Usnesení z 43/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 28.3.2012

Usnesení z 43/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 28.3.2012

 Přítomni dle prezenční listiny:

Bc. Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Mgr. Bc. Petr Foltýn, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník

Omluven: Tomáš Kopecký, člen Rady

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 43/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Kontrola úkolů

3. Přerušení provozu mateřských škol vměsících červenci a srpnu 2012

Usnesení :

Rada bere na vědomí přerušení provozu mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany v měsících červenci a srpnu 2012.

4. Konkurzní řízení na obsazení míst ředitelů/ředitelek škol vměstské části Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada požaduje po Radě města Brna vyhlášení konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů/ředitelek škol v městské části Brno-Tuřany a jmenuje za městskou část Bc.Aleše Jakubce, Michala Krátkého a Mgr. et Mgr.Tomáše Dvořáčka, DiS zástupci pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky základní školy a pro konkurzní řízení na obsazení míst ředitelů/ředitelek mateřských škol.

5. Odpis nedobytné pohledávky Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvkové organizace

Usnesení :

Rada bere na vědomí rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvkové organizace o odpisu nedobytné pohledávky ve výši 250,- Kč.

6. Nabídky na dodávku el. energie do objektů svěřených městské části

Usnesení:

Rada doporučuje starostovi uzavřít novou smlouvu na dodávku elektrické energie se společností E.ON Energie, a.s., České Budějovice pro objekty svěřené MČ Brno-Tuřany, jmenovitě zdravotní středisko, SDH Holásky, SDH Brněnské Ivanovice, kapličku Brněnské Ivanovice a bytový dům.

Rada doporučuje tajemníkovi uzavřít novou smlouvu na dodávku elektrické energie se společností E.ON Energie, a.s., České Budějovice pro objekt svěřený MČ Brno-Tuřany, jmenovitě budovu radnice.

7. Pronájem nebytového prostoru ve zdravotním středisku

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem nebytového prostoru ve zdravotním středisku Mgr.Radku Zuščákovi, Brno a schvaluje text dodatku č.5 k nájemní smlouvě, který tvoří přílohu č.2 zápisu.

8. Metodika pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Usnesení:

Rada schvaluje Metodiku pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uvedenou v příloze č.3 zápisu.

9. Různé

 

10. Závěr

 

 

V Brně – Tuřanech 28.3.2012

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                             Michal Krátký

starosta MČ Brno-Tuřany                          místostarosta MČ Brno-Tuřany