Usnesení z 42/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.3.2012

Usnesení z 42/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.3.2012

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc. Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník

Omluveni:

Mgr. Bc. Petr Foltýn, člen Rady; Tomáš Kopecký, člen Rady

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 42/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Kontrola úkolů

3. Rozpočtové opatření č. 2/2012

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.2/2012. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č.2 zápisu.

4. Žádost společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. o snížení nájemného

Usnesení:

Rada neschvaluje snížení nájemného a zrušení inflační doložky společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. u pronájmu základnové stanice v objektu ZŠ, Měšťanská 21/459, Brno.

5. Různé

6. Závěr

 

 

V Brně – Tuřanech 14.3.2012

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                  Michal Krátký

starosta MČ Brno-Tuřany            místostarosta MČ Brno-Tuřany