Usnesení z 8/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 25.10.2007

Usnesení z 8/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 25.10.2007

25.10.2007

USNESENÍ

z 8/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 25. 10. 2007

___________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. schvaluje program 8/V. zasedání Zastupitelstva

2. volí pro 8/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Mgr.Markétu Bláhovou a Jiřího Krejčího

3. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za 1-9/2007

4. schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2007, které tvoří přílohu usnesení

5. bere na vědomí návrh souhrnné bilance a proporcí rozpočtu na rok 2008, který tvoří přílohu usnesení

6. souhlasí s návrhem na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č.1347/1, 1347/2 a 1350 k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu, který tvoří přílohu usnesení, ze současné návrhové plochy SV na návrhovou plochu BO

7. schvaluje dohodu o prominutí pohledávky Heleně Brzobohaté ve výši 75202,20 Kč uvedenou v příloze usnesení

8. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č.972/1 k.ú.Brněnské Ivanovice Antonínu Nekvapilovi

9. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit zřízení věcného břemene práva průjezdu k pozemku p.č.972/1 k.ú. Brněnské Ivanovice přes pozemek p.č.972/2 k.ú.Brněnské Ivanovice

10. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti NET Development,s.r.o.

11. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 2236/15 k.ú. Holásky Jaromíru a Janě Konečným

12. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 969/6 a 969/7 k.ú. Brněnské Ivanovice Lence Vepřekové

13. ukládá starostovi a místostarostce informovat členy Zastupitelstva o jednáních ústně i písemně.

 

 

 

Mgr. Markéta Bláhová                                          Jiří Krejčí

ověřovatel zápisu                                                  ověřovatel zápisu

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                         Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                 místostarostka MČ Brno-Tuřany