Usnesení z 4/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 19.4.2007

Usnesení z 4/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 19.4.2007

19.4.2007

USNESENÍ

 

 

z 4/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 19. 4. 2007

 

 

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno—Tuřany:

 

 

1.       schvaluje program 4/V. zasedání Zastupitelstva

 

 

2.       volí pro 4/V. zasedání ZMČ ověřovatele zápisu p.Vladimíra Bartla a p. Ing.Josefa Panáčka

 

 

3.      schvaluje  změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany uvedenou v příloze usnesení s účinností od 19.4.2007.

 

 

4.      souhlasí s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním MČ Brno—Tuřany za rok 2006 a to bez výhrad

 

 

a schvaluje

 

 

1.závěrečný účet MČ Brno — Tuřany za rok 2006 zahrnující

 

 

– celkové příjmy ve výši                                                      41 037 tis. Kč

 

 

– celkové výdaje ve výši                                                     43 216  tis. Kč

 

 

– zdroje po finančním vypořádání ve výši                              7 239 tis.  Kč

 

 

– celkový výsledek hospodaření za běžný rok k 31.12.06      5 560 tis. Kč

 

 

– stav fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2006                     1 101 492,32  Kč

 

 

– stav sociálního fondu k 31.12.2006                                    24 728,00  Kč

 

 

2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací (zřízených MČ Brno-Tuřany) za rok 2006 a rozdělení hospodářského výsledku PO za rok 2006

 

 

3. převedení hospodářského výsledku roku 2006 ve výši 5 560 tis. Kč do FRR

 

 

5.      schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2007 uvedené v příloze usnesení, kterým se příjmy rozpočtu navyšují na 27 634 tis. Kč a výdaje rozpočtu se navyšují na 32 043 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 4 409 tis. Kč a je kryt zapojením FRR.

 

 

6.      bere na vědomí výsledky hospodaření  MČ Brno—Tuřany za 1. čtvrtletí 2007

 

 

7.      nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska a stavby na tomto pozemku Dagmar Hladíkové

 

 

8.      doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 743/1 a části p.č. 745/11 k.ú. Tuřany dle zákresu v příloze usnesení Tělovýchovné jednotě Sokol Brno-Tuřany

 

 

9.      nesouhlasí s předloženým návrhem  na změnu Územního plánu města Brna na části pozemku p.č. 263/2,  k.ú. Brněnské Ivanovice, ze stávající plochy ZPF na návrhovou plochu SV – plochu pro výrobu a služby – rozšíření sousedící návrhové plochy

 

 

 

 

10.  souhlasí s návrhem na změnu  Územního plánu města Brna na pozemku p.č. 2390, k.ú. Holásky, ze stávající návrhové plochy ZO-plocha ostatní městské zeleně na návrhovou plochu BP – plocha předměstského bydlení dle situace, která je přílohou usnesení

 

 

 

 

11.  schvaluje stažení bodu 17 — Návrh na změnu územního plánu podél ulice Kaštanové – z programu ZMČ

 

 

12.  nesouhlasí s návrhem na změnu zadání Územního plánu města Brna z úrovně Zastupitelstva města Brna, spočívající v jeho rozšíření o 3.variantu konceptu bez komunikace R43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                     _________________________

 

 

Vladimír Bartl                                                           Ing. Josef Panáček

 

 

ověřovatel zápisu                                                       ověřovatel zápisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                     _________________________

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                               Ing. Vlasta Hrdlíková

 

 

starosta MČ Brno — Tuřany                               místostarostka MČ Brno — Tuřany