Usnesení z 9/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 3.11.2011

Usnesení z 9/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 3.11.2011

přijatá na 9/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

USNESENÍ

přijatá na 9/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 3.11.2011

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. volí pro 9/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Dorazila a Miroslava Tesaře.

 

2. schvaluje program 9/VI. zasedání Zastupitelstva takto:

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy k usnesením zjednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty

7. Návrhy a podněty občanů

8. Návrh vyhlášky Požární řád města Brna

10. Návrh vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

11. Novela vyhlášky o místních poplatcích

12. Návrh vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her

13. Návrh vyhlášky, kterou se vydává Cenová mapa

14. Návrh na změnu Statutu města Brna

15. Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Tuřany o poskytnutí dotace na provoz

16. Rozpočtové opatření č. 13/2011

17. Vyjádření ke směně pozemků p.č. 722/2, 724/1, 724/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

18. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 349 k.ú. Dvorska

19. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Holásky

20. Dodatky ke zřizovacím listinám organizačních složek

21. Různé

22. Závěr

 

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky Požární řád města Brna a navrhuje doplnění jeho příloh tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.

 

4. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

 

5. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2011 se změnami uvedenými v příloze usnesení.

 

6. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a navrhuje doplnění její přílohy tak, jak je uvedeno v příloze usnesení.

 

7. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 9.

 

8. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, s výjimkou návrhu na změnu včlánku 22.

 

9. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany na zajištění provozu v roce 2011 a text smlouvy uvedený v příloze usnesení.

 

10. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2011, které tvoří přílohu usnesení.

 

11. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje směnu pozemků p.č. 722/2, 724/1, 724/2 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za ideální ½ pozemku p.č. 4156 k.ú. Tuřany ve vlastnictví Věry Palečkové.

 

12. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nedoporučuje prodej pozemku p.č.349 k.ú. Dvorska JUDr. Haně Novákové.

 

13. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2360, 2362/1, 2364, 2367, 2372/1, 467, 468 a 2294 k.ú. Holásky spočívajícího ve vedení inženýrských sítí těmito pozemky v rámci stavby „Technická infrastruktura vlokalitě Brno Tuřany-Holásky”.

 

14. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Brněnské Ivanovice, dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky a dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Kulturní centrum městské části Brno-Tuřany. Dodatky jsou uvedeny v příloze usnesení.

Ing. Miroslav Dorazil Miroslav Tesař
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany