Usnesení z 10/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 28.2.2008

Usnesení z 10/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 28.2.2008

28.2.2008

USNESENÍ

z 10/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 28. 2. 2008

____________________________________________________________________

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. schvaluje program 10/V. zasedání Zastupitelstva s doplněním o bod 14a). Vyjádření k prodeji pozemků p.č.1084 a 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

2. volí pro 10/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu p. Tomáše Kopeckého a p. Zdeňka Svobodu.

3. schvaluje vypuštění bodu 2 z článku 8 z návrhu Statut výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

4. schvaluje Statut výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedený v příloze usnesení.

5. schvaluje změnu rozpočtového opatření č. 15/2007, kterým se příjmy rozpočtu navyšují na 33116 tis. Kč, výdaje rozpočtu zůstávají nezměněny. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt financováním a zapojením FRR. Rozpočtové opatření tvoří přílohu usnesení.

6. schvaluje změnu rozpočtové skladby v příjmové části ve schváleném rozpočtu na rok 2008. Změněný rozpočet tvoří přílohu usnesení.

7. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2008, kterým se příjmy rozpočtu navyšují na 26514 tis. Kč a výdaje rozpočtu se navyšují na 29390 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 2876 tis. Kč a je kryt financováním (tj. zapojením nevyčerpané části zůstatku z minulých let). Rozpočtové opatření tvoří přílohu usnesení.

8. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 2406 k.ú. Holásky společnosti FRONTON – PLUS, spol. sr.o..

9. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 299/2 k.ú. Brněnské Ivanovice Marcele Ondrové.

10. schvaluje stažení bodu 14a) Vyjádření k prodeji pozemků p.č.1084 a 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice z programu Zastupitelstva.

11. ukládá starostovi neprodleně vyvolat jednání s příslušnými odbory MMB o nápravě stavu komunikací (pro automobily i pěší) před zdravotním střediskem a vymezení parkovacích míst pro návštěvníky (ne pracovníky stavby) zdravotního střediska.

12. schvaluje stažení návrhu na zřízení pracovní komise pro posouzení vhodnosti či nevhodnosti technického řešení akce BESIP.

 

 

ověřovatel zápisu                                                                                 ověřovatel zápisu

Tomáš Kopecký                                                                                  Zdeněk Svoboda

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno – Tuřany                                      místostarostka MČ Brno – Tuřany