Usnesení z 44/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 11.4.2012

Usnesení z 44/VI. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 11.4.2012

Přítomni dle prezenční listiny:

Bc. Aleš Jakubec, starosta; Michal Krátký, místostarosta; Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS, člen Rady;

Tomáš Kopecký, člen Rady

Ing. Zdeněk Cibulka, tajemník

Omluven: Mgr. Bc. Petr Foltýn, člen Rady

1. Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 44/VI. schůze RMČ uvedený v příloze č.1 zápisu.

2. Kontrola úkolů

3. Program 13/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 13/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany takto: 1. Technický bod, 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva, 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva, 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady, 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva, 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty, 7. Návrhy a podněty občanů, 8. Návrh na změnu přílohy Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 16/2009, kterou se stanoví spádové obvody základních škol, 9. Novela vyhlášky města Brna o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, 10. Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2011, 11. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2012, 12. Rozpočtové opatření č. 3/2012, 13. Žádosti o dotace pro rok 2012, 14. Územní plán – úprava směrné části ÚPmB, 15. Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 1386 a 1397 k.ú. Tuřany, 16. Vyjádření ke směně pozemku části p.č. 44/2 k.ú. Tuřany, 17. Vyjádření k prodeji pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice, 18. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 675/1 a 675/2 k.ú. Brněnské Ivanovice, 19. Vyjádření k prodeji pozemků částí p.č. 1380/3 a 1381/2 k.ú. Brněnské Ivanovice, 20. Různé, 21. Závěr.

 

4. Komise školská, sportovní a volnočasových aktivit – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise školské, sportovní a volnočasových aktivit, která se konala dne 20.3.2012.

 

5. Komise výstavby, dopravy a správy majetku

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise výstavby, dopravy a správy majetku, která se konala dne 2.4.2012.

 

6. Návrh IZ BESIP – vyjádření

Usnesení:

Rada souhlasí s návrhem investičního záměru investice „Zvyšování bezpečnosti silničního provozu na území MČ Brno – Tuřany, 2. etapa” a nemá k předloženému materiálu žádné připomínky.

7. Optická trasa NetDataComm s.r.o., Brno, Vinohradská – Kaštanová” – vyjádření kdokumentaci

Usnesení:

Rada nemá k předložené projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí „Optické trasy NetDataComm, s.r.o.,Brno, Vinohradská – Kaštanová” žádné připomínky.

8. „Hasičská ulice – Tuřany” DSP – vyjádření kprojektové dokumentaci

Usnesení:

Rada nemá žádné připomínky k předložené projektové dokumentaci pro stavební povolení na stavební úpravy ulice Hasičské nazvané: „Hasičská ulice – Tuřany”.

9. „Prodloužení ulice Ledárenské” DUR – vyjádření kprojektové dokumentaci

Usnesení:

Rada nemá žádné připomínky k předložené projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na prodloužení ulice Ledárenské.

10. „Studie aglomerace Brněnské přehrady” – vyjádření

Usnesení:

Rada doporučuje k dalšímu rozpracování variantu 1 ze „Studie aglomerace Brněnské přehrady”.

11. Územní plán – úprava směrné části ÚPmB

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s úpravou směrné části ÚPmB spočívající v úpravě hranic funkčních ploch BO-stabilizované a ZO-návrh při hranici p.č. 988/2, k.ú. Brněnské Ivanovice.

12. Novela vyhlášky města Brna o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Usnesení:  

Rada doporučuje Zastupitelstvu navrhnout doplnění přílohy č.2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném znění takto: doplnit počet prostorů, kam je vstup se psy zakázán, o hřiště na ul. Javorová, k.ú. Holásky.

13. Rozpočtové opatření č. 3/2012

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č.3/2012. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č.2

zápisu.

14. Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2011

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu

– souhlasit s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním městské části Brno-Tuřany za rok 2011 bez výhrad

– schválit závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2011 uvedený v příloze č.3 zápisu

– schválit výsledky hospodaření za rok 2011 příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany a rozdělení jejich hospodářského výsledku za rok 2011 dle přílohy č.3 zápisu.

Rada požaduje předložit stanovisko FV na 13/VI. zasedání ZMČ.

15. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2012

Usnesení:

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2012 a požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

Rada požaduje předložit stanovisko FV na 13/VI. zasedání ZMČ.

16. Žádosti o dotace pro rok 2012

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit dotace kulturním, sportovním, zájmovým a sociálním organizacím pro rok 2012 dle přílohy č.4 zápisu a schválit text smlouvy uvedený v příloze č.5 zápisu.

17. Vyjádření k bezúplatnému převodu pozemku p.č. 486/1 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje bezúplatný převod pozemku p.č.486/1 k.ú. Tuřany z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna.

18. Návrh na svěření pozemků p.č. 1474/5, 1474/6 a 1476/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí se svěřením pozemků p.č. 1474/5, 1474/6 a 1476/2 k.ú. Brněnské Ivanovice městské části

Brno-Tuřany za účelem údržby zeleně na těchto pozemcích.

19. Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 1474/1 k.ú. Brněnské Ivanovice opravou plynovodu

Usnesení:

Rada nemá námitek proti dotčení pozemku p.č. 1474/1 k.ú. Brněnské Ivanovice opravou čel chráničky VTL plynovodu DN 500.

20. Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 1420/2 a 1422/2 k.ú. Brněnské Ivanovice stavbou křižovatky

Usnesení:

Rada nemá námitek proti dotčení pozemků p.č. 1420/2 a 1422/2 k.ú. Brněnské Ivanovice stavbou křižovatky Kaštanová – Popelova – Vinohradská.

21. Vyjádření kesměně pozemku části p.č. 44/2 k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit směnu pozemku části p.č. 44/2 k.ú. Tuřany ve vlastnictví města Brna za pozemek části p.č. 44/1 k.ú. Tuřany ve vlastnictví Ireny Klepáčkové dle zákresu v příloze č.6 zápisu.

22. Vyjádření kprodeji pozemků p.č. 675/1 a 675/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej pozemků p.č. 675/1 a 675/2 k.ú. Brněnské Ivanovice Jiřímu a Daniele Doležalovým, Brno.

23. Ukončení nájmu pozemku p.č. 888/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu pozemků Růženě Buchtové, Brno, kterým se z nájmu vypouští pozemek p.č. 888/3 k.ú. Brněnské Ivanovice. Rada schvaluje text dodatku č.2, který je uveden v příloze č.7 zápisu.

24. Vyjádření kprodeji/pronájmu pozemků částí p.č. 1380/3 a 1381/2k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada doporučuje pronájem oplocených částí pozemků p.č. 1380/3 a p.č. 1381/2 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačených v příloze č.8 zápisu.

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej pouze části pozemku p.č. 1380/3 k.ú. Brněnské Ivanovice zastavěné stavbou domu vyznačené v příloze č.9 zápisu.

 

2. Různé

 

26. Závěr

 

 

V Brně – Tuřanech 11.4.2012

 

 

Bc. Aleš Jakubec                                          Michal Krátký

starosta MČ Brno-Tuřany                             místostarosta MČ Brno-Tuřany