Usnesení z 39/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 1.2.2012

Usnesení z 39/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 1.2.2012

.

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc. Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Tomáš Kopecký, člen Rady; Mgr. Bc. Petr Foltýn, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 39/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Kontrola úkolů

3. Komise dopravy a veřejného pořádku – odstoupení předsedy

Usnesení:

Rada bere na vědomí odstoupení Ing. Kamila Řádka z funkce předsedy Komise dopravy a veřejného pořádku.

 

4. Vyjádření k záměru přístavby skladu na pozemku p.č. 227/1, k.ú. Tuřany, při ulici Dvorecké

Usnesení:

Rada souhlasí se záměrem přístavby skladu na pozemku p.č. 227/1, k.ú. Tuřany.

 

5. Změna Územního plánu města Brna v k.ú.Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s návrhem na změnu územního plánu a plochu ponechat ve stavu dle současného územního plánu.

 

6. Vyjádření k záměru Letiště Brno „Úprava parkovacích míst v prostoru před terminálem”

Usnesení:

Rada nemá k záměru Letiště Brno „Úprava parkovacích míst v prostoru před terminálem” žádné připomínky.

 

7. Změna Územního plánu města Brna v k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu odročit projednání navržené změny do doby po schválení Regulačního plánu V Aleji.

 

8. Brno, ul. Ledárenská, p.č. 2268 – oplocení části pozemku

Usnesení:

Rada souhlasí s umístěním oplocení na pozemku p.č. 2268, k.ú. Holásky v rozsahu dle situace v příloze č.2 zápisu, a to jako stavby dočasné, nejvýše na pět let.

 

9. Brno, ul. Karkulínova, p.č. 3979/1 – umístění maringotky

Usnesení:

Rada nesouhlasí s umístěním maringotky na pozemku p.č. 3979/1, k.ú. Tuřany v návrhové ploše R.

 

10. Vyjádření k Návrhu investičního záměru „Vybudování chodníku Chrlice – Holásky”

Usnesení:

Rada souhlasí s Návrhem investičního záměru „Vybudování chodníku Chrlice – Holásky” bez připomínek.

11. Použití prostředků rezervního fondu Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

Usnesení:

Rada bere na vědomí použití prostředků rezervního fondu Základní školy Měšťanská 21, Brno, příspěvková organizace v částce 131.427,15 Kč, které byly do rezervního fondu převedeny z důvodu nedočerpání dotace poskytnuté z Evropské unie v roce 2011.

 

12. Rozpisy neinvestiční dotace od MČ Brno-Tuřany u příspěvkových organizací na rok 2012

Usnesení:

Rada bere na vědomí rozpisy neinvestiční dotace od městské části Brno-Tuřany na rok 2012 předložené příspěvkovými organizacemi Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno, V Aleji 2, Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3 a Základní škola Brno, Měšťanská 21.

 

13. Odpisový plán Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

Usnesení:

Rada schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace na rok 2012 uvedený v příloze č.3 zápisu.

14. Výsledky voleb do Školské rady

Usnesení:

Rada bere na vědomí výsledky voleb do Školské rady Základní školy Brno, Měšťasnká 21, příspěvková organizace.

15. Žádost Magdy a Romana Bišofových o poskytnutí dotace

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4 000,- Kč Magdě a Romanovi Bišofovým pro dítě v pěstounské péči a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.4 zápisu.

 

16. Návrh odměny ředitelce příspěvkové organizace

Usnesení:

Rada předkládá Radě města Brna návrh na přiznání odměny ředitelce ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, PhDr. Boženě Küfhaberové za I. pololetí školního roku 2011/2012, jehož text je uvedený v příloze č.5 zápisu.

 

17. Žádost o udělení výjimky při pořádání plesu MS Halali Brno dne 4.2.2012

Usnesení:

Rada uděluje výjimku z článku 1 odstavce 1) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, při pořádání plesu MS Halali Brno 20 o.s. v prostorách sokolovny, Hanácká 38, Brno dne 4.2.2012, spočívající v prodloužení podniku do 2.00 hod dne 5.2.2012.

 

18. Žádost o udělení výjimky při pořádání plesu Integrované střední školy dne 17.2.2012

Usnesení:

Rada uděluje výjimku z článku 1 odstavce 1) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, při pořádání plesu Integrované střední školy v prostorách sokolovny, Hanácká 38, Brno dne 17.2.2012, spočívající v prodloužení podniku do 2.00 hod dne 18.2.2012.

 

19. Novela vyhlášky o místních poplatcích

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.22/2010 o místních poplatcích ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.5/2011 a obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2011.

 

20. Návrh Statutu Fondu krytí škod

Usnesení:

Rada souhlasí s předloženým návrhem Statutu Fondu krytí a škod.

 

21. Dodatek č. 1 kOrganizačnímu řádu Úřadu městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje dodatek č.1 k Organizačnímu řádu Úřadu městské části Brno-Tuřany uvedený v příloze č.6 zápisu.

 

22. Vyjádření ke směně pozemku p.č. 308/17 k.ú. Dvorska

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit směnu pozemku p.č. 308/17 k.ú. Dvorska ve vlastnictví města Brna za celý pozemek p.č. 308/9 k.ú. Dvorska ve vlastnictví Jaroslavy Arnoldové.

 

23. Vyjádření kbezúplatnému převodu pozemku p.č. 874/25 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje bezúplatný převod pozemku p.č. 874/25 k.ú. Tuřany z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Brna.

 

24. Komise stavební, rozvoje a správy majetku – zápisy

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápisy z 9/VI. a 10/VI. schůzí Komise stavební, rozvoje a správy majetku, které se konaly ve dnech 12.12.2011 a 23.1.2012.

25. Různé

26. Závěr

 

V Brně – Tuřanech 1.2.2012

 

Bc. Aleš Jakubec                          Michal Krátký

starosta MČ Brno-Tuřany           místostarosta MČ Brno-Tuřany