Usnesení z 3/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konaném dne 21.2.2011

Usnesení z 3/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konaném dne 21.2.2011

USNESENÍ

přijatá na 3/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 21.2.2011

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. volí pro 3/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Libora Dynáka a Miroslava Tesaře.

 

2. schvaluje navržený program 3/VI. zasedání Zastupitelstva .

 

3. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 uvedené vpříloze usnesení.

 

4. a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč TJ Brno-Dvorska na provoz vroce 2011

b) schvaluje text smlouvy uvedené v příloze usnesení.

 

5. a) schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 967.114,- Kč od Jihomoravského kraje na investiční a neinvestiční výdaje vroce 2011 pro jednotky sborů dobrovolných hasičů zřízených městskou částí Brno-Tuřany

b) ukládá Úřadu, aby zaslal Radě města Brna žádost o udělení souhlasu s podáním žádosti o poskytnutí dotace.

 

6. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s Ing. Zbyňkem Raždíkem týkající se darování budoucí příjezdové komunikace na pozemcích p.č. 2350, 2351, 2352, 2353, 2356, 2357, 2358, 2393 a 2402 v k.ú. Holásky městské části Brno-Tuřany. Text smlouvy o budoucí smlouvě darovací je uveden v příloze usnesení.

 

7. doporučuje prodej pozemků p.č. 250/71, 250/127, 250/128, 250/130 vk.ú. Brněnské Ivanovice.

 

8. doporučuje prodej pozemků p.č. 308/5, 308/6, 308/16, 308/17, 308/19 vk.ú. Dvorska.

 

9. doporučuje prodej pozemku p.č. 1250/1 vk.ú. Brněnské Ivanovice panu Antonínu Tůmovi za podmínky dodržení stanoviska Odboru územního plánování a rozvoje MMB.

 

10. doporučuje prodej pozemku p.č. 305/2 k.ú. Dvorska Janu a Karle Taušovým.

 

 

Ing. Libor Dynák Miroslav Tesař

ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany