Usnesení z 40/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 15.2.2012

Usnesení z 40/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 15.2.2012

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc. Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Tomáš Kopecký, člen Rady; Mgr. Bc. Petr Foltýn, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 40/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Kontrola úkolů

3. Program 12/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 12/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva, 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva, 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady, 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva, 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty, 7. Návrhy a podněty občanů, 8. Rozpočtové opatření č. 1/2012, 9. Výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Tuřany, 10. Novela vyhlášky o místních poplatcích, 11. Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby, 12. Změna Územního plánu města Brna, ul. Ledárenská, p.č. 2268, v k.ú. Holásky, 13. Změna Územního plánu města Brna, ul. Karkulínova, plocha R, k.ú. Tuřany, 14. Vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 779/1 k.ú. Brněnské Ivanovice, 15. Vyjádření ke směně pozemku p.č. 308/17 k.ú. Dvorska, 16. Různé, 17. Závěr

 

4. Žádost Věry Polívkové o poskytnutí dotace

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4 000,- Kč Věře Polívkové pro dítě v pěstounské péči a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.2 zápisu.

5. Výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada bere na vědomí výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Tuřany, která byla provedena Odborem interního auditu a kontroly MMB v období od 15.11.2011 do 23.12.2011 a požaduje, aby o výsledku kontroly bylo informováno Zastupitelstvo.

6. Výsledky hospodaření škol za rok 2011

Usnesení:

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření za rok 2011 příspěvkových organizací Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno, V Aleji 2 a Základní škola Brno, Měšťanská 21.

7. Rozpočtové opatření č. 1/2012

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č.1/2012. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č.3 zápisu.

8. Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

9. Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 2135/35 k.ú. Tuřany stavbou kabelových rozvodů NN

Usnesení:

Rada nemá námitek proti dotčení pozemku p.č. 2135/35 k.ú. Tuřany stavbou kabelových rozvodů NN za předpokladu uvedení všech dotčených ploch do původního stavu.

10. Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě s AGRO Brno – Tuřany, a.s.

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu pozemků společnosti AGRO Brno – Tuřany, a.s., kterým se vypouštějí z nájmu některé pozemky z důvodu výsadby zeleně a z důvodu stavby kanalizace. Rada schvaluje text dodatku č.4, který je uveden v příloze č.4 zápisu.

11. Různé

Usnesení:

Rada souhlasí s trasou krojovaného průvodu v rámci Tuřanských vostatků uvedenou v příloze č.5 zápisu.

12. Závěr

 

 

V Brně – Tuřanech 15.2.2012

 

 

Bc. Aleš Jakubec                             Michal Krátký

starosta MČ Brno-Tuřany            místostarosta MČ Brno-Tuřany