Usnesení z 5/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 9.6.2011

Usnesení z 5/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 9.6.2011

USNESENÍ

přijatá na 5/VI.mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 9.6.2011

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 5/VI.mimořádné zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Antonína Tůmu a Ing. Josefa Panáčka.

 

2. schvaluje program 5/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva takto:

1. Technický bod

2. Vyjádření MČ Brno-Tuřany ke konceptu nového Územního plánu města Brna

3. Návrhy a podněty občanů

4. Různé

5. Závěr

 

3. schvaluje vyloučit celou plochu TU-1 a TU-2 zrozvojových lokalit a ponechat plochu jako A – zemědělská.

 

4. schvaluje vyloučit část P– pl. výroby a skladování zrozvojové lokality TU – 7 a ponechat tuto část jako K – pl. krajinné zeleně.

 

5. schvaluje vyloučit část E – pl. lehké výroby zrozvojové lokality TU-10 a ponechat část jako A – zemědělská.

 

6. schvaluje vyloučit celou plochu TU- 1 zrozvojových lokalit ponechat plochu jako A – zemědělská.

 

7. schvaluje vyloučit část P- pl. výroby a skladování zrozvojové lokality TU-7 a ponechat část jako K – pl. krajinné zeleně.

 

8. schvaluje vyloučit část E-pl. lehké výroby a část P – pl. výroby a skladování zrozvojové lokality TU-10 a ponechat část jako A – zemědělská.

 

9. schvaluje vyloučit celou plochu TU-1 zrozvojových lokalit a ponechat plochu jako A-zemědělská.

 

10. schvaluje vyloučit část P- pl. výroby a skladování zrozvojové lokality TU – 7 a ponechat část jako K – pl. krajinné zeleně.

 

11. schvaluje vyloučit část E – pl. lehké výroby a část P – pl. výroby a skladování zrozvojové lokality TU-10 a ponechat část jako A – zemědělská.

 

12. schvaluje plochu P-1 jako rezervu zrušit a nahradit plochou K – pl. krajinné zeleně.

 

13. schvaluje omezit vlokalitě HO-4 výškovou úroveň zástavby na úroveň -/2/- , tj. 3-10 m.

 

14. schvaluje vlokalitě HO – 4 změnit ve všech plochách pro bydlení uspořádání na B/d/2, ostatní části rozvojové lokality ponechat dle var.I.

 

15. schvaluje vlokalitě BI – 2 ponechat rozsah dle var. I., trasu komunikace směrem do Rolencovy zrušit a vést ji vjiné stopě mimo stávající vzrostlou zeleň.

 

16. schvaluje Komunikační propojení do ulice Jubilejní ponechat pouze jako propoj pro pěší.

 

17. schvaluje rozvojovou lokalitu TU -4 ponechat dle var.I

 

18. schvaluje vmaximální míře rozšířit plochy městské a krajinné zeleně.

 

19. schvaluje zeleň mezi obchvatem a letištěm ponechat vrozsahu dle var. I

 

20. schvaluje Plochu zeleně mezi Hanáckou, návrhovou plochou TU -10 a stávající zástavbou ponechat vrozsahu dle var. I.

 

21. schvaluje zeleň navazující na návrhovou plochu Tu – 4 ponechat dle var. I.

 

22. schvaluje zeleň, obklopující rozvojovou lokalitu BI-2 ponechat dle var.I.

 

23. schvaluje podél obchvatu, vplošném rozsahu dle rezervy P-1 zvar. III. umístit plochu K – krajinné zeleně.

 

24. schvaluje lokalitu Ráječek řešit dle var. I – oboustranně podél železniční trati ve funkci L – pl. Lesní.

 

25. schvaluje rozvojovou lokalitu BI-3 dle var. I. řešit sjiným způsobem využití, např. C- pl. smíšené obytné, nikoliv E – pl. lehké výroby

 

26. schvaluje rozvojovou lokalitu BI-5 řešit dle var. I.

 

27. schvaluje rozvojovou lokalitu TU-9 řešit dle var. I.

 

28. schvaluje zhlediska dopravního řešení pokračovat vpráci dle varianty I.

 

29. schvaluje rozvojovou lokalitu TU-6 dle var. I ponechat vsouladu stouto variantou jako plochu přestavby bez bližšího určení.

 

30. schvaluje rozvojovou lokalitu TU-11 dle var. II nahradit stabilizovanou plochou, je částečně zastavěna nebo jsou stavby na ní vpovolovacím procesu.

 

31. schvaluje plochy I- pl.zahrádek podél potoka Dunávka včásti Dvorska ponechat dle var.I.

 

32. schvaluje koncept uvést do souladu se současným stavem vúzemí ( vprostoru ulice Kaštanové jsou již povoleny stavby vtrase navrhované komunikace).

 

33. souhlasí se zahrnutím lokality BI -1 do ploch přestavby se způsobem využití B- pl. Bydlení.

 

34. MČ Brno-Tuřany

1. zásadně nesouhlasí s umístěním ploch výroby a skladování na území MČ Brno Tuřany.

2. požaduje maximálně zvýšit podíl ploch veřejné zeleně na území MČ.

3. požaduje omezit výškovou úroveň rodinných domů v plochách pro bydlení

4. požaduje koncept uvést do souladu se současným stavem v území ( trasování komunikací je v některých případech navrženo v místech, kde je pravomocné územní rozhodnutí na jinou stavbu)

5. podél obchvatových komunikací na JV straně Tuřan navrhnout dostatečně širokou oboustrannou plochu zeleně a protihluková opatření.

 

Tomáš Kopecký* Ing.Josef Panáček
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany

 

*Z důvodu nepřítomnosti pana Tůmy v době podpisu zápisu byl na 6/VI. zasedání ZMČ zvolen ověřovatelem pan Kopecký