Usnesení z 6/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 30.8.2007

Usnesení z 6/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 30.8.2007

30.8.2007

USNESENÍ

z 6/V. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany dne 30.8.2007

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany:

 

 1. schvaluje program 6/V. zasedání Zastupitelstva.
 2. volí pro 6/V. zasedání Zastupitelstva ověřovatele zápisu Mgr. Tomáše Dvořáčka, Dis a MUDr. Marii Petrásovou.
 3. bere na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za I. pololetí 2007.
 4. schvaluje změnu sazeb poplatků za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného uvedených ve vyhlášce statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích dle návrhu, který tvoří přílohu usnesení.
 5. nenavrhuje změny ve vyhlášce města Brna č. 34/2005 o regulaci provozu výherních hracích přístrojů.
 6. souhlasí s návrhem na změnu ÚpmB na pozemcích p.č. 212/2, 212/4 k.ú. Holásky a přilehlých (dle předložené situace) z návrhové plochy SV (plocha pro výrobu a služby) na plochu pro bydlení.
 7. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit směnu pozemků p.č. 706/2, 707/1, 707/2 k.ú. Horní Heršpice ve vlastnictví společnosti RAVAGO BRNO s.r.o a pozemků p.č. 704/5, 706/1, 707/3 k.ú. Horní Heršpice ve vlastnictví společnosti FINESS DEVELOP s.r.o za pozemky nebo jejich části p.č. 1341/1, 1084, 1085/3 k.ú. Brněnské Ivanovice a p.č. 264, 270, 271/1 k.ú. Dvorska ve vlastnictví města Brna.
 8. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 438/1 k.ú. Brněnské Ivanovice Evě Čermákové a Danuši Fertigové.
 9. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej pozemků p.č. 818/2 a 849/2 k.ú. Holásky Svatavě Dovrtělové.
 10. doporučuje statutárnímu městu Brnu schválit prodej části pozemku p.č. 1209 k.ú. Brněnské Ivanovice, která je podle platného ÚPmB součástí návrhové plochy SV, Ing. Miroslavu Drápelovi.
 11. nesouhlasí s předloženým návrhem na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 1466/1 a 1466/39, k.ú. Brněnské Ivanovice z plochy ZPF na plochu sloužící jako parkoviště.
 12. souhlasí snávrhem Zadání změny ÚpmB 2006 – II – 23. soubor B45/06-II MČ BRNO-TUŘANY, k.ú. Tuřany, ul. Pratecká (Dvorska) – prověřit možnost změny funkčních ploch v souvislosti se stavbou cyklostezky na trase Tuřany – Dvorska v pruhu cca 4 m od silnice jako rezervu pro komunikaci namísto současného využití jako zeměd. půdní fond.
 13. souhlasí snávrhem Zadání změny ÚpmB 2006 – II – 23. soubor B48/06-II MČ BRNO-TUŘANY, k.ú. Brněnské Ivanovice, u trati – prověřit možnost změny funkčních ploch krajinné zeleně a zemědělského půdního fondu na plochu technické vybavenosti – regulační stanici plynu.

 

Mgr. Tomáš Dvořáček, Dis                                MUDr. Marie Petrásová

ověřovatel zápisu                                                 ověřovatel zápisu

 

Ing. Miroslav Dorazil                                         Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                 místostarostka MČ Brno-Tuřany