Usnesení z 11/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 24.4.2008

Usnesení z 11/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 24.4.2008

24.4.2008

USNESENÍ

z 11/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 24.4.2008

____________________________________________________________________

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. bere na vědomí složení slibu nového člena Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany Ing. Jiřího Hrbáčka, Ph.D.

2. schvaluje program 11/V. zasedání Zastupitelstva.

3. volí pro 11/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Jana Petráse a Ing. Jana Šnajdra.

4. schvaluje plán společných zařízení návrhu pozemkových úprav vk.ú. Dvorska zpracovaný firmou AGERIS s.r.o., únor/2008.

5. schvaluje volební komisi pro volbu člena Rady městské části Brno-Tuřany dne 24.4.2008 ve složení Antonín Tůma, Tomáš Kopecký, Jiří Krejčí.

6. zvolilo Ing. Jana Šnajdra do funkce člena Rady městské části Brno-Tuřany.

7. schvaluje zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany dle předložené tabulky a jejich výplatu od 1.5.2008.

8. souhlasí s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním MČ Brno-Tuřany za rok 2007 a to bez výhrad a schvaluje

1. závěrečný účet MČ Brno – Tuřany za rok 2007 zahrnující

– celkové příjmy ve výši 33 871 tis. Kč
– celkové výdaje ve výši 31 023 tis. Kč
– zdroje po finančním vypořádání ve výši 9 987 tis. Kč
– celkový výsledek hospodaření za běžný rok 31.12.2007 7 939 tis. Kč
– stav fondu rezerv a rozvoje k 31.1.2.2007 1 582 944,29
– stav sociálního fondu k 31.12.2007 3 168,00

 

2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-Tuřany, za rok 2007 a rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2007.

9. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za období 1-3/2008.

10. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2008, kterým se příjmy rozpočtu navyšují na 26855 tis. Kč a výdaje rozpočtu se navyšují na 34843 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 7988 tis. Kč a je kryt zapojením FRR. Rozpočtové opatření tvoří přílohu usnesení.

11. souhlasí s návrhem Zadání změn ÚPmB 2007 – I – 24. soubor.

12. souhlasí se změnou ÚPmB v lokalitě Rolencova – Písníky na pozemcích p.č. 238/6, 236, 234/3, 212/2, 212/4, 212/10, 204/101, 212/1 a 204/100, k.ú. Holásky z plochy určené pro výrobu a služby (SV) na plochu pro bydlení (BC) s IPP 0,5 jako doplnění změny ÚPmB č. 2006 – I – 22. soubor.

13. nevyhovuje námitce firmy Building Brno s.r.o. , Královopolská 24, Brno k návrhu změny ÚPmB v lokalitě podél ulice Petlákova – Pastevní a požaduje pokračovat v projednávání změny územního plánu v původním rozsahu, tj. dle urbanistické studie Tuřany .

14. nesouhlasí s návrhem změny směrné části Územního plánu města Brna v rozvojové lokalitě při ulici VAleji, spočívající ve zvýšení indexu podlažní plochy (IPP) návrhové plochy bydlení čistého (BC) z 0,5 na 0,9.

15. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit po realizaci stavby prodej pozemku p.č. 1084 k.ú. Brněnské Ivanovice za podmínky zajištění rekonstrukce silnice Sladovnická a zajištění posílení spojů MHD v době příjezdu žáků sportovních tříd do školy a vdobě jejich odjezdu ze školy a nedoporučuje schválit prodej pozemku p.č.1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti Tréninkové centrum mládeže 1. FC Brno, s.r.o.

16. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3938 k.ú. Tuřany.

17. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků části p.č. 1030 a části p.č. 1029/1 k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu v příloze usnesení.

18. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 1185 k.ú. Brněnské Ivanovice Ing. Karlu Svobodovi dle zákresu vpříloze usnesení.

 

 

 

 

 

ověřovatel zápisu                                                                    ověřovatel zápisu

Ing. Jan Petrás                                                                         Ing. Jan Šnajdr

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                      Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                      místostarostka MČ Brno-Tuřany