Usnesení z 1/VI. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 15.11.2010

Usnesení z 1/VI. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 15.11.2010

přijatá na 1/VI. ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

USNESENÍ

přijatá na 1/VI. ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 15.11.2010

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. bere na vědomí složení slibu všech členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

2. schvaluje navržený program 1/VI. ustavujícího zasedání Zastupitelstva.

 

3. volí pro 1/VI. ustavující zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Mgr. et Mgr. Tomáše Dvořáčka, DiS. a Ing. Sylvu Kostkovou.

 

4. stanovuje počet členů Rady městské části Brno-Tuřany na 5.

 

5. a) stanovuje počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 2

b) určuje funkci starosty a místostarosty jako funkce, pro které budou členové Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dlouhodobě uvolněni.

 

6. schvaluje volební komisi pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady městské části Brno-Tuřany dne 15.11.2010 ve složení Antonín Tůma, Ing. Libor Dynák a Ing. Miloslav Blažek.

 

7. volí Bc. Aleše Jakubce do funkce starosty městské části Brno-Tuřany.

 

8. volí Michala Krátkého do funkce místostarosty městské části Brno-Tuřany.

 

9. volí Mgr. et Mgr. Tomáše Dvořáčka, DiS, Bc. Petra Foltýna a Tomáše Kopeckého do funkcí dalších členů Rady městské části Brno-Tuřany.

 

10. a) zřizuje Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

b) stanovuje celkový počet členů Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 5.

 

11. a) zřizuje Finanční výbor Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

b) stanovuje celkový počet členů Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na 5.

 

12. volí Ing. Miroslava Dorazila do funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

13. volí Ing. Sylvu Kostkovou do funkce místopředsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

14. volí Ing. Josefa Panáčka do funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

15. volí Ing. Miloslava Blažka do funkce místopředsedy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

16. schvaluje harmonogram zasedání Zastupitelstva do června 2011 vtěchto termínech: 22.12.2010, 24.2., 28.4. a 23.6.2011.

Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS Ing. Sylva Kostková
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

 

Bc. Aleš Jakubec

starosta MČ Brno-Tuřany