Usnesení z 2/VI. zasedání Zastupitestva městské části Brno-Tuřany ze dne 22.12.2010

Usnesení z 2/VI. zasedání Zastupitestva městské části Brno-Tuřany ze dne 22.12.2010

22.12.2010

USNESENÍ

přijatá na 2/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 22.12.2010

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. volí pro 2/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Bc. Petra Foltýna a Tomáše Kopeckého.

 

2. schvaluje navržený program 2/VI. zasedání Zastupitelstva rozšířený o bod 13a. Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace.

 

3. schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou vpříloze usnesení.

 

4. schvaluje stažení bodu 8. Návrh na změnu Statutu výborů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany zprogramu Zastupitelstva.

 

5. volí Mgr. et Mgr. Tomáše Dvořáčka, DiS. do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

6. volí Bc. Petra Foltýna do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

7. volí Ing. Vlastu Hrdlíkovou do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

8. volí Tomáše Kopeckého do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

9. volí Miroslava Tesaře do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

10. volí Antonína Tůmu do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

 

11. schvaluje rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2011 uvedený vpříloze usnesení.

 

12. schvaluje Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období místního rozpočtového provizoria, Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období městského rozpočtového provizoria a Pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období státního rozpočtového provizoria uvedená vpříloze usnesení.

 

13. schvaluje Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2011 uvedená vpříloze usnesení.

 

14. schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2010 uvedené vpříloze usnesení.

 

15. a) schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč sdružení Tenisový klub Tuřany na provoz roku 2010

b) schvaluje text smlouvy uvedený v příloze usnesení.

 

16. schvaluje poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany v VI. volebním období ve výši uvedené v příloze usnesení s účinností od 1.1.2011 a v případě náhradníka ode dne vzniku funkce.

 

17. schvaluje změnu ÚPmB na části pozemku p.č. 76/112, k.ú. Brněnské Ivanovice z plochy komunikací a prostranství místního významu na plochu PP – plocha pro průmysl za předpokladu změny koridoru komunikací a prostranství místního významu mimo plánovanou zástavbu.

 

18. doporučuje směnu identické části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna (přiléhající kp.č. 1210/1) za pozemek p.č. 1208/2 a část pozemku p.č. 1210/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, určenou pro budoucí komunikaci, ve vlastnictví Ing. Miroslava Drápely dle zákresu uvedeného vpříloze usnesení.

 

19. nedoporučuje prodej pozemku p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

20. doporučuje úplatný převod pozemku p.č. 1743/4 k.ú. Brněnské Ivanovice do vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic.

 

21. nedoporučuje prodej pozemků p.č. 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 v k.ú. Dvorska společnosti BONAGRO, a.s.

 

22. souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

 

23. souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.

 

 

 

 

Bc. Petr Foltýn                                                              Tomáš Kopecký

ověřovatel zápisu                                                            ověřovatel zápisu

 

 

Bc. Aleš Jakubec

starosta MČ Brno-Tuřany