Usnesení z 6/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 23.6.2011

Usnesení z 6/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 23.6.2011

USNESENÍ

přijatá na 6/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 23.6.2011

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. schvaluje změnu usnesení č. 1 z5/VI. ZMČ takto: Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 5/VI. mimořádné zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Tomáše Kopeckého a Ing. Josefa Panáčka.

 

2. volí pro 6/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Mgr. Bc. Petra Foltýna a Ing. Miloslava Blažka.

 

3. schvaluje navržený program 6/VI. zasedání Zastupitelstva.

 

4. schvaluje harmonogram zasedání Zastupitelstva ve 2. pololetí 2011 vtěchto termínech: 8.9., 27.10. a 15.12.2011.

 

5. a) souhlasí s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním městské části Brno-Tuřany za rok 2010, a to bez výhrad.

b) schvaluje závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2010 uvedený v příloze usnesení.

c) schvaluje výsledky hospodaření za rok 2010 příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany a rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2010 dle přílohy usnesení.

 

6. schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2011, které tvoří přílohu usnesení.

 

7. a) souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně,

b) navrhuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v městské části Brno-Tuřany takto: v období od 1.3.do 31.10. vždy ve středu a v sobotu v době od 10:00 do 18:00 hodin; jiný způsob odstranění: odvoz do sběrných středisek odpadů Malínská a Sladovnická.

 

8. doporučuje prodej části pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačené vpříloze usnesení paní Aleně Hodkové.

 

9. doporučuje prodej částí pozemků p.č. 853 a 854 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačených vpříloze usnesení Daně Přikrylové.

 

10. doporučuje směnu pozemků ve vlastnictví města za budovy ve vlastnictví společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s. dle přílohy usnesení.

 

11. doporučuje zřízení věcného břemene kpozemkům p.č. 76/9, 76/14 a 76/93 k.ú. Brněnské Ivanovice spočívajícího vevedení telekomunikačního kabelu těmito pozemky kobjektu vareálu Kaštanová 123.

 

12. doporučuje prodej pozemků p.č. 298/1, 302/2, 303/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

nedoporučuje prodej oplocené části p.č. 294/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

 

Mgr. Bc. Petr Foltýn Ing. Miloslav Blažek.
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

 

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany