Usnesení z 41/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 29.2.2012

Usnesení z 41/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 29.2.2012

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc. Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Mgr. Bc. Petr Foltýn, člen Rady; Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 41/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Kontrola úkolů

 

3. Komise životního prostředí – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise životního prostředí, která se konala dne 22.2.2012 a ukládá předsedkyni této komise doložit k zápisu prezenční listinu.

 

4. Komise redakční – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise redakční, která se konala dne 22.2.2012.

5. Komise sociální a zdravotní – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise sociální a zdravotní, která se konala dne 20.2.2012 a ukládá předsedkyni této komise připravit přehled docházky členů a jejich pracovního zapojení v působnosti komise od počátku jejího zřízení.

6. ZŠ Měšťanská, budova Požární – přístavba tělocvičny, výběr projektanta DSP

Usnesení:

Rada schvaluje zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na přístavbu tělocvičny ZŠ Měšťanská, budova Požární Ing.arch. Vilémem Chroboczkem za cenu 336 000,- vč. DPH a schvaluje text smlouvy uvedené v příloze č.2 zápisu.

 

7. ZŠ Měšťanská, budova Požární – přístavba tělocvičny, organizátor výběrového řízení

Usnesení:

Rada schvaluje provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby – přístavby tělocvičny ZŠ Měšťanská, budova Požární firmou Brnoinvest spol. s r.o., Vlhká 25, Brno, IČ 60696460 za cenu 96 000,- Kč vč. DPH a schvaluje text mandátní smlouvy uvedené v příloze č.3 zápisu.

8. Parkovací stání

Usnesení:

Rada souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na využívání území , § 20, odst. 5, písm. a).

Rada ukládá ÚMČ požádat Odbor dopravy MMB o návrh řešení dopravy v klidu v ulici Jubilejní, Brno.

 

9. Areál Aeroklubu Brno-Slatina, umístění hangáru

Usnesení nebylo přijato.

 

10. Areál Honeywell, EIA kvýstavbě haly

Usnesení:

Rada požaduje, aby přepravní trasy staveništní dopravy i příjezdové trasy v rámci budoucího provozu haly byly žadateli stanoveny s přímou návazností na dálnici, mimo obytné území městské části Tuřany.

 

11. Křižovatka Kaštanová – Popelova – Vinohradská, DSP

Usnesení:

Rada nemá k předložené dokumentaci připomínky.

12. Oplocení pozemku p.č. 2260, 2262, k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada souhlasí s dodatečným povolením oplocení uliční části pozemku p.č. 2260, 2262 jako stavby dočasné do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí na umístění komunikace v prodloužení ulice Ledárenské, nejdéle však na 5 let.

13. Kácení smrku na pozemku p.č. 130 k.ú. Holásky

Usnesení :

Rada souhlasí s podáním žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na 1 ks smrku ztepilého rostoucího na zahradě ZŠ Požární, p.č.130 k.ú. Holásky.

14. Vyjádření kprodeji a ke svěření pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej pozemků p.č. 295/2, 296, 299/2 a 301/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada souhlasí se svěřením pozemků p.č. 298/1, 302/2 a 303/2 k.ú. Brněnské Ivanovice městské části Brno-Tuřany a ukládá ÚMČ požádat o svěření těchto pozemků.

 

15. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 1386 a 1397 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 1386 a 1397 k.ú. Tuřany spočívajícího ve vedení plynovodu těmito pozemky.

 

16. Návrh na změnu koncepčního materiálu „Obecní školství ve městě Brně a směry jeho vývoje do roku 2013″

Usnesení:

Rada navrhuje změnu koncepčního materiálu „Obecní školství ve městě Brně a směry jeho vývoje do roku 2013″ dle přílohy č.4 zápisu.

17. Návrh na změnu přílohy Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 16/2009, kterou se stanoví spádové obvody základních škol

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu navrhnout změnu přílohy Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 16/2009, kterou se stanoví spádové obvody základních škol tak, jak je uvedeno v příloze č.5 zápisu.

18. Obsah Listů č. 1/2012

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č.1/2012 uvedený v příloze č.6 zápisu.

Rada schvaluje termíny uzávěrek Listů v roce 2012 takto : 15.3.2012, 24.5.2012, 30.8.2012, 8.11.2012.

19. Trasa vodovodu Holásky – Modřice

Usnesení:

Rada souhlasí s přemístěním trasy vodovodu do zpevněné polní cesty na pozemku p.č. 2172, k.ú. Holásky.

Požaduje uvedení povrchu pozemků v trase výkopů do původního stavu, provedení obrusné vrstvy zpevněné polní cesty v celé šířce s upnutím do obrubníků a protokolární předání a převzetí po ukončení stavby.

 

20. Plynovod Tuřanské náměstí

Usnesení:

Rada souhlasí se zřízením věcného břemena k pozemkům p.č. 1386 a 1397, k.ú. Tuřany pro umístění STL plynovodu.

Rada požaduje uvedení povrchu pozemků v trase výkopů do původního stavu vč. protokolárního převzetí po ukončení stavby.

21. Plánovací smlouva Žleby

Usnesení:

Rada souhlasí s převzetím částí pozemků veřejných prostranství ( tzv.zelených ploch) do majetku, správy a údržby s výjimkou dětského hřiště a podzemních částí dešťové kanalizace.

22. Centrální kompostárna

Usnesení:

Rada souhlasí se záměrem zřízení dočasné deponie inertního odpadu na části pozemku p.č. 196/1, k.ú. Brněnské Ivanovice za předpokladu takových opatření, která zajistí likvidaci dešťových vod na vlastním pozemku.

23. Komise stavební, rozvoje a správy majetku – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze č.11/VI Komise stavební, rozvoje a správy majetku, která se konala dne 21.2.2012.

24. Různé

Usnesení:

Rada ruší Komisi dopravy a veřejného pořádku k 31.3.2012.

Usnesení:

Rada schvaluje změnu názvu Komise stavební, rozvoje a správy majetku na Komisi výstavby, dopravy a správy majetku.

25. Závěr

 

 

V Brně – Tuřanech 29.2.2012

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                              Michal Krátký

starosta MČ Brno-Tuřany                        místostarosta MČ Brno-Tuřany