Usnesení z 3/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 22.2.2007

Usnesení z 3/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 22.2.2007

22.2.2007

USNESENÍ

z 3/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 22. 2. 2007

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Sčitatelem je  pan  Ing. Zdeněk Cibulka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany:

 

 

 

 

 

 

1.       schvaluje program 3/V. zasedání Zastupitelstva

 

 

 

 

 

 

2.       volí pro 3/V. zasedání ZMČ ověřovatele zápisu pana Michala Krátkého a pana  Ing. Zdeňka Oprchala

 

 

 

 

 

 

3.      schvaluje změny v rozpočtové skladbě ve schváleném rozpočtu na rok 2007 z důvodu změny RS platné od 1.1.2007.

 

 

 

 

 

 

4.      schvaluje změny v rozpočtové skladbě  poskytnuté dotace ze SFDI v roce 2006 na PD „Bezpečnost silničního provozu v MČ Brno-Tuřany“ z investiční na neinvestiční.

 

 

 

 

 

 

5.      schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2007, kterým se navyšují příjmy i výdaje  o 2 715 tis. Kč.

 

 

 

 

 

 

6.      schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části

 

 

 

 

 

 

7.      schvaluje doplnění textu zásad  pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městské části

 

 

 

 

 

 

8.      schvaluje zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městské části vč. doplněné části textu

 

 

 

 

 

 

9.      volí nového člena kontrolního výboru  – Ing. Jiřího Hrbáčka Ph.D.

 

 

 

 

 

 

10.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 818/2 a 849/2 k.ú. Holásky Ladislavě Hubáčkové

 

 

 

 

 

 

11.  nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 76/3 a 76/4 k.ú. Holásky společnosti Inva Group a.s.

 

 

 

 

 

 

12.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 2135/8 k.ú. Tuřany Jiřímu Šatnému.

 

 

 

 

 

 

13.  doporučuje  statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 2135/9 k.ú. Tuřany Františku Daňkovi

 

 

 

 

 

 

14.  doporučuje  statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 2135/6 k.ú. Tuřany Vladimíru Čermákovi

 

 

 

 

 

 

15.  doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 2135/7 k.ú. Tuřany Josefu Havalovi.

 

 

 

 

 

 

16.  doporučuje   statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 2135/11 k.ú. Tuřany Václavu Černohlávkovi

 

 

 

 

 

 

17.  nedoporučuje  statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti Pavigo s.r.o.

 

 

 

 

 

 

18.  nedoporučuje  statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 4458, 4457 a části p.č. 4496/1 k.ú. Tuřany

 

 

 

 

 

 

19.  doporučuje  statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 1620 k.ú. Tuřany Rostislavu Nesterovi

 

 

 

 

 

 

20.  doporučuje  statutárnímu městu Brnu schválit směnu části pozemku p.č. 173 k.ú. Dvorska v majetku p. Kočky za část p.č. 172 k.ú. Dvorska v majetku města dle zákresu v příloze tohoto usnesení

 

 

 

 

 

 

21.  doporučuje  statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 989 k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu v příloze tohoto usnesení

 

 

 

 

 

 

22.  doporučuje  statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 17 a 18 k.ú. Brněnské Ivanovice Josefíně Strouhalové  a  nedoporučuje  statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 19 k.ú. Brněnské Ivanovice Josefíně Strouhalové.

 

 

 

 

 

 

23.  souhlasí s  návrhem  na změnu  Územního plánu města Brna podél  ulice Sokolnické, v ploše sousedící se zástavbou firmy Bouwfonds z plochy ZPF na návrhovou plochu BP dle situace,  která je nedílnou součástí tohoto usnesení

 

 

 

 

 

 

24.  souhlasí s předloženým návrhem  na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 55/1 a 46, k.ú. Brněnské Ivanovice  z plochy KV – plochy krajinné zeleně všeobecné  na plochu SV – smíšená plocha výroby a služeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Krátký                                                                 Ing. Zdeněk Oprchal

ověřovatel zápisu                                                                 ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                   Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                       místostarostka MČ Brno-Tuřany