Usnesení z 2/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 14.12.2006

Usnesení z 2/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 14.12.2006

14.12.2006

USNESENÍ

 

 

z 2/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 14.12.2006

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno — Tuřany:

 

 

–         schvaluje  program 2/V. zasedání Zastupitelstva

 

 

–         volí pro 2/V. zasedání ZMČ ověřovatele zápisu paní Ing. Sylvu Kostkovou a pana Jiřího Krejčího, navrhovatele usnesení paní Ing. Jitku Gallovou a pana  Ing. Jana Šnajdra a sčitatele pana Ing. Zdeňka Cibulku

 

 

–         neschvaluje návrh na doplnění zápisu z minulého ZMČ Brno Tuřany 1/V, který podala paní Marie Stehlíková

 

 

–         bere na vědomí výsledky hospodaření  MČ Brno — Tuřany za období 1-9/2006

 

 

–         schvaluje pravidla hospodaření MČ Brno-Tuřany v období místního, městského a státního provizoria pro rok 2007

 

 

–         schvaluje pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ Brno-Tuřany pro rok 2007

 

 

–         schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2006

 

 

–         schvaluje rozpočet MČ Brno-Tuřany na rok 2007

 

 

–         schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ dle předložené tabulky a jejich výplatu od 1.1.2007

 

 

–         schvaluje  změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze usnesení s účinností od 1.1.2007

 

 

–         schvaluje  harmonogram zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany na období 1. pololetí 2007 v termínech 22.2., 19.4., 28.6.

 

 

–         schvaluje  Volební řád výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

 

 

–         zvolilo  paní Drahomíru Doležalovou, pana Mgr. Tomáše  Dvořáčka a pana Michala  Krátkého do funkce členů Kontrolního výboru ZMČ

 

 

–         zvolilo pana Ing. Miroslava Kusalu, slečnu Renatu Richterovou  a pana Milana Smutného do funkce členů Finančního výboru ZMČ

 

 

–         doporučuje  statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 969/8, 969/12, 969/13 k.ú. Brněnské Ivanovice Petrovi a Monice Šenkyříkovým

 

 

–         nedoporučuje schválit prodej částí p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3  k.ú. Brněnské Ivanovice ani směnu těchto pozemků za p.č. 267/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

 

 

–         nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 172, k.ú. Dvorska  ani jeho směnu za část pozemku p.č. 173, k.ú. Dvorska, který je ve vlastnictví pana Kočky

 

 

–         nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků částí p.č. 1600 a 1598/1 k.ú. Tuřany Viktorovi Hurtovi

 

 

–         doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 252 k.ú. Tuřany Jiřímu Harthovi

 

 

–         ukládá Kontrolnímu výboru prověřit dodržení právních předpisů v MČ Brno — Tuřany u těchto akcí:

 

 

o       Tuřanská 12 — adaptace objektu — prověření smlouvy o dílo vč. dodatků — kdo a jakým způsobem povolil dostavbu nad stanovený limit 2 000 000,Kč, stanovený v dodatku č. 1 ze dne 16. 3. 2006

 

 

o       ZŠ  Požární 1  — oprava a zateplení fasády školy — prověření jednání RMČ s opakováním výběrového řízení a revokací rozhodnutí — bod 7.5 ze 104/IV schůze RMČ dne 21. 6. 2006 a její vliv na prodloužení termínů prací na škole

 

 

o       projektová dokumentace pro zvýšení  BESIP v MČ Brno — Tuřany — prověřit oprávněnost a platnost dodatku ke smlouvě z 21. 9. 2006 — dodatek byl podepsán ve stejný den jako samotná smlouva a porovnat částku podepsanou ve smlouvě s nabídkou Ing. Pokorné — v nabídce je částka 599 000,- Kč + DPH, ve smlouvě je napsáno, že zhotovitel není plátce DPH, smlouva je však podepsána na částku vč. DPH — rozdíl činí 113 810,- Kč. projektová dokumentace je dotována z SFDI

 

 

o        opravy komunikací v Tuřanech — dle bodu 2. 1. , 111/IV RMČ z 4. 10. 2006 — rada pověřuje starostu podpisem smluv na výše uvedené opravy — smlouvy nebyly nalezeny, na úřadě existuje pouze zápis v knize objednávek mimo číslování ( objednávka 147a), v knize objednávek   nebyla objednávka nalezena, objednávka byla na úřad po jednání s firmou poslána pouze v kopiii faxem

 

 

– ukládá Finančnímu výboru prověřit správnost hospodaření s finančními    prostředky obce u výše uvedených akcí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jitka Gallová                                                                               Ing. Jan Šnajdr

 

 

navrhovatel usnesení                                                                      navrhovatel usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Sylva Kostková                                                                             Jiří Krejčí

 

 

ověřovatel zápisu                                                                          ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                                       Ing. Vlasta Hrdlíková

 

 

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany