/2 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví Ing. Miroslava Drápely dle zákresu uvedeného v příloze č. 3 zápisu.

Diskuze: Ing. Miroslav Dorazil, Mgr. Renata Pokorná.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje směnu části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za část pozemku p.č. 1208/2 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví Ing. Miroslava Drápely dle zákresu uvedeného v příloze usnesení.

Hlasování: pro 12, proti 2, zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 16. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a části 4001/1 k.ú. Tuřany

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a části 4001/1 k.ú. Tuřany.

Rada na své 18/VI. schůzi pod bodem programu 6.2. doporučila Zastupitelstvu nedoporučit prodej pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a nepronajaté části p.č. 4001/1 k.ú. Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nedoporučuje prodej pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a nepronajaté části p.č. 4001/1 k.ú. Tuřany.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 17. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 790/1 a 790/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji pozemků p.č.790/1 a 790/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada na své 22/VI. schůzi pod bodem programu 9. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku 790/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje prodej pozemku 790/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 18. programu ZMČ – Vyjádření ke směně pozemku p.č. 305/2 k.ú. Dvorska

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření ke směně pozemku p.č.305/2 k.ú. Dvorska ve vlastnictví města Brna za část pozemku p.č.304 k.ú. Dvorska ve vlastnictví Jana a Karly Taušových.Rada na své 22/VI. schůzi pod bodem programu 10. doporučila Zastupitelstvu doporučit směnu pozemku p.č.305/2 k.ú. Dvorska ve vlastnictví města Brna za část pozemku p.č.304 k.ú. Dvorska vyznačenou v příloze č.5 zápisu ve vlastnictví Jana a Karly Taušových.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje směnu pozemku p.č.305/2 k.ú. Dvorska ve vlastnictví města Brna za část pozemku p.č.304 k.ú. Dvorska vyznačenou v příloze usnesení ve vlastnictví Jana a Karly Taušových.

Hlasování: pro 13, proti 1, zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 19. programu ZMČ – Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna

Rada předkládá Zastupitelstvu k připomínkování návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 25/2005, k zajištění Energetické koncepce statutárního města Brna.

Rada se s návrhem seznámila na své 24/VI. schůzi pod bodem programu 13.

Rada nemá k návrhu vyhlášky připomínky a doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 25/2005, k zajištění Energetické koncepce statutárního města Brna.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna č. 25/2005, k zajištění Energetické koncepce statutárního města Brna.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

 

Bod 20. programu ZMČ – Různé

Nebyly vzneseny žádné podněty.

 

Bod 21. programu ZMČ – Závěr

Starosta poděkoval členům Zastupitelstva za konstruktivní jednání, poděkoval všem přítomným občanům a ukončil zasedání v 21:03 hodin.

 

Zapsala: Ing. Iva Slaninová

 

 

 

Miroslav Tesař                        Ing. Zdeněk Oprchal
ověřovatel zápisu                      ověřovatel zápisu

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany