Usnesení z 4/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 28.4.2011

Usnesení z 4/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 28.4.2011

USNESENÍ

přijatá na 4/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 28.4.2011

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 4/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Evu Švehlovou a Mgr. Markétu Bláhovou.

 

2. schvaluje program 4/VI. zasedání Zastupitelstva takto:

 • 1. Technický bod
 • 2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva
 • 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
 • 4. Dotazy kusnesením zjednání Rady
 • 5. Informace o jednáních starosty a místostarosty
 • 6. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ
 • 7. Návrhy a podněty občanů
 • 8. Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany
 • 9. Návrh na změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany
 • 10. Rozpočtové opatření č. 4/2011
 • 11. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2011
 • 12. Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby
 • 13. Novela vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích
 • 14. Novela vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
 • 15. Novela vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, kzajištění veřejného pořádku
 • 16. Novelizace vyhlášky o místních poplatcích
 • 17. Návrh na změnu ÚPmB při ulici Vinohradské
 • 18. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 642/2 k.ú. Holásky
 • 19. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 263/1 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice
 • 20. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 44/2 k.ú. Tuřany
 • 21. Vyjádření kprodeji pozemku p.č. 1621 k.ú. Tuřany
 • 22. Pamětní deska akademického malíře Rudolfa Kundery
 • 23. Různé
 • 24. Závěr

 

3. schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou vpříloze usnesení.

 

4. schvaluje změnu Statutu výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou vpříloze usnesení.

 

5. schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011 uvedené vpříloze usnesení.

 

6. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2011.

7. navrhuje změnu přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce hudby vpohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, vplatném znění tak, jak je uvedeno vpříloze usnesení.

 

8. souhlasí se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

 

9. souhlasí spředloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, s požadavkem vymezení prostorů, kde je vstup se psy zakázán takto:

– park na ul. Moravská – p.č. 2136/1, 2136/2, 2136/3 a 2136/ 4 k.ú. Tuřany

– park na ul. Malínská – p.č. 962/3 k.ú. Tuřany.

 

10. souhlasí spředloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, kzajištění veřejného pořádku.

 

11. souhlasí spředloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích.

 

12. souhlasí snávrhem za změnu ÚPmB vlokalitě při ulici Vinohradské vrozsahu dle přílohy č. 16/1 zplochy ZPF sobjekty pro individuální rekreaci na plochu smíšenou (S).

 

13. doporučuje prodej pozemku p.č. 642/2 vk.ú. Holásky paní Haně Finkové, Brno.

 

14. a) doporučuje prodej pozemku p.č. 263/13 vk.ú. Brněnské Ivanovice Jaroslavu Müllerovi

b) nedoporučuje prodej pozemku p.č. 263/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice Jaroslavu Müllerovi.

 

15. doporučuje prodej části pozemku p.č. 44/2 vk.ú. Tuřany paní Ireně Klepáčové za podmínky, že druhá část pozemku bude ponechána jako rezerva pro rozšíření stávající účelové komunikace na celkovou šíři 8 m.

 

16. doporučuje prodej pozemku p.č. 1621 k.ú. Tuřany.

 

17. schvaluje darování pamětní desky akademického malíře Rudolfa Kundery Náboženské

obci Církve československé husitské v Brně-Tuřanech.

 

 

 

Eva Švehlová Mgr. Markéta Bláhová

ověřovatelka zápisu ověřovatelka zápisu

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany