Usnesení z 3/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 19.12.2002

Usnesení z 3/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 19.12.2002

19.12.2002

Usnesení z 3/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 19.12.2002

 

Usnesení z 3/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 19.12.2002

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje:

1.1 Navrhovatele usnesení pí.Ing.Sylvu Kostkovou a pí Ing. Drahomíru Pernikářovou

1.2 Ověřovatele zápisu p.Antonína Tůmu a p.Martina Bolečka

1.3 Sčítatele Ing.Vladimíra Šroma

1.4 Program 3/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany

1.5 Vypuštění dlouhodobých úkolů : aby se nadále nesledovaly úkoly body 18/III bod 5.3, 19/II bod 3,4 a 20/III bod 3,9

1.6 Rozpočet MČ Brno-Tuřany na rok 2003

1.7 Rozpočtové opatření č. 5/2002

1.8 Dodatek č.2 ke zřizovací listině ZŠ Měšťanská 21

1.9 Prodej pozemku p.č. 1604/1 k.ú. Tuřany

1.10 Prodej pozemků p.č. 2135/6,7,8,9,10,11, k.ú. Tuřany

1.11 Prodej pozemků p.č. 209/2 a část 209/3 , taky část 209/4 k.ú. Tuřany

1.12 Záměr požádat město Brno o pověření MČ Brno-Tuřany inverstorstvím akce Rekonstrukce radnice v Tuřanech

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany neschvaluje:

1.1. Prodej pozemku p.č. 2135/5 k.ú. Tuřany

1.2. Prodej pozemku p.č. 209/5,6,7, část 214/1 a části p.č. 209/3,4 k.ú.. Tuřany, které jsou potřebné k  prodloužení ulice Východní

1.3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí :

1.4. Zprávu z jednání finančního výboru

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

1.5. Finančnímu výboru provést do příštího zasedání ZMČ kontrolu úrovně inventarizace na ÚMČ

Ing.Sylva Kostková Ing.Drahomíra Pernikářová Antonín Tůma Martin Boleček

navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Marie Stehlíková Jan Havlík

místostarosta starosta