Usnesení z 7/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 8.9.2011

Usnesení z 7/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 8.9.2011

USNESENÍ

přijatá na 7/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 8.9.2011

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. volí pro 7/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Miroslava Tesaře a Ing. Zdeňka Oprchala.

 

2. schvaluje program 7/VI. zasedání Zastupitelstva takto:

 1. Technický bod
 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady
 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
 7. Návrhy a podněty občanů
 8. Přehled hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2011
 9. Rozpočtové opatření č. 11/2011
 10. Rozpočtový výhled na období 2013 – 2019
 11. Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí dotace
 12. Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí dotace
 13. Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovištích taxislužby
 14. Vyjádření ke směně pozemku p.č. 3617 k.ú. Tuřany
 15. Vyjádření ke směně části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice
 16. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a části 4001/1 k.ú. Tuřany
 17. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 790/1 a 790/2 k.ú. Brněnské Ivanovice
 18. Vyjádření ke směně pozemku p.č. 305/2 k.ú. Dvorska
 19. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
 20. Různé
 21. Závěr

 

3. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-6/2011.

 

4. schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2011, které tvoří přílohu usnesení.

 

5. schvaluje rozpočtový výhled na období 2013 – 2019 uvedený vpříloze usnesení.

 

6. souhlasí spředloženým návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovištích taxislužby.

 

7. doporučuje směnu pozemku p.č.3617 k.ú. Tuřany za pozemky ve vlastnictví města Brna.

 

8. doporučuje směnu části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví města Brna za část pozemku p.č. 1208/2 k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví Ing. Miroslava Drápely dle zákresu uvedeného v příloze usnesení.

 

9. nedoporučuje prodej pozemků p.č. 4001/2, 4002/1, 4002/2, 4003 a nepronajaté části p.č. 4001/1 k.ú. Tuřany.

 

10. doporučuje prodej pozemku 790/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

11. doporučuje směnu pozemku p.č.305/2 k.ú. Dvorska ve vlastnictví města Brna za část pozemku p.č.304 k.ú. Dvorska vyznačenou vpříloze usnesení ve vlastnictví Jana a Karly Taušových.

 

12. souhlasí snávrhem obecně závazné vyhlášky města Brna č. 25/2005, kzajištění Energetické koncepce statutárního města Brna.

 

 

Miroslav Tesař Ing. Zdeněk Oprchal
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

 

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany