Usnesení z 5/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 21.6.2007

Usnesení z 5/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 21.6.2007

21.6.2007

USNESENÍ

 

 

z 5/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 21.6.2007

 

 

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany:

 

 

1.      schvaluje zařazení bodu 2a „Zadání nového ÚpmB“ do programu 5/V ZMČ.

 

 

2.      schvaluje zařazení bodu 15a „Vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 209/3 k.ú. Tuřany“, bodu 15b „Vyjádření ke geometrickému plánu pro sportovní areál Karkulínova“, bodu 15c „Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky“ a bodu 19a „Návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích při ulici Kaštanové, k.ú. Brněnské Ivanovice“  do programu 5/V ZMČ.

 

 

3.      schvaluje program 5/V. zasedání Zastupitelstva.

 

 

4.       volí pro 5/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu pana Ing. Jana Petráse a paní Mgr. Markétu Bláhovou.

 

 

5.      schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva ve 2.pololetí 2007, a to  30.8., 25.10. a 20.12.

 

 

6.      nesouhlasí   s  návrhem změny č. 7 Územního plánu města Šlapanice  – rozšířením  plochy pro průmysl:

 

 

  • není řešena etapizace zástavby — definování investic v oblasti dopravní infrastuktury jako podmiňujících, aby důsledky nárůstu dopravy nedopadly na obyvatele MČ Brno — Tuřany

 

 

  • centrální odvodnění do potoka Dunávky (řešit odvodnění přednostně vsakováním nebo zdržením na pozemcích v řešené návrhové ploše před jejich svedením do vodního toku).

 

 

 

 

 

7.      schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2007, kterým se příjmy rozpočtu navyšují na 28 989 tis. Kč a výdaje rozpočtu se navyšují na 34 220 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt zapojením FRR. Rozpočtové opatření tvoří přílohu usnesení.

 

 

8.      doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 4136 k.ú. Tuřany Kristýně a Silvii Vítkovým.

 

 

9.      doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 2135/10 k.ú. Tuřany Miloši Keprtovi.

 

 

10.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit zřízení věcného břemene vedení vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a plynovodu k pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany.

 

 

11.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej částí pozemků z p.č. 1030, 1029/1, 1004/1 a 1029/3 k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu v příloze usnesení.

 

 

12.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit směnu pozemků p.č. 1097, 1102/8, 1102/11 a části p.č. 1102/4 ve vlastnictví města Brna za pozemky p.č. 1103, 1085/2, 1085/5 a 1085/6 ve vlastnictví Tréninkového centra mládeže, vše v k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu v příloze usnesení.

 

 

13.  nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku části p.č. 859 v k.ú. Brněnské Ivanovice Ivě Bednářové.

 

 

14.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku části p.č. 209/3 k.ú. Tuřany Aloisi a Anně Javorovým dle zákresu v příloze usnesení.

 

 

15.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit rozdělení pozemků dle geometrického plánu č. 765-172/2007 od firmy Hloušek s.r.o.

 

 

16.  nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit směnu pozemků nebo jejich částí p.č. 2272, 2281, 2285, 2270, 2273, 2277, 2279, 2282, 2284, 2288, 2290, 2292, 2365 a 2368 za pozemky nebo jejich části p.č. 2271, 2283, 2286, 2293, 2294 ve vlastnictví města Brna,  vše v k.ú. Holásky.

 

 

17.  schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterou Vladimír Šmarda a Petr Waidhofer darují městské části stavbu komunikace na pozemku p.č. 2388 k.ú. Holásky. Text smlouvy je uveden v příloze usnesení.

 

 

18.  schvaluje stažení bodu 17 z programu 5/V. ZMČ.

 

 

19.  souhlasí se  Zadáním změny ÚPmB 2006 – I – 22. soubor B47/06-I (změna funkčních ploch dle urbanistické studie MČ Brno – Tuřany).

 

 

20.  nesouhlasí se Zadáním změny ÚPmB 2006 – I – 22. soubor B49/06-I ( změna funkčních ploch ZPF na plochy pro dopravu za účelem výstavby oboustranné čerpací stanice, ul. Tuřanka).

 

 

21.  nesouhlasí s předloženým návrhem  na změnu Územního plánu města Brna na pozemku p.č. 696, k.ú. Holásky – zrušení územní rezervy pro komunikaci a její začlenění  do  návrhové plochy  bydlení BC.

 

 

22.  souhlasí s předloženým návrhem  na změnu územního plánu v plochách podél ulice Kaštanové, který podala firma Reality Recom po zapracování návrhové plochy  KV a rezervy pro dopravu (kruhový objezd a záliv pro zastávku MHD) v rozsahu dle situace uvedené v příloze usnesení.

 

 

23.  ruší usnesení č. 5 z 5/V. zasedání ZMČ a volí ověřovatele zápisu Ing. Jana Petráse a Ing. Zdeňka Oprchala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                     _________________________

 

 

Ing. Jan Petrás                                                 Ing. Zdeněk Oprchal

 

 

ověřovatel zápisu                                                                  ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                     _________________________

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                         Ing. Vlasta Hrdlíková

 

 

starosta MČ Brno—Tuřany                                 místostarostka MČ Brno—Tuřany