Usnesení z 9/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 20.12.2007

Usnesení z 9/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 20.12.2007

20.12.2007

USNESENÍ

z 9/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 20. 12. 2007

____________________________________________________________________

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

1. volí pro 9/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Jana Šnajdra a Ing. Josefa Panáčka

2. schvaluje program 9/V. zasedání Zastupitelstva

3. schvaluje terminář zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany v 1. pololetí 2008 v termínech 28.2., 24.4., 26.6.

4. schvaluje rozpočet MČ Brno-Tuřany na rok 2008. Rozpočet je uveden v příloze usnesení.

5. schvaluje pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období místního, městského a státního provizoria pro rok 2008. Pravidla jsou uvedena v příloze usnesení.

6. schvaluje pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ Brno-Tuřany pro rok 2008. Pravidla jsou uvedena v příloze usnesení.

7. schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2007, kterým se příjmy rozpočtu navyšují na 33015 tis. Kč a výdaje rozpočtu se navyšují na 37954 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt financováním a zapojením FRR. Rozpočtové opatření tvoří přílohu usnesení.

8. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit návrh na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 26/2002, kterou se vydávají požární řády městských části ve městě Brně, v části Požární řád městská část Brno-Tuřany. Návrh je uveden v příloze usnesení.

9. zvolilo Ing. Kamila Řádka do funkce člena Kontrolního výboru ZMČ.

10. souhlasí s předloženým návrhem na změnu Územního plánu města na změnu územního plánu ÚPmB na části pozemku p.č. 267/23, k.ú. Brněnské Ivanovice, ze stávající plochy ZPF na návrhovou plochu SV – plochu pro výrobu a služby – rozšíření sousedící návrhové plochy za předpokladu zachování komunikačního propojení dle programu rozvoje zpracovaného firmou Saura.

11. schvaluje uzavření dohody o splátkovém kalendáři s Helenou Brzobohatou. Text dohody tvoří přílohu usnesení.

12. nesouhlasí s předloženým návrhem na změnu směrné části Územního plánu návrhové plochy PV podél ulice Petlákovy, spočívající ve zvýšení indexu podlahové plochy IPP na 0,7.

13. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 177 a 213/1 k.ú. Tuřany společnosti AGRO Brno-Tuřany a.s.

14. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 3530 k.ú. Tuřany dle zákresu uvedeného v příloze usnesení společnosti CTP Invest, spol. sr.o..

15. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 1185 k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu uvedeného v příloze usnesení společnosti SASTA CZ, a.s..

16. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit zřízení věcného břemene práva umístění stavby na pozemku ve vlastnictví města Brna p.č. 1743/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice pro ČR – Ministerstvo dopravy dle zákresu uvedeného v příloze usnesení.

17. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit směnu pozemků p.č. 1411/8, 1411/3, 1411/5, 1411/9 ve vlastnictví města Brna za pozemek p.č. 1411/1 vše v k.ú. Brněnské Ivanovice.

 

Ing. Jan Šnajdr                                              Ing. Josef Panáček

ověřovatel zápisu                                          ověřovatel zápisu

 

Ing. Miroslav Dorazil                                         Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                 místostarostka MČ Brno-Tuřany