Usnesení z 38/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 18.1.2012

Usnesení z 38/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 18.1.2012

.

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc. Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Tomáš Kopecký, člen Rady; Mgr. Bc. Petr Foltýn, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 38/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Kontrola úkolů

3. Aktualizace priorit MČ

Usnesení:

Rada schvaluje 1.Aktualizaci priorit MČ v oblasti rozvoje školských zařízení.

4. ZŠ Měšťanská, budova Požární – přístavba tělocvičny, DSP a výběr zhotovitele

Usnesení:

Rada ukládá úřadu připravit podklady pro výběr zpracovatele dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele.

Rada požaduje pro výběr zpracovatele projektové dokumentace obeslat tyto projektanty:

Architekti Tihelka – Starycha s.r.o., Cejl 76, Brno, IČ 27718131

Ing. Arch. Ivo Badal, Štefáčkova 9, 628 00 Brno, IČ 40967441

Ing.arch. Vilém Chroboczek, Bělohorská 157, Brno, IČ 12168980

Rada ukládá úřadu připravit podklady pro výběr firmy, která provede výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách.

5. Oplocení pozemku p.č. 2248, k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada ruší svoje usnesení ze 101/V. zasedání RMČ, bod 2.2. a souhlasí s dodatečným povolením oplocení uliční části pozemku p.č. 2248 jako stavby dočasné do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí na umístění komunikace v prodloužení ulice Ledárenské, nejdéle však na 5 let.

6. Školská zařízení – žádost o finanční prostředky

Usnesení:

Rada schvaluje podání žádosti statutárnímu městu Brnu o poskytnutí finančních prostředků na nábytkové vybavení škol ve výši 265 000,- Kč a vybavení školních kuchyní a jídelen ve výši 150 000,- Kč dle požadavků ředitelek základní školy a mateřských školek.

7. Změna projektu sadových úprav na dvoře radnice

Usnesení :

Rada požaduje zapracovat připomínky Komise životního prostředí a závazné podmínky pro asanaci dřevin na dvoře radnice uvedené ve výrokové části rozhodnutí č.j.:MČBT/5323/201 do následného stupně projektové dokumentace.

8. Ocenění pedagogických pracovníků

Usnesení:

Rada schvaluje předložení návrhu na ocenění pedagogického pracovníka ZŠ Měšťanská 21, Brno PaedDr. Aleše Kodýse Radě města Brna .Text návrhu na ocenění tvoří přílohu č.2 zápisu.

9. Žádost o udělení výjimky při pořádání Mysliveckého plesu dne 21.1.2012

Usnesení:

Rada uděluje výjimku z článku 1 odstavce 1) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, při pořádání Mysliveckého plesu v prostorách sokolovny, Hanácká 38, Brno pořádaného dne 21.1.2012 spočívající v prodloužení podniku do 2.00 hod dne 22.1.2012.

10. Žádost o udělení výjimky při pořádání Tuřanských Vostatků dne 18.-20.2.2012

Usnesení:

Rada uděluje výjimku z článku 1 odstavce 1) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, při pořádání Tuřanských Vostatků v prostorách sokolovny, Hanácká 38, Brno, pořádaných dne 18.2.2012 spočívající v prodloužení podniku do 2.00 hod dne 19.2.2012 a pořádaných dne 20.2.2012 spočívající v prodloužení do 24.00 hod dne 21.2.2012.

11. Pronájem pozemku p.č. 4032 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 4032 k.ú. Tuřany Marii Julii Netíkové a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.3 zápisu.

12. Program 11/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 11/VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany s jeho doplněním dle Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany takto: 1. Tech-

nický bod, 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva, 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva, 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady, 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva, 6. Návrhy a podněty občanů, 7. Projednání nepřípustného chování starosty MČ Brno-Tuřany na plese MČ Brno-Tuřany, 8. Hlasování o odvolání starosty MČ Brno-Tuřany, 9. Různé, 10. Závěr.

13. Různé

14. Závěr

 

V Brně – Tuřanech 18.1.2012

 

Bc. Aleš Jakubec                                   Michal Krátký

starosta MČ Brno-Tuřany                 místostarosta MČ Brno-Tuřany