Usnesení z 5/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 24.4.2003

Usnesení z 5/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 24.4.2003

24.4.2003

Usnesení z 5/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Tuřany

ze dne 24.4.2003

1.       Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany schvaluje:

1.1.    Program 5/IV. zasedání ZMČ Brno – Tuřany
1.2.    Navrhovatele usnesení pí. Rosenbergovou a p.Bolečka
1.3.    Ověřovatele zápisu p. Ing.Kostkovou a p. Kopeckého
1.4.    Sčitatele p. Ing.Šroma
1.5.    Výsledky hospodaření MČ za rok 2002
1.6.    Odložení projednání hospodaření ZŠ Měšťanská 21 na měsíc červen 2003
1.7.    Rozpočtové opatření č.2/2003
1.8.    Vzájemný zápočet nájemného proti opravám a investicím za rok 2002 se sdružením Práh
1.9.    Odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle varianty 4 bez příplatku na obyvatele
1.10.    Prodej spoluvlastnického podílu 6/32 objektu Rolencova 24 č. pop. 73 na pozemku p.č. 272 v k.ú. Holásky 1.11.    Směnu pozemků p.č. 2722/14 a 2722/19 k.ú. Černovice ve vlastnictví města Brna za p.č. 2300/3, 2300/4 k.ú. Slatina a p.č. 3524/1 k.ú. Tuřany ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR
1.12.    Prodej pozemku p.č. 4647 k.ú. Tuřany
1.13.    Prodej pozemku p.č. 1617 k.ú. Tuřany

2.       Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany neschvaluje:

2.1    Prodej pozemků p.č. 2372/1 a 2372/2 k.ú. Holásky
2.2    Prodej pozemků p.č. 195/1,2,3, 210/1,2,3, 211/1,2,3, k.ú. Tuřany
2.3    Návrh usnesení kontrolního výboru  –  ke každému probíranému bodu se za jménem účastníka diskuse napíše jednou jednoduchou větou odpověď či námět nebo návrh řešení.

3.       Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany bere na vědomí:

3.1.    Složení slibu nového člena Zastupitelstva pana Miroslava Tesaře
3.2.    Zápis z 4/IV. zasedání finančního výboru ze dne 27.3.2003
3.3.    Zápis o provedené kontrole finančním výborem ze dne 11.2.2003
3.4.    Zápis o provedené kontrole finančním výborem ze dne 14.4.2003
3.5.    Zápis z jednání finančního výboru ze dne 17.4.2003
3.6.    Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8.4.2003
3.7.    Čerpání rozpočtu za I.čtvrtletí

4.      Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany  neurčuje:

4.1.   Místa, na kterých se nařizuje konec provozních dob veřejné produkce hudby     hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven služeb.

Martin Boleček Eva Rosenbergová Ing.Sylva Kostková Tomáš  Kopecký
navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu věřovatel zápisu
Marie Stehlíková Jan Havlík
místostarostka starosta