Usnesení z 7/V mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 10.9.2007

Usnesení z 7/V mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 10.9.2007

10.9.2007

USNESENÍ

z 7/V. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 10.9.2007

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

1. schvaluje program 7/V. mimořádného zasedání Zastupitelstva.

2. volí pro 7/V. mimořádné zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Ing. Jana Šnajdra a Marii Stehlíkovou.

3. schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2007, kterým příjmy rozpočtu zůstávají ve výši 28730 tis. Kč a výdaje rozpočtu se navyšují na 34361 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt zapojením FRR. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č.1 usnesení.

4. schvaluje rozpočtový výhled MČ Brno-Tuřany na období 2009-2018. Rozpočtový výhled tvoří přílohu č.2 usnesení.

5. schvaluje změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou vpříloze č.3 usnesení s účinností od 10.9.2007.

6. schvaluje doplnění textu do přílohy č.1 vyhlášky statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích dle návrhu, který tvoří přílohu č.4 usnesení.

 

 

Ing. Jan Šnajdr                                                                      Marie Stehlíková

ověřovatel zápisu                                                                  ověřovatel zápisu

 

Ing. Miroslav Dorazil                                         Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                 místostarostka MČ Brno-Tuřany